NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Passend onderwijs

Schoolbesturen zijn verplicht om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek te bieden. Dit wordt Passend Onderwijs genoemd. Als blijkt dat onze school geen passend onderwijs aan een leerling kan bieden, dan denken wij actief mee in het vinden van een passende plek. Ouders/verzorgers hoeven dus niet zelf op zoek te gaan naar een passende plek.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat welke basis- en extra ondersteuning de school kan bieden in het onderwijsleerproces van de leerling. Het is dan duidelijk met welke onderwijsbehoefte een leerling op het Corlaer College terecht kan. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Corlaer College kan bieden in het onderwijsleerproces van de leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolregels

De schoolregels bevatten richtlijnen voor het bevorderen van een positieve sfeer en beschrijven wat wel en niet acceptabel is op school.

Schoolregels '23/'24

Ondersteuningsteam

De medewerkers van het ondersteuningsteam (OT) zijn gespecialiseerd in het aanpakken van problemen die de mogelijkheden van de mentor en vakdocent overstijgen. De leden van het ondersteuningsteam helpen de mentor en docent bij het zo goed mogelijk vormgeven van de ondersteuning voor leerlingen met een bijzondere hulpvraag en begeleiden hen hierin.

De OT-er bespreekt de situatie van de aangemelde leerling in de interne zorgcommissie zoals hieronder is omschreven. De mentor blijft verantwoordelijk voor het hele ondersteuningstraject van een leerling, de docent blijft verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs.

Zorgcommissies

Zowel op het vmbo als op havo/atheneum is er een zorgcommissie actief. In beide zorgcommissies worden leerlingen besproken die na inzet van de basisvoorziening(en) nog steeds een ondersteuningsvraag hebben. Voor deze leerlingen kunnen we extra ondersteuning inzetten.

Voordat een leerling in de zorgcommissie besproken wordt, zet het Corlaer College het multidisciplinair overleg (MDO) in als middel om met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld Leerrecht en/of schoolarts) tot een gedeeld beeld te komen. Hier worden gezamenlijke afspraken gemaakt en vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Als er na de afspraken en de extra hulp voortkomend uit het MDO en de zorgcommissie nog steeds een ondersteuningsvraag ligt, dan wordt de leerling besproken met externe deskundigen in het ZAT (Zorg Advies Team), met iemand van het gebiedsteam of met het samenwerkingsverband Noord-West Veluwe. In sommige gevallen kan de leerling in overleg met ouders worden doorverwezen naar externe hulpverlening.

Orthopedagoog

Op school zijn er twee orthopedagogen verbonden. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen. Daarnaast geven de orthopedagogen advies over de begeleiding van leerlingen in de schoolsituatie.

Terug naar overzicht