NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Passend onderwijs

Schoolbesturen zijn verplicht om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. We noemen dat Passend Onderwijs. Ouders hoeven dan niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende plek.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school kan leveren in het onderwijsleerproces van de leerling. Het is dan duidelijk met welke onderwijsbehoefte een leerling op het Corlaer College terecht kan. De school kan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte een zogenaamd arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat staat welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning het Corlaer College kan leveren in het onderwijsleerproces van de leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolregels

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je alle informatie over het onderwijs op het Corlaer College.

Schoolregels

Ondersteuningsteam

De medewerkers van het ondersteuningsteam (OT) hebben zich gespecialiseerd in probleemgebieden die de mogelijkheden van de coach, mentor en vakdocent overstijgen. De leden van het OT kunnen de coach, mentor en docent helpen om de ondersteuning van een leerling met een bijzondere hulpvraag zo goed mogelijk vorm te geven en hen hierin te begeleiden. De OT-ers bespreken de situatie rond een aangemelde leerling in de interne zorgcommissie zoals hieronder is omschreven. De coach/mentor blijft verantwoordelijk voor het hele traject rond de ondersteuning van een leerling. De docent blijft verantwoordelijk voor het vormgeven van passend onderwijs.

Zorgcommissies

Zowel binnen de afdeling vmbo als de afdeling havo/atheneum is er een zorgcommissie actief. In beide zorgcommissies worden leerlingen besproken die na inzet van de basisvoorziening(en) nog steeds een ondersteuningsvraag hebben. Voor deze leerlingen kunnen we extra ondersteuning inzetten.

Voordat een leerling in de zorgcommissie besproken wordt, zetten we het multidisciplinair overleg (MDO) in als middel om met leerling, ouders en andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld Leerrecht en/of schoolarts) tot een gedeeld beeld te komen. Van hieruit worden gezamenlijke afspraken geformuleerd en vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Als er na de afspraken en extra hulp voortkomend uit het MDO en de zorgcommissie nog steeds een ondersteuningsvraag ligt, dan wordt de leerling besproken met externe deskundigen in het ZAT (Zorg Advies Team), met iemand van het gebiedsteam of met het samenwerkingsverband Noord-West Veluwe. In sommige gevallen wordt de leerling in overleg met ouders doorverwezen naar externe hulpverlening.

Orthopedagoog

Er zijn twee orthopedagogen aan de school verbonden. De orthopedagoog is gespecialiseerd in ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen en begeleidt op dit gebied leerlingen met vragen. Daarnaast geven de orthopedagogen advies over de begeleiding van leerlingen binnen de schoolsituatie.

Terug naar overzicht