Praktische informatie

Praktische informatie

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je informatie over ons onderwijs, de vakanties, leerlingbegeleiding, het contact met de ouders, onze resultaten, de lestijden, wat te doen bij absentie/ziekte, schoolkosten en informatie over onze bijzondere activiteiten. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven. In de schoolregels staan de regels op onze school.

Veelgestelde vragen

Schoolgids

Wil je weten hoe het schooljaar verloopt? In de schoolgids vind je alle informatie over het onderwijs op het Corlaer College.

Schoolgids

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven

Leerlingenstatuut

Schoolregels

Een plek waar jij je thuis voelt. Dat vinden we belangrijk en dat kan niet zonder duidelijke schoolregels.

Schoolregels

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol vind je de regels en procedures terug die wij met elkaar afspreken en naleven rondom aanwezigheid en verzuim.

Verzuimprotocol

Schoolplan

In het schoolplan vind je de ambities van het Corlaer College en de visie op het onderwijsbeleid. personeelsbeleid, kwaliteitszorg en de financiën.

Schoolplan

Veelgestelde vragen

Jij gaat straks naar de middelbare school en je hebt vast al veel vragen. Daarom hebben we een veelgestelde vragen voor je opgesteld. Heb je daarna nog een vraag? Stel gerust je vraag via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.

Zoek je vraag

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is. Dus als je voor het Corlaer College kiest, dan is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company.

 

 

Hoe ziet Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) eruit?

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Een leerling met LWOO werkt dus naar hetzelfde diploma toe als een leerling zonder LWOO.

Heeft een leerling LWOO nodig, dan vraagt de basisschool dit aan. Het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk of de leerling de zogenoemde LWOO-beschikking toegewezen krijgt.

Op het Corlaer College krijgen leerlingen met LWOO onderwijs in kleinere klassen. Zo krijgen de leerlingen de extra aandacht en ondersteuning die gewenst is. Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld op basis van de ondersteuningsbehoeften. Blijkt daaruit dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we Remedial Teaching of hulp bij plannen en organiseren bieden.

In de onderbouw van vmbo-basis en vmbo-kader is er een nieuwe leeromgeving – de zogenaamde studio – waar we die ondersteuning zo goed mogelijk kunnen bieden.

Is er een traject voor hoogbegaafden?

Ben jij hoogbegaafd? Binnen het traject Toptalent krijg je de kans om extra uitgedaagd te worden.

TopTalent is een traject binnen het Corlaer College, dat met name gericht is op hoogbegaafde kinderen. TopTalent is geen aparte klas, want het onderwijsconcept op het Corlaer College sluit heel goed aan bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen. Bij het traject Toptalent kun je algemene bijeenkomsten bijwonen op het gebied van leren leren (executieve functies) en mindset (denkpatronen), maar je kunt ook extra ondersteuning krijgen. Als je dreigt uit te vallen op één van deze onderdelen, is het ook mogelijk een intensief begeleidingstraject met betrekking tot de executieve functies of mindset te volgen. Bij Toptalent kun je op verschillende manieren extra uitdaging krijgen. Je kunt meedoen met een bestaand project bijvoorbeeld programmeren of je kunt zelf een project bedenken. Ook volg je met TopTalent één keer per jaar gastcolleges op de Universiteit Utrecht. Je kunt meedoen met projecten bij onder andere de faculteit Engels en Wiskunde. In de bovenbouw kun je meedoen met verschillende pre-university trajecten.

Bij Toptalent volg je dus grotendeels het reguliere traject, maar je mag meerdere reguliere uren per week inwisselen voor TopTalent!

Hoe gaat de school om met gescheiden ouders?

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

Hoe ziet het contact met ouders eruit?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de mentor/coach en schoolleiding terecht, ook buiten de ouderspreekavonden.

Ouderspreekavonden

Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met een docent. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Ook zijn er driehoeksgesprekken (een gesprek tussen ouder, leerling en docent) waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over bijvoorbeeld de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Somtoday

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Corlaer Nieuws

Eén keer per twee weken verschijnt het Corlaer Nieuws, dé nieuwsbrief van het Corlaer College. Ouders en leerlingen ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl.

Hoe gaat de school om met lesuitval?

Via Somtoday kun je je rooster inzien. Dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de studieplanners kun je zien waaraan je die week kunt werken.

Hoe werkt Somtoday?

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

Als uw zoon of dochter ziek is, dan kunt u hem/haar afmelden via Somtoday. Is uw zoon of dochter om een andere geldige reden afwezig, dan kunt u een e-mail sturen naar het zorglokaal (zorglokaal@corlaercollege.nl) of bellen tussen 7.45 en 8.30 uur (033 245 64 34). Meld uw zoon of dochter iedere dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim kunnen ontstaan.

Hoe vraag je verlof aan?

Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf  toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim:

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan via een witte kaart aangevraagd worden. De witte kaart kan je ophalen in het zorglokaal.

Aanvraag voor lang verzuim:

Je ouders vragen toestemming via een verlofaanvraagformulier. Je kunt het formulier ophalen in het zorglokaal of download het formulier hier. De verwerking van deze aanvragen vraagt tijd en om die reden verzoeken we u om de aanvraag 10 werkdagen van tevoren in te dienen.

Leerlingen van het vmbo mogen de verlofaanvraag vervolgens ingevuld en wel bij de afdelingsleider inleveren. Leerlingen van havo/atheneum onderbouw mogen de verlofaanvraag inleveren bij mevrouw A. Schokkers (kantoor C233). Leerlingen van havo/atheneum bovenbouw mogen de verlofaanvraag indienen bij mevrouw M. Schuiling (C418). Noteer al uw kinderen van het Corlaer College op één formulier, ook als zij bijvoorbeeld bij verschillende afdelingen/niveaus zijn ingeschreven.

Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Verlofaanvraagformulier Bekijk het verzuimprotocol

Hoe groot zijn de klassen in de onderbouw?

In de klassen vmbo-tl, havo en atheneum zitten maximaal 30 leerlingen. In de klassen van vmbo-basis/kader zitten maximaal 25 leerlingen. De klassen vmbo-basis met leerwegondersteuning (lwoo) zitten niet meer dan 16 leerlingen en in de klassen vmbo-kader met lwoo zitten niet meer dan 18 leerlingen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

De aanmelding voor één van de opleidingen van het Corlaer College verloopt via de basisschool. U ontvangt van uw basisschool het aanmeldformulier. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldformulier levert u bij de leerkracht van de basisschool in en de leerkracht zorgt ervoor dat de aanmelding voor 15 maart binnen is.

Wilt u uw zoon of dochter voor een hoger leerjaar aanmelden? Neem dan eerst contact op met de afdelingsleider door te bellen met het Corlaer College. Na dit gesprek ontvangt u van de afdelingsleider het aanmeldformulier voor leerjaar 2 en hoger.

Meer over aanmelden

Wanneer zijn er vakanties?

Vakantie 2022-2023

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
Donderdag 18 mei 2023

Roostervrije dag
Vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023

Organisatiedag
Maandag 3 t/m donderdag 6 juli 2023

Zomervakantie
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Wat is een organisatiedag?

Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.

Wat zijn de lestijden?

Lestijden

1e lesuur 08.20 – 09.10
2e lesuur 09.10 – 10.00

Pauze van 10.00 – 10.20

3e lesuur 10.20 – 11.10
4e lesuur 11.10 – 12.00

Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
6e lesuur 13.20 – 14.10

Pauze van 14.10 – 14.25

7e lesuur 14.25 – 15.15
8e lesuur 15.15 – 16.05
9e lesuur 16.05 – 16.55

Wat zijn de schoolkosten?

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die het Corlaer College wel belangrijk vindt. Het Corlaer College probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Schoolboeken

Elke leerling krijgt gratis schoolboeken. Ouders ontvangen vóór de zomervakantie informatie over het bestellen van boeken. De boeken worden thuisbezorgd. Hiervoor wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Als boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten van € 4,95 voor eigen rekening. Bij het bestellen van de schoolboeken wordt door Iddink een borg van € 75,- gevraagd. Dit bedrag wordt terugbetaald of verrekend als de leerling onze school verlaat. Informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding kunt u vinden op www.iddink.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elke middelbare school krijgt een bepaald bedrag van de overheid waaruit alle kosten voor een schooljaar moeten worden gedekt. In de praktijk blijkt dat de overheidsbijdrage voldoende is om het noodzakelijke te betalen. Iets extra’s valt met die bijdrage niet te bekostigen. Omdat wij de leerlingen graag iets extra’s willen bieden, bestaat er de vrijwillige ouderbijdrage. Dat gebeurt op vrijwel alle scholen en ook op het Corlaer College. De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating tot de school, de deelname aan het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is door de MR vastgesteld. Als veel ouder(s)/verzorger(s) besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet over te maken, dan kunnen we besluiten om bepaalde activiteiten zoals excursies en reisweken niet door te laten gaan. De kosten worden dan te hoog voor de school.

Chromebook

In ons onderwijs maakt elke leerling gebruik van een chromebook. De aanschaf van een chromebook valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders worden apart geïnformeerd over de kosten en aanschaf van een chromebook. Het is ook mogelijk om een eigen device te gebruiken, mits aan bepaalde technische voorwaarden voldaan wordt.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

Schoolkosten

Ik heb een probleem met mijn chromebook. Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar ict@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

Hoe ziet het privacybeleid eruit?

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wilt u meer lezen over hoe wij dit doen?

Privacybeleid

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons

Kom kennismaken!

Zit jij in groep 7 of 8 en ga je binnenkort naar de middelbare school? Wil je de sfeer proeven en kijken of onze school bij jou past? Kom dan kennismaken!

Kom kennismaken

Ons onderwijs

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen.

Onderwijs

Stel gerust je vraag