Praktische informatie

Praktische informatie

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je informatie over ons onderwijs, de vakanties, leerlingbegeleiding, het contact met de ouders, onze resultaten, de lestijden, wat te doen bij absentie/ziekte, schoolkosten en informatie over onze bijzondere activiteiten. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven. In de schoolregels staan de regels op onze school.

Direct naar de veelgestelde vragen

Schoolgids

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je alle informatie over het onderwijs op het Corlaer College.

Schoolgids

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven

Leerlingenstatuut

Schoolregels

Een plek waar jij je thuis voelt. Dat vinden we belangrijk en dat kan niet zonder duidelijke schoolregels.

Schoolregels '23/'24

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol vind je de regels en procedures terug die wij met elkaar afspreken en naleven rondom aanwezigheid en verzuim.

Verzuimprotocol

Veelgestelde vragen

Jij gaat straks naar de middelbare school en je hebt vast al veel vragen. Daarom hebben we een veelgestelde vragen voor je opgesteld. Heb je daarna nog een vraag? Stel gerust je vraag via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.

Zoek je vraag

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is, dus als je voor het Corlaer College kiest is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company.

 

 

Hoe ziet Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) eruit?

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Een leerling met LWOO werkt dus naar hetzelfde diploma toe als een leerling zonder LWOO.

Heeft een leerling LWOO nodig, dan vraagt de basisschool dit aan. Het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk of de leerling de zogenoemde LWOO-beschikking toegewezen krijgt.

Op het Corlaer College krijgen leerlingen met LWOO onderwijs in kleinere klassen. Zo krijgen de leerlingen de extra aandacht en ondersteuning die gewenst is. Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld op basis van de ondersteuningsbehoeften. Blijkt daaruit dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we Remedial Teaching of hulp bij plannen en organiseren bieden.

In de onderbouw van vmbo-basis en vmbo-kader is er een nieuwe leeromgeving – de zogenaamde studio – waar we die ondersteuning zo goed mogelijk kunnen bieden.

Is er een traject voor hoogbegaafden?

Ben jij hoogbegaafd? Binnen het traject Toptalent krijg je de kans om extra uitgedaagd te worden.

TopTalent is een traject binnen het Corlaer College, dat met name gericht is op hoogbegaafde kinderen. TopTalent is geen aparte klas, want het onderwijsconcept op het Corlaer College sluit heel goed aan bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen. Bij het traject Toptalent kun je algemene bijeenkomsten bijwonen op het gebied van leren leren (executieve functies) en mindset (denkpatronen), maar je kunt ook extra ondersteuning krijgen. Als je dreigt uit te vallen op één van deze onderdelen, is het ook mogelijk een intensief begeleidingstraject met betrekking tot de executieve functies of mindset te volgen. Bij Toptalent kun je op verschillende manieren extra uitdaging krijgen. Je kunt meedoen met een bestaand project bijvoorbeeld programmeren of je kunt zelf een project bedenken. Ook volg je met TopTalent één keer per jaar gastcolleges op de Universiteit Utrecht. Je kunt meedoen met projecten bij onder andere de faculteit Engels en Wiskunde. In de bovenbouw kun je meedoen met verschillende pre-university trajecten.

Bij Toptalent volg je dus grotendeels het reguliere traject, maar je mag meerdere reguliere uren per week inwisselen voor TopTalent!

Hoe gaat de school om met gescheiden ouders?

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

Hoe ziet het contact met ouders eruit?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de mentor/coach en schoolleiding terecht, ook buiten de ouderspreekavonden.

Contact met de mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders/verzorgers. We stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers de mentor informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties of het welbevinden van het kind. Maak een afspraak met de mentor, zodat we dit samen kunnen bespreken.

We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders/verzorgers en school. Daarom bieden we meerdere keren per jaar de mogelijkheid om met de mentor en indien nodig met de docenten te spreken tijdens een driehoeksgesprek. Op die manier kunnen we samen de voortgang en eventuele ondersteuningsbehoeften van je zoon of dochter bespreken.

Afdelingsleiders

Naast de mentor is de afdelingsleider het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. De afdelingsleider staat aan het hoofd van de afdeling. Hij geeft leiding aan een team docenten, instructeurs en lesassistenten en houdt zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

Afdelingsleiders

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over bijvoorbeeld de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Somtoday

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders/verzorgers hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Corlaer Nieuws

Ongeveer één keer in de twee weken verschijnt het Corlaer Nieuws, dé nieuwsbrief van het Corlaer College. Ouders en leerlingen ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres. Je kunt zelf je e-mailadres en telefoonnummer wijzigen in Somtoday.

Hoe gaat de school om met lesuitval?

Wijzigingen in het lesrooster zijn te zien in Somtoday. Het is verstandig om het rooster regelmatig te controleren om te voorkomen dat je tevergeefs naar school komt. Als een docent ziek is, dan proberen we een vervanger te regelen. Als dat niet lukt, kunnen leerlingen hun tijd doorbrengen in de aula, hal of op één van de studieplekken. Ben je op zoek naar een rustige studieplek, overleg dan even met het personeelslid dat op het domein staat.

Hoe werkt Somtoday?

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

Als je zoon of dochter afwezig is vanwege ziekte of een andere geldige reden, kun je hem of haar afmelden via Somtoday, per e-mail (zorglokaal@corlaercollege.nl) of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld je zoon of dochter elke dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim ontstaan.

Hoe vraag je verlof aan?

Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders/verzorgers vooraf  toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim:

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan worden aangevraagd via een witte kaart. Deze kaart kan worden opgehaald in het zorglokaal. Je kunt ook een e-mail sturen naar het zorglokaal (zorglokaal@corlaercollege.nl).

Bij leerlingen onder de 18 jaar dient het verzuim te worden gemeld door de ouder/verzorger. Het is belangrijk dat kort verzuim vooraf wordt gemeld. Meldingen achteraf worden alleen bij hoge uitzondering verwerkt.

Aanvraag voor bijzonder verzuim (kort of lang):

Bijzonder verlof dient ruim van tevoren door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk en beargumenteerd bij de afdelingsleider worden aangevraagd. De aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd als het voldoet aan de eisen van de Wet op de Leerplicht. Voor het aanvragen van bijzonder verlof kun je een verlofaanvraagformulier ophalen bij het zorglokaal of download het formulier hier. De verwerking van deze aanvragen vraagt tijd en om die reden verzoeken we u om de aanvraag 10 werkdagen van tevoren in te dienen.

Leerlingen van het vmbo mogen de ingevulde verlofaanvraag inleveren bij de Coördinator Leerlingzaken. Leerlingen van havo/atheneum onderbouw mogen de verlofaanvraag inleveren bij mevrouw A. Schokkers (kantoor C233). Leerlingen van havo/atheneum bovenbouw mogen de verlofaanvraag indienen bij mevrouw M. Schuiling (C418). Noteer al uw kinderen van het Corlaer College op één formulier, ook als zij bijvoorbeeld bij verschillende afdelingen/niveaus zijn ingeschreven.

Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Verlofaanvraagformulier Bekijk het verzuimprotocol

Hoe groot zijn de klassen in de onderbouw?

In de klassen vmbo-tl, havo en atheneum zitten maximaal 31 leerlingen. In de klassen van vmbo-basis/kader zitten maximaal 25 leerlingen. De klassen vmbo-basis met leerwegondersteuning (lwoo) zitten niet meer dan 16 leerlingen en in de klassen vmbo-kader met lwoo zitten niet meer dan 18 leerlingen. Meestal ligt het gemiddelde aantal leerlingen in een klas lager dan het maximale aantal toegestane leerlingen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Van 25 tot en met 31 maart 2024 kun je je kind online aanmelden voor een middelbare school tijdens de centrale aanmeldweek. Je hoeft dit niet meer via de basisschool te regelen, maar je kunt je kind direct aanmelden voor het Corlaer College via onderstaande link.

Aanmelden voor de brugklas

Wilt u uw zoon of dochter voor een hoger leerjaar aanmelden? Neem dan eerst contact op met de afdelingsleider door te bellen met het Corlaer College. Na dit gesprek ontvangt u van de afdelingsleider het aanmeldformulier voor leerjaar 2 en hoger.

Meer over aanmelden

Wanneer zijn er vakanties?

Wat zijn de lestijden?

Lestijden

ActiviteitenBegintijdEindtijd
1e lesuur8:208:45
2e lesuur8:459:30
3e lesuur9:3010:15
Pauze10:1510:30
4e lesuur10:3011:15
5e lesuur11:1512:00
Pauze12:0012:30
6e lesuur12:3013:15
7e lesuur13:1514:00
Pauze14:0014:15
8e lesuur14:1515:00
9e lesuur15:0015:45
10e lesuur15:4516:30

Wat zijn de schoolkosten?

Vrijwillige ouderbijdrage

Hoewel de overheid de kosten voor onderwijs dekt, zijn er enkele voorzieningen en activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, maar die het Corlaer College belangrijk vindt. We streven ernaar om deze kosten zo minimaal mogelijk te houden.

Ouderbijdrage is vrijwillig

Elke middelbare school ontvangt een bepaalde overheidsbijdrage om alle kosten voor een schooljaar te dekken. Hoewel deze bijdrage voldoende is voor de noodzakelijke uitgaven, is er geen ruimte voor extra’s. Om onze leerlingen iets extra’s te kunnen bieden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is gebruikelijk op veel scholen, inclusief het Corlaer College. De ouderbijdrage is vrijwillig. Toelating tot de school, deelname aan het onderwijs en examens zijn niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Als veel ouders/verzorgers besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan het zijn dat bepaalde activiteiten zoals excursies en reisweken niet door kunnen gaan. Dit komt doordat de kosten dan te hoog worden voor de school.

Schoolboeken

Elke leerling ontvangt gratis schoolboeken. Ouders/verzorgers ontvangen voor de zomervakantie informatie over het bestellen van de boeken die vervolgens thuisbezorgd worden. Er wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd voor de bezorging. Als de boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten van € 4,95 voor eigen rekening. Bij het bestellen van de schoolboeken vraagt Iddink een borg van € 75,- , die wordt terugbetaald of verrekend bij het verlaten van onze school. Meer informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding is te vinden op www.iddink.nl.

Chromebook

In ons onderwijs gebruikt elke leerling een chromebook. De kosten en aanschaf van een chromebook vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders/verzorgers ontvangen aparte informatie over deze kosten en de mogelijkheid om een chromebook aan te schaffen. Het is ook toegestaan om een eigen apparaat te gebruiken, op voorwaarde dat het voldoet aan bepaalde technische eisen.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar. Je kunt de schoolgids vinden op de website onder het kopje ‘Mijn Corlaer’.

Ik heb een probleem met mijn chromebook. Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar ict@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

Hoe ziet het privacybeleid eruit?

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wilt u meer lezen over hoe wij dit doen?

Privacybeleid

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons

Kom kennismaken!

Zit jij in groep 7 of 8 en ga je binnenkort naar de middelbare school? Wil je de sfeer proeven en kijken of onze school bij jou past? Kom dan kennismaken!

Kom kennismaken

Ons onderwijs

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen.

Onderwijs

Stel gerust je vraag