Veelgestelde vragen

Wat is je vraag?

Heb je een vraag over de vakantie of hoe je je kind kunt ziekmelden? We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet tussen, stel gerust je vraag via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

Als je zoon of dochter afwezig is vanwege ziekte of een andere geldige reden, kun je hem of haar afmelden via Somtoday, per e-mail (zorglokaal@corlaercollege.nl) of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld je zoon of dochter elke dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim ontstaan.

Wanneer zijn er vakanties?

Wat zijn de lestijden?

Lestijden

ActiviteitenBegintijdEindtijd
1e lesuur8:208:45
2e lesuur8:459:30
3e lesuur9:3010:15
Pauze10:1510:30
4e lesuur10:3011:15
5e lesuur11:1512:00
Pauze12:0012:30
6e lesuur12:3013:15
7e lesuur13:1514:00
Pauze14:0014:15
8e lesuur14:1515:00
9e lesuur15:0015:45
10e lesuur15:4516:30

Hoe vraag je verlof aan?

Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, dienen ouders/verzorgers vooraf toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim:

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan worden aangevraagd via een witte kaart. Deze kaart kan worden opgehaald in het LeerlingPunt. Je kunt ook een e-mail sturen naar het LeerlingPunt (leerlingpunt@corlaercollege.nl).

Bij leerlingen onder de 18 jaar dient het verzuim te worden gemeld door de ouder/verzorger. Het is belangrijk dat het korte verzuim vooraf wordt gemeld. Meldingen achteraf worden alleen bij hoge uitzondering verwerkt.

Aanvraag voor bijzonder verzuim (kort of lang):

Bijzonder verlof dient ruim van tevoren door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk en beargumenteerd bij het LeerlingPunt worden aangevraagd. De aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd als het voldoet aan de eisen van de Wet op de Leerplicht.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kun je een verlofaanvraagformulier ophalen bij het LeerlingPunt of het formulier hier downloaden. De verwerking van deze aanvragen vraagt tijd, daarom verzoeken we u om de aanvraag 10 werkdagen van tevoren in te dienen bij het LeerlingPunt. Noteer al uw kinderen van het Corlaer College op één formulier, ook als zij bij verschillende onderwijsrichtingen zijn ingeschreven.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming één of meerdere uren vrij te nemen. Het niet voldoen aan de verplichting om absenties schriftelijk te verantwoorden, kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de consulent leerrecht (de nieuwe benaming voor leerplichtambtenaar).

Verlofaanvraagformulier Bekijk het verzuimprotocol

Wat zijn de schoolkosten?

Vrijwillige ouderbijdrage

Hoewel de overheid de kosten voor onderwijs dekt, zijn er enkele voorzieningen en activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, maar die het Corlaer College belangrijk vindt. We streven ernaar om deze kosten zo minimaal mogelijk te houden.

Ouderbijdrage is vrijwillig

Elke middelbare school ontvangt een bepaalde overheidsbijdrage om alle kosten voor een schooljaar te dekken. Hoewel deze bijdrage voldoende is voor de noodzakelijke uitgaven, is er geen ruimte voor extra’s. Om onze leerlingen iets extra’s te kunnen bieden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is gebruikelijk op veel scholen, inclusief het Corlaer College. De ouderbijdrage is vrijwillig. Toelating tot de school, deelname aan het onderwijs en examens zijn niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Als veel ouders/verzorgers besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan het zijn dat bepaalde activiteiten zoals excursies en reisweken niet door kunnen gaan. Dit komt doordat de kosten dan te hoog worden voor de school.

Schoolboeken

Elke leerling ontvangt gratis schoolboeken. Ouders/verzorgers ontvangen voor de zomervakantie informatie over het bestellen van de boeken die vervolgens thuisbezorgd worden. Er wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd voor de bezorging. Als de boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten van € 4,95 voor eigen rekening. Bij het bestellen van de schoolboeken vraagt Iddink een borg van € 75,- , die wordt terugbetaald of verrekend bij het verlaten van onze school. Meer informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding is te vinden op www.iddink.nl.

Chromebook

In ons onderwijs gebruikt elke leerling een chromebook. De kosten en aanschaf van een chromebook vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders/verzorgers ontvangen aparte informatie over deze kosten en de mogelijkheid om een chromebook aan te schaffen. Het is ook toegestaan om een eigen apparaat te gebruiken, op voorwaarde dat het voldoet aan bepaalde technische eisen.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar. Je kunt de schoolgids vinden op de website onder het kopje ‘Mijn Corlaer’.

Hoe gaat de school om met gescheiden ouders?

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

Hoe gaat de school om met lesuitval?

