NieuwsNPO in het nieuwe schooljaar

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het nieuwe schooljaar

In het voorjaar van 2021 werd bekendgemaakt dat de overheid veel geld zou gaan investeren in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis. In 2,5 jaar tijd wordt 8,5 miljard uitgegeven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het gehele onderwijs tijdens en na corona. Dit jaar is daar ook nog aan toegevoegd dat de investeringen vanuit het NPO budget ook (gedeeltelijk) duurzaam moeten zijn; de school en dus de leerlingen moeten er voor een langere tijd voordeel van hebben.

Wat hebben we afgelopen schooljaar gedaan en bereikt?

 • Sterke start van het schooljaar door de Gouden week (Lees het nieuwsbericht over de gouden week) en kampen waardoor de binding tussen leerlingen onderling en met de medewerkers van de school is versterkt.
 • Verkleining van enkele (kwetsbare) klassen heeft gezorgd voor meer en intensievere begeleiding van leerlingen, zowel op vakniveau als op persoonlijke begeleiding (mentor). Hierdoor zijn sommige hiaten weggewerkt ín de les.
 • Ongeveer 900 leerlingen hebben extra ondersteuning gekregen in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding. Hierdoor was er ruimte voor extra vakinhoudelijke ondersteuning, maar dit heeft ook effect gehad op het vergroten van zelfvertrouwen van leerlingen.
 • Door extra inzet van onderwijsassistenten en een conciërge zijn er meer handen op de werkvloