OnderwijsBegeleiding

Op het Corlaer voel jij je thuis

Het Corlaer College heeft een vmbo-gebouw en een havo/atheneumgebouw. Dat lijkt groot, maar zodra je op onze school komt, merk je dat dit reuze meevalt. Alles is opgedeeld in kleinere afdelingen, zo leer je gemakkelijk de weg kennen. Daardoor voel jij je snel thuis bij ons.

De docent

Anders dan op de basisschool heb je straks voor elk vak een andere docent. Omdat elke afdeling een eigen docententeam heeft, ken je de docenten snel bij naam en andersom, zij leren jou ook binnen een korte tijd goed kennen. Je kunt altijd bij hen terecht, zij staan voor jou klaar. Alle docenten op het Corlaer College zijn opgeleid als coach. Dat betekent dat ze naast goed lesgeven, jou ook heel goed kunnen coachen in jouw leerproces. Want elke leerling is anders en iedereen leert op zijn eigen manier. Samen met de coach denk je na over een aanpak die bij jou past.

Je mentor of coach

Leren gaat het best als jij je prettig voelt. En dat jij je prettig voelt, vinden we belangrijk. Op het vmbo krijg je daarom je eigen mentor, op havo en atheneum een coach. Hij helpt jou je hele middelbare schoolperiode. Met al je vragen kun je bij je mentor of coach terecht. Over je rooster en vakken, hoe je je kunt voorbereiden op de toetsen, hoe je je huiswerk kunt inplannen, maar ook om je hart te luchten of iets leuks te vertellen. Je ouders/verzorgers betrekken we er natuurlijk ook bij. Zij kunnen altijd bij de mentor of coach aankloppen.

leerling die begeleiding krijgt van docente leerlinge die begeleiding krijgt van docent coach die leerling begeleiding geeft 2 docenten die klas begeleiding geven

Extra begeleiding

Soms kun je wel wat extra hulp gebruiken. Als je dyslexie hebt, last van faalangst of als je even niet zo lekker in je vel zit. Je mentor of coach staat altijd voor je klaar. Heb je extra ondersteuning nodig? Er is veel expertise in huis, van orthopedagogen tot remedial teachers. Wel zo fijn, zo zijn de lijntjes kort en blijf je binnen de school die je kent.

Goed dat jij er bent!

Meer weten over begeleiding

Back-up

Als je extra ondersteuning en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt. Het gebruik van het BackUP-lokaal is als aanvullende faciliteit in het ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgenomen van deze leerlingen.

Bijles

Heb je met een vak moeite, dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

Faalangst

Faalangst kan blokkerend werken als je moet presteren. In dit geval spreken we van negatieve faalangst. Je bent niet de enige. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Het is belangrijk om te weten dat je hiermee kunt leren omgaan. De faalangstreductietraining BOF (Beter Omgaan met Faalangst) biedt handvatten om beter met faalangst om te gaan, waardoor de leerling minder last heeft van zenuwen en de negatieve gedachten kan omzetten in positieve gedachten.

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring ontvangen een faciliteitenkaart van school. Op deze kaart staan algemene regels voor de leerling en compensatiemaatregelen waar de leerling naar behoefte gebruik van kan maken. Een van de maatregelen bij dyslexie is de inzet van het softwareprogramma TextAid, een programma dat onder andere teksten kan voorlezen. Leerlingen kunnen dit programma gebruiken op hun chromebook. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met dyslexie en daarom worden leerlingen met dyslexie extra gecoacht. Op het vmbo krijgen leerlingen aan het begin van het eerste leerjaar uitleg over hoe ze met hun faciliteitenkaart en TextAid kunnen omgaan. Havo- en atheneumleerlingen kunnen gebruikmaken van het dyslexie-spreekuur voor advies en om eventuele problemen te bespreken. 

Remedial Teaching

Als leerlingen moeite hebben met taal in het algemeen, een specifiek vak of een specifiek onderdeel daarvan, of met de aanpak van het leren, kunnen ze in aanmerking komen voor Remedial Teaching (RT). Denk je dat RT nuttig kan zijn voor je zoon of dochter, dan is het raadzaam om dit te bespreken met de vakdocent, de ondersteuningsteam-coördinator (OT-er) of mentor.

Decanaat

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

Huiswerkbegeleiding

Lyceo, huiswerkinstituut op het Corlaer College, verzorgt de huiswerkbegeleiding op school. Ze bieden tegen betaling huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examenbegeleiding aan alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 6, ongeacht het schoolniveau. Drie, vier of vijf middagen per week biedt Lyceo hulp bij huiswerk. Er wordt aandacht besteed aan plannen, maken, uitleggen en overhoren van het huiswerk.

Lyceo is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.10 en 18.00 uur geopend. Meer informatie over Lyceo en de kosten vind je op: www.lyceo.nl. Of stuur een e-mail naar: linde.hietkamp@lyceo.nl of bel naar 06 1589 90 74.

LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Een leerling met LWOO werkt dus naar hetzelfde diploma toe als een leerling zonder LWOO.

Heeft een leerling LWOO nodig, dan vraagt de basisschool dit aan. Het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk of de leerling de zogenoemde LWOO-beschikking toegewezen krijgt.

Op het Corlaer College krijgen leerlingen met LWOO onderwijs in kleinere klassen. Zo krijgen de leerlingen de extra aandacht en ondersteuning die gewenst is. Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld op basis van de ondersteuningsbehoeften. Blijkt daaruit dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we Remedial Teaching of hulp bij plannen en organiseren bieden.

Voor vmbo-basis en vmbo-kader is er een nieuwe leeromgeving – de zogenaamde studio – waar we die ondersteuning zo goed mogelijk kunnen bieden.

Orthopedagoog

Op school zijn er twee orthopedagogen verbonden. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen. Daarnaast geven de orthopedagogen advies over de begeleiding van leerlingen in de schoolsituatie.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Als blijkt dat onze school geen passend onderwijs aan een leerling kan bieden, dan denken wij actief mee in het vinden van een passende plek. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband waarin het Corlaer College vertegenwoordigd is:  de Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe.  Meer informatie is te vinden via de website: www.leerlingenzorgnwv.nl .

Anti-pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor of coach. We willen dat je je prettig voelt op school en dat je jezelf kunt zijn. Pesten wordt dan ook streng afgekeurd en niet getolereerd.

Vanaf leerjaar 1 besteden we actief aandacht aan het voorkomen en aanpakken van pesten. In de introductieperiode krijgen brugklasleerlingen een educatieve toneelvoorstelling te zien die ingaat op de gevolgen van (online) pesten en wat ze kunnen doen als een leerling gepest wordt. Ook in hogere leerjaren wordt, indien nodig, aandacht besteed aan pesten.

We hebben een uitgebreid anti-pestprotocol. Ons anti-pestprotocol beschrijft de maatregelen die we nemen om pesten te voorkomen en hoe we handelen wanneer pestgedrag wordt geconstateerd. Onze ondersteuningscoördinator vervult tevens de rol van anti-pestcoördinator en speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van pesten binnen de school.

Schoolondersteuningsprofiel

Welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning kan het Corlaer College leveren in het onderwijsleerproces van de leerling? Dat kun je lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2023-2024.

Sociaal-emotionele begeleiding

Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

Sociale vaardigheden

Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SOVA) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt? We bieden een sociale vaardigheidstraining (SOVA) aan voor leerlingen in het eerste en tweede leerjaar die hun sociale vaardigheden willen verbeteren.

 

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Er is een schoolarts en schoolverpleegkundige verbonden aan de school. Leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor problemen, vragen of twijfels. Indien nodig wordt er doorverwezen naar passende hulpverlening. Je kunt een afspraak maken met de schoolarts of schoolverpleegkundige via VGGM (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden).

VGGM

Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Jorina Kroon (vmbo-afdeling) en Henk Tuinman (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Je kunt bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar je met de mentor of leidinggevende niet uitkomt. Naar aanleiding van de melding of klacht proberen we je naar jouw behoefte te begeleiden en te ondersteunen. We zijn als volgt te bereiken:

Jorina Kroon: jkroon@corlaercollege.nl
Henk Tuinman: htuinman@corlaercollege.nl

Naast een interne vertrouwenspersoon is er voor medewerkers ook een externe vertrouwenspersoon:
Perspectief Groep, mevrouw M. Sanderman, 0341-438700, marijesanderman@perspectief.eu

Zorg-/opvanglokaal

Op het Corlaer College is er een zorg-/opvanglokaal beschikbaar voor leerlingen die vaak te laat komen, gespijbeld hebben of uit de les gestuurd zijn. Dit lokaal is altijd open en er is altijd een medewerker aanwezig. Naast het bieden van begeleiding en eventuele maatregelen, kunnen leerlingen hier ook terecht voor een praatje of het stellen van vragen. Zo nodig wordt er contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of mentor opgenomen.

begeleiding geven aan elkaar

Ons onderwijs

Wil je alles weten over vmbo-basis/kader, vmbo-tl, havo of atheneum? Lees dan meer over het onderwijs op het Corlaer College.

Onderwijs
leerlingen geven elkaar begeleiding op de middelbare school

Onze verhalen

Leerlingen en docenten vertellen over het onderwijs op het Corlaer. Leer hier onze school kennen.

Verhalen
Leerling die begeleiding van docent krijgt

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons

Heb je een vraag over begeleiding?

Kom naar onze open avond of open lesmiddag!

Zit jej in groep 7 of 8 en ga je binnenkort naar de middelbare school? Wil je de sfeer proeven en kijken of onze school bij jou past? Bezoek dan onze open avond of open lesmiddag! Of kom naar de informatieavond (voor ouders).

Open dag