Wijzigingen in het lesrooster zijn te zien in Somtoday. Het is verstandig om het rooster regelmatig te controleren om te voorkomen dat je tevergeefs naar school komt. Als een docent ziek is, dan proberen we een vervanger te regelen. Als dat niet lukt, kunnen leerlingen hun tijd doorbrengen in de aula, hal of op één van de studieplekken. Ben je op zoek naar een rustige studieplek, overleg dan even met het personeelslid dat op het domein staat.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Soms ben je het niet eens met de gang van zaken, een beslissing of het gedrag van een ander. Dat kan leiden tot een klacht. Het grootste deel van de klachten wordt informeel en in goed overleg opgelost. Ga daarom allereerst in gesprek met degene die het probleem veroorzaakt en bekijk op welke regeling jouw klacht betrekking heeft. Leidt dit niet tot een oplossing, leg het probleem dan voor aan bijvoorbeeld de mentor, afdelingsleider of de interne of externe vertrouwenspersoon. De interne en externe vertrouwenspersoon zijn laagdrempelig toegankelijk en bieden een eerste luisterend oor. Zij kunnen je wijzen welke route je kunt doorlopen voor een goede afhandeling van je klacht.

Raadpleeg het Informatiedocument klachten, bezwaren en zorgen welke regeling van toepassing is bij het indienen van een klacht. Op de website van Meerscholen – Samen meer vind je onze klachtenregeling.

Informatiedocument klachten, bezwaren en zorgen

 

Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Jorina Kroon (vmbo-afdeling) en Henk Tuinman (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Je kunt bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar je met de mentor of leidinggevende niet uitkomt. Naar aanleiding van de melding of klacht proberen we je naar jouw behoefte te begeleiden en te ondersteunen. We zijn als volgt te bereiken:

Jorina Kroon: jkroon@corlaercollege.nl
Henk Tuinman: htuinman@corlaercollege.nl

Naast een interne vertrouwenspersoon is er voor medewerkers ook een externe vertrouwenspersoon:
Perspectief Groep, mevrouw M. Sanderman, 0341-438700, marijesanderman@perspectief.eu

Ik heb een probleem met mijn chromebook. Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar ict@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

Hoe werkt Somtoday?

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is, dus als je voor het Corlaer College kiest is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company.

 

 

Zorg-/opvanglokaal

Op het Corlaer College is er een zorg-/opvanglokaal beschikbaar voor leerlingen die vaak te laat komen, gespijbeld hebben of uit de les gestuurd zijn. Dit lokaal is altijd open en er is altijd een medewerker aanwezig. Naast het bieden van begeleiding en eventuele maatregelen, kunnen leerlingen hier ook terecht voor een praatje of het stellen van vragen. Zo nodig wordt er contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of mentor opgenomen.

Back-up

Als je extra ondersteuning en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt. Het gebruik van het BackUP-lokaal is als aanvullende faciliteit in het ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgenomen van deze leerlingen.

Bijles

Heb je met een vak moeite, dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

Anti-pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor of coach. We willen dat je je prettig voelt op school en dat je jezelf kunt zijn. Pesten wordt dan ook streng afgekeurd en niet getolereerd.

Vanaf leerjaar 1 besteden we actief aandacht aan het voorkomen en aanpakken van pesten. In de introductieperiode krijgen brugklasleerlingen een educatieve toneelvoorstelling te zien die ingaat op de gevolgen van (online) pesten en wat ze kunnen doen als een leerling gepest wordt. Ook in hogere leerjaren wordt, indien nodig, aandacht besteed aan pesten.

We hebben een uitgebreid anti-pestprotocol. Ons anti-pestprotocol beschrijft de maatregelen die we nemen om pesten te voorkomen en hoe we handelen wanneer pestgedrag wordt geconstateerd. Onze ondersteuningscoördinator vervult tevens de rol van anti-pestcoördinator en speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van pesten binnen de school.

Bekijk hier ons anti-pestprotocol

Faalangst

Faalangst kan blokkerend werken als je moet presteren. In dit geval spreken we van negatieve faalangst. Je bent niet de enige. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Het is belangrijk om te weten dat je hiermee kunt leren omgaan. De faalangstreductietraining BOF (Beter Omgaan met Faalangst) biedt handvatten om beter met faalangst om te gaan, waardoor de leerling minder last heeft van zenuwen en de negatieve gedachten kan omzetten in positieve gedachten.

Decanaat

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

Huiswerkbegeleiding

Lyceo, huiswerkinstituut op het Corlaer College, verzorgt de huiswerkbegeleiding op school. Ze bieden tegen betaling huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examenbegeleiding aan alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 6, ongeacht het schoolniveau. Drie, vier of vijf middagen per week biedt Lyceo hulp bij huiswerk. Er wordt aandacht besteed aan plannen, maken, uitleggen en overhoren van het huiswerk.

Lyceo is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.10 en 18.00 uur geopend. Meer informatie over Lyceo en de kosten vind je op: www.lyceo.nl. Of stuur een e-mail naar: linde.hietkamp@lyceo.nl of bel naar 06 1589 90 74.

Hoe ziet het contact met ouders eruit?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de mentor/coach en schoolleiding terecht, ook buiten de ouderspreekavonden.

Contact met de mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders/verzorgers. We stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers de mentor informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties of het welbevinden van het kind. Maak een afspraak met de mentor, zodat we dit samen kunnen bespreken.

We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders/verzorgers en school. Daarom bieden we meerdere keren per jaar de mogelijkheid om met de mentor en indien nodig met de docenten te spreken tijdens een driehoeksgesprek. Op die manier kunnen we samen de voortgang en eventuele ondersteuningsbehoeften van je zoon of dochter bespreken.

Afdelingsleiders

Naast de mentor is de afdelingsleider het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. De afdelingsleider staat aan het hoofd van de afdeling. Hij geeft leiding aan een team docenten, instructeurs en lesassistenten en houdt zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

Afdelingsleiders

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over bijvoorbeeld de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Somtoday

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders/verzorgers hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Corlaer Nieuws

Ongeveer één keer in de twee weken verschijnt het Corlaer Nieuws, dé nieuwsbrief van het Corlaer College. Ouders en leerlingen ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres. Je kunt zelf je e-mailadres en telefoonnummer wijzigen in Somtoday.

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring ontvangen een faciliteitenkaart van school. Op deze kaart staan algemene regels voor de leerling en compensatiemaatregelen waar de leerling naar behoefte gebruik van kan maken. Een van de maatregelen bij dyslexie is de inzet van het softwareprogramma TextAid, een programma dat onder andere teksten kan voorlezen. Leerlingen kunnen dit programma gebruiken op hun chromebook. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met dyslexie en daarom worden leerlingen met dyslexie extra gecoacht. Op het vmbo krijgen leerlingen aan het begin van het eerste leerjaar uitleg over hoe ze met hun faciliteitenkaart en TextAid kunnen omgaan. Havo- en atheneumleerlingen kunnen gebruikmaken van het dyslexie-spreekuur voor advies en om eventuele problemen te bespreken. 

Remedial Teaching

Als leerlingen moeite hebben met taal in het algemeen, een specifiek vak of een specifiek onderdeel daarvan, of met de aanpak van het leren, kunnen ze in aanmerking komen voor Remedial Teaching (RT). Denk je dat RT nuttig kan zijn voor je zoon of dochter, dan is het raadzaam om dit te bespreken met de vakdocent, de ondersteuningsteam-coördinator (OT-er) of mentor.

LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Een leerling met LWOO werkt dus naar hetzelfde diploma toe als een leerling zonder LWOO.

Heeft een leerling LWOO nodig, dan vraagt de basisschool dit aan. Het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk of de leerling de zogenoemde LWOO-beschikking toegewezen krijgt.

Op het Corlaer College krijgen leerlingen met LWOO onderwijs in kleinere klassen. Zo krijgen de leerlingen de extra aandacht en ondersteuning die gewenst is. Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld op basis van de ondersteuningsbehoeften. Blijkt daaruit dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we Remedial Teaching of hulp bij plannen en organiseren bieden.

Voor vmbo-basis en vmbo-kader is er een nieuwe leeromgeving – de zogenaamde studio – waar we die ondersteuning zo goed mogelijk kunnen bieden.

Orthopedagoog

Op school zijn er twee orthopedagogen verbonden. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen. Daarnaast geven de orthopedagogen advies over de begeleiding van leerlingen in de schoolsituatie.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Als blijkt dat onze school geen passend onderwijs aan een leerling kan bieden, dan denken wij actief mee in het vinden van een passende plek. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband waarin het Corlaer College vertegenwoordigd is:  de Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe.  Meer informatie is te vinden via de website: www.leerlingenzorgnwv.nl .

Schoolondersteuningsprofiel

Welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning kan het Corlaer College leveren in het onderwijsleerproces van de leerling? Dat kun je lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2023-2024.

Sociaal-emotionele begeleiding

Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

Sociale vaardigheden

Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SOVA) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt? We bieden een sociale vaardigheidstraining (SOVA) aan voor leerlingen in het eerste en tweede leerjaar die hun sociale vaardigheden willen verbeteren.

 

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Er is een schoolarts en schoolverpleegkundige verbonden aan de school. Leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor problemen, vragen of twijfels. Indien nodig wordt er doorverwezen naar passende hulpverlening. Je kunt een afspraak maken met de schoolarts of schoolverpleegkundige via VGGM (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden).

VGGM

Zat het antwoord er niet tussen? Stel gerust je vraag!