NieuwsOuder gezocht voor GMR

Ouder gezocht voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wie gaat onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) versterken? In de oudergeleding ontstaat binnenkort een vacature. Als GMR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken binnen de scholengroep van Meerwegen. U kunt meepraten en meebeslissen over het beleid en u hoort veel achtergrondinformatie over de totstandkoming ervan. U spreekt hierover met andere ouders, leerlingen, personeelsleden, directie en bestuur. U doet een mooie ervaring op!

Wat is de GMR?

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de overkoepelende medezeggenschapsraad van de Meerwegengroep (zijnde PR033 college, Accent Nijkerk, Corderius College, Corlaer College, Farel College, Oostwende College, en Het Element). De GMR geeft – afhankelijk van het onderwerp – advies of instemming aan de scholen van de Meerwegengroep met betrekking tot alle overkoepelende organisatorische zaken die de verschillende scholen aangaan.

De GMR van de Meerwegen Scholengroep bestaat voor 25% uit de oudergeleding, 25% uit de leerlinggeleding en 50% uit de personeelsgeleding. De divisie stafbureau kent een afgevaardigde namens de personeelsgeleding. Voor het Corlaer College betekent dit dat er twee personeelsleden, één ouder en één leerling, deel kunnen uitmaken van de GMR.

Wat wordt er van een GMR-lid verwacht?

Ten eerste dat u aanwezig bent en actief deelneemt aan ongeveer zeven vergaderingen per jaar. De vergaderingen zijn ´s avonds, duren twee uur en vinden doorgaans op het stafbureau van de Meerwegen Scholengroep (in Amersfoort) plaats. Als voorbereiding op de vergadering neemt u de vergaderstukken grondig door. Het is vooral van belang dat u kritisch en opbouwend kunt meedenken over allerlei zaken die op de verschillende scholen spelen.

Wat is verder van belang?

De vacature gaat in vanaf de start van schooljaar 2022/2023. Het betreft een periode van drie jaar. Daarna kunt u zich nog een keer verkiesbaar stellen voor een periode van maximaal drie jaar.

Geïnteresseerd?

Stuur vóór 26 augustus een motivatie naar: dmr@corlaercollege.nl