Praktische informatie

Praktische informatie

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je informatie over ons onderwijs, de vakanties, leerlingbegeleiding, het contact met de ouders, onze resultaten, de lestijden, wat te doen bij absentie/ziekte, schoolkosten en informatie over onze bijzondere activiteiten. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven. In de schoolregels staan de regels op onze school.

Schoolgids

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je alle informatie over het onderwijs op het Corlaer College.

Schoolgids

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven

Leerlingenstatuut

Schoolregels

Een plek waar jij je thuis voelt. Dat vinden we belangrijk en dat kan niet zonder duidelijke schoolregels.

Schoolregels

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol vind je de regels en procedures terug die wij met elkaar afspreken en naleven rondom aanwezigheid en verzuim.

Verzuimprotocol

Veelgestelde vragen

Jij gaat straks naar de middelbare school en je hebt vast al veel vragen. Daarom hebben we een veelgestelde vragen voor je opgesteld. Heb je daarna nog een vraag? Stel gerust je vraag via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.

Zoek je vraag

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is. Dus als je voor het Corlaer College kiest, dan is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company.

 

 

Hoe ziet Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) eruit?

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Een leerling met LWOO werkt dus naar hetzelfde diploma toe als een leerling zonder LWOO.

Heeft een leerling LWOO nodig, dan vraagt de basisschool dit aan. Het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk of de leerling de zogenoemde LWOO-beschikking toegewezen krijgt.

Op het Corlaer College krijgen leerlingen met LWOO onderwijs in kleinere klassen. In de klas zitten 16 (vmbo-basis) tot 18 (vmbo-kader) leerlingen. Zo krijgen de leerlingen de extra aandacht en ondersteuning die gewenst is. Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld op basis van de ondersteuningsbehoeften. Blijkt daaruit dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we Remedial Teaching of hulp bij plannen en organiseren bieden.

Voor vmbo-basis en vmbo-kader is er een nieuwe leeromgeving – de zogenaamde studio – waar we die ondersteuning zo goed mogelijk kunnen bieden.

Is er een traject voor hoogbegaafden?

Ben jij hoogbegaafd? Binnen het traject Toptalent krijg je de kans om extra uitgedaagd te worden.

TopTalent is een traject binnen het Corlaer College, dat met name gericht is op hoogbegaafde kinderen. TopTalent is geen aparte klas, want het onderwijsconcept op het Corlaer College sluit heel goed aan bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen. Bij het traject Toptalent kun je algemene bijeenkomsten bijwonen op het gebied van leren leren (executieve functies) en mindset (denkpatronen), maar je kunt ook extra ondersteuning krijgen. Als je dreigt uit te vallen op één van deze onderdelen, is het ook mogelijk een intensief begeleidingstraject met betrekking tot de executieve functies of mindset te volgen. Bij Toptalent kun je op verschillende manieren extra uitdaging krijgen. Je kunt meedoen met een bestaand project bijvoorbeeld programmeren of je kunt zelf een project bedenken. Ook volg je met TopTalent één keer per jaar gastcolleges op de Universiteit Utrecht. Je kunt meedoen met projecten bij onder andere de faculteit Engels en Wiskunde. In de bovenbouw kun je meedoen met verschillende pre-university trajecten.

Bij Toptalent volg je dus grotendeels het reguliere traject, maar je mag meerdere reguliere uren per week inwisselen voor TopTalent!

Hoe gaat de school om met gescheiden ouders?

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

Hoe ziet het contact met ouders eruit?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de schoolleiding en de mentor/coach terecht, ook buiten de ouderspreekavonden. Als ouders dat willen, is er altijd een persoonlijke afspraak te regelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij de mentor/coach informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties of het welbevinden van hun kind.

Ouderspreekavonden

Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met enkele vakdocenten. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Onlangs is de school bij wijze van proef ook begonnen met ‘driehoeksgesprekken’, waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Bij de onderbouw van atheneum/havo speelt ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem Comprendo een rol. Ouders wordt gevraagd om samen met hun kind te praten over de kwaliteiten die het kind bezit. Ook docenten en coaches besteden hier veel aandacht aan. We nemen vijf kwaliteiten (onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, samenwerken en evalueren en reflecteren) ook mee in jouw overgang. Een belangrijk deel van jouw lessen op school dus!

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Digitale informatie

Een keer per twee weken verschijnt informatiebulletin CorlaerNieuws op de website. Ouders ontvangen per e-mail een notificatie. Andere correspondentie gaat ook grotendeels via e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl

Naast de algemene informatie op de website van het Corlaer College hebben ouders en leerlingen via Magister exclusief toegang tot allerlei persoonlijke en actuele schoolinformatie. Zij kunnen cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een handleiding voor het gebruik van Magister is hier te downloaden. Hoe ouders zich via de Magister app kunnen inschrijven voor een ouderspreekavond, wordt beschreven in deze handleiding.

Het Corlaer College zet aan het begin van het schooljaar alle activiteiten in een digitale agenda, waartoe leerlingen en ouders toegang hebben.

Hoe gaat de school om met lesuitval?

Via WebUntis kun je je rooster inzien (ga naar de website en klik op roosters), dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet meer voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de planners kun je zien waaraan je die week nog aandacht moet besteden.

Hoe werkt Magister?

Via Magister krijgen leerlingen en ouders toegang tot persoonlijke en actuele schoolinformatie. In Magister kun je cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een handleiding voor het gebruik van Magister is hier te downloaden. Hoe ouders zich via de Magister app kunnen inschrijven voor een ouderspreekavond, wordt beschreven in deze handleiding.

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

Als uw kind wegens ziekte of een andere geldige reden afwezig is, dan kunt u uw kind afmelden via Magister 6 of de Magister app of per mail aan: zorglokaal@corlaercollege.nl of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld uw kind iedere dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim kunnen ontstaan.

Hoe vraag je verlof aan?

Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf  toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim:

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan via een witte kaart aangevraagd worden. De witte kaart kan je ophalen in het zorglokaal.

Aanvraag voor lang verzuim:

Je ouders vragen toestemming via een verlofaanvraagformulier dat je in het zorglokaal kunt ophalen. Het formulier mag je vervolgens ingevuld en wel bij de afdelingsleider inleveren. Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Bekijk het verzuimprotocol

Hoe groot zijn de klassen in de onderbouw?

In de klassen vmbo-tl, havo en atheneum zitten maximaal 30 leerlingen. In de klassen van vmbo-basis/kader zitten maximaal 25 leerlingen. De klassen vmbo-basis met leerwegondersteuning (lwoo) zitten niet meer dan 16 leerlingen en in de klassen vmbo-kader met lwoo zitten niet meer dan 18 leerlingen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden voor één van de opleidingen van het Corlaer College loopt via de basisschool. Van uw basisschool ontvangt u het aanmeldformulier. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldformulier levert u bij de leerkracht van de basisschool in en de leerkracht zorgt ervoor dat de aanmelding voor 15 maart binnen is.

Wilt u uw zoon of dochter voor een hoger leerjaar aanmelden? Neem dan eerst contact op met de afdelingsleider door te bellen met het Corlaer College. Na dit gesprek ontvangt u van de afdelingsleider het aanmeldformulier voor leerjaar 2 en hoger.

Meer over aanmelden

Wanneer zijn er vakanties?

Vakantie 2021-2022

Herfstvakantie
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april 2022 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 18 april 2022

Meivakantie
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022*

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei 2022

Roostervrije dag
Vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022

Organisatiedag
Vrijdag 1 juli t/m donderdag 7 juli 2022

Zomervakantie
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Organisatiedag
Maandag 22 en dinsdag 23 augustus 2022

Wat is een organisatiedag?

Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.

*Het basisonderwijs zal waarschijnlijk (op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren) de tweede week meivakantie in de week 9 – 13 mei nemen, omdat de periode tot aan de zomervakantie lang is. Deze keuze is voor het VO onmogelijk omdat de middelbare scholen open moeten zijn vanaf de start van het Centraal Examen op donderdag 12 mei 2022.

Vakantie 2022-2023

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
Donderdag 18 mei 2023

Roostervrije dag
Vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023

Organisatiedag
Maandag 3 t/m donderdag 6 juli 2023

Zomervakantie
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Wat is een organisatiedag?

Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.

Wat zijn de lestijden?

Lestijden

1e lesuur 08.20 – 09.10
2e lesuur 09.10 – 10.00

Pauze van 10.00 – 10.20

3e lesuur 10.20 – 11.10
4e lesuur 11.10 – 12.00

Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
6e lesuur 13.20 – 14.10

Pauze van 14.10 – 14.25

7e lesuur 14.25 – 15.15
8e lesuur 15.15 – 16.05
9e lesuur 16.05 – 16.55

Wat zijn de schoolkosten?

Alle financiële bijdragen die het Corlaer College aan ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. Dit is een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, het onderwijs of examens is er niet van afhankelijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het digitale betalingssysteem de nota voor de ouderbijdrage.

Uit de opbrengsten van de ouderbijdrage financiert het Corlaer College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Denk daarbij aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering, maar ook aan excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet.

Boeken

Schoolboeken zijn voor alle leerlingen van het  voortgezet onderwijs gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs bv verzorgt voor alle vestigingen van de Meerwegen scholengroep de voorziening daarvan. Voor de zomervakantie ontvangen alle ouders informatie over het bestellen van boeken, de bezorging en vergoeding (zie daarvoor ook www.iddink.nl).

Het Corlaer College vindt het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de boeken die je immers in bruikleen krijgt. Daarom brengt de school een borg en ook verzendkosten in rekening. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en zijn dus niet verplicht. Als ouders deze kosten niet willen betalen, moeten ze contact opnemen met de school.

Chromebook

Als leerling heb je een eigen chromebook nodig. Het Corlaer College heeft een passend aanbod voor aanschaf van een degelijk apparaat, en investeert daarbij in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over het chromebook.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

Schoolgids

Ik heb een probleem met mijn chromebook. Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar ict@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

Hoe ziet het privacybeleid eruit?

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wilt u meer lezen over hoe wij dit doen?

Privacybeleid

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons

Kom kennismaken!

Zit jij in groep 7 of 8 en ga je binnenkort naar de middelbare school? Wil je de sfeer proeven en kijken of onze school bij jou past? Kom dan kennismaken!

Kom kennismaken

Ons onderwijs

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen.

Onderwijs

Stel gerust je vraag

Toestemming