NieuwsTesten van HA-leerlingen (klas 1) op Nederlands, rekenen en wiskunde en Engels

Testen van HA-leerlingen (klas 1) op Nederlands, rekenen en wiskunde en Engels

Informatie over volgtoetsen en remedial teaching (atheneum/havo)

In week 40 hebben alle havo- en atheneum-leerlingen van klas 1 toetsen gemaakt die hun niveau van Nederlands, rekenen en wiskunde en Engels bepalen. Sinds dit schooljaar doen wij dit met behulp van het programma Muiswerk. De voordelen van deze digitale toetsing ten opzichte van de ‘oude’ Cito-toetsen zijn onder andere dat we minder lestijd kwijt zijn aan volgtoetsen, we sneller per klas en per leerling kunnen zien op welk niveau de leerling zit en of er eventueel hiaten of achterstanden zijn of dat de leerling juist boven de stof uitstijgt. Daarnaast hebben wij een extra mogelijkheid gekregen om in onze begeleiding nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van uw kind. 

Aan de hand van de resultaten kunnen wij bijvoorbeeld zien of het verstandig is dat een leerling een extra test maakt om te bepalen of er sprake is van dyslexie. Wellicht kan er andere hulp worden geboden zoals remedial teaching. De coach of mentor zal de resultaten van de toetsen met uw zoon of dochter bespreken. 

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen en leerlingen die dyscalculie hebben mogen op school gebruikmaken van een pas. Hierop staan de voor de leerling geldende compensatiemaatregelen aangekruist.

Aan het begin van het schooljaar inventariseren we welke leerlingen in het bezit zijn van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Aan de hand hiervan worden de passen gemaakt. Leerlingen die dit schooljaar nieuw op school gekomen zijn, hebben deze pas inmiddels gekregen. Leerlingen die al langer op school zitten, kunnen de eerder uitgereikte pas blijven gebruiken.

Op de eerste LOS-dag van dit schooljaar is met de dyslectische leerlingen uit klas 1 besproken hoe zij de pas kunnen inzetten. Ook het gebruik van de dyslexiesoftware TextAid is aan de orde gekomen. Dit programma stelt de school gratis aan alle leerlingen ter beschikking. Veel leerlingen zijn al enthousiast met het programma aan de slag gegaan om dit zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Zo kunnen zij ook beter bepalen of zij dit programma niet alleen voor de studie, maar ook tijdens het maken van toetsen willen gebruiken.

Mochten leerlingen vragen hebben, dan kunnen zij elke woensdagmiddag tussen 12.15 en 12.45 uur binnenlopen tijdens het spreekuur in de Back-Up. Dit geldt natuurlijk ook voor andere leerlingen met leervragen.

RT (remedial teaching)

Leerlingen die dyslectisch zijn of tegen andere problemen bij het leren aanlopen, krijgen niet automatisch remedial teaching. Eerst wordt samen met de leerling, de mentor en de vakdocent(en) onderzocht waar de leerling het meest mee geholpen is. Soms kan bijles door een bovenbouwleerling voldoende zijn of heeft de leerling huiswerkbegeleiding nodig. Maar het kan ook zijn dat er meer onderzoek of gerichte hulp nodig is. Dan kan de mentor of de vakdocent de leerling aanmelden voor remedial teaching (RT). De RT duurt gemiddeld vier tot acht weken. De leerling ontvangt een rooster en wordt op die uren bij de RT-docent verwacht. Wij proberen ervoor te zorgen dat de leerling niet steeds dezelfde lessen hoeft te missen. Over de resultaten van de RT worden de ouders via de mentor op de hoogte gesteld.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande e-mailadressen: