Nieuws

Ouder of leerling gezocht voor ondersteuningsplanraad

13-04-2023
NieuwsOuder of leerling gezocht voor ondersteuningsplanraad
Gezocht!

Ouder of leerling gezocht voor ondersteuningsplanraad

Wil je graag meedenken over het ondersteuningsplan, het jaarplan, het jaarverslag, de begroting en de ontwikkeling van het samenwerkingsverband? De ondersteuningsplanraad (OPR) is op zoek naar nieuwe leden! Ben jij een ouder of leerling, meld je dan aan.

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en soms ook leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag. De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

In de OPR zitten ouders, personeel en leerlingen. De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school uit het samenwerkingsverband. De leden worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van de medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. De OPR is als medezeggenschapsorgaan ingericht, inclusief statuten en reglement.

De ondersteuningsplanraad van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe heeft twaalf leden, zes personeelsleden en zes ouders/leerlingen. De raad vergadert gemiddeld drie keer per jaar. De onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, het jaarplan, het jaarverslag, de begroting en de ontwikkeling van het samenwerkingsverband.

Lees hier meer informatie over de OPR.

Wat verwachten we van een ondersteuningsplanraad-lid?

  • Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor het onderwijs;
  • Inbreng van een kritische sparringpartner voor Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe;
  • In staat zijn strategisch te denken over de grenzen van de eigen school heen;
  • Beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Is een leerling of ouder van een leerling op één van de scholen binnen het samenwerkingsverband;
  • Gemiddeld drie keer per jaar vergaderen;
  • Het hebben van kennis en ervaring met betrekking tot leer-, ontwikkelings- en fysiek medische ondersteuning in het onderwijs en/of thuissituatie is een pré.

Aanmelden

Ben je enthousiast voor deelname? Meld je dan aan en stuur een e-mail naar: evajmdijkhuizen@gmail.com. De vergoeding voor de ouder-/leerlinggeleding van de OPR bedraagt € 30,00 per deelgenomen vergadering (exclusief reiskosten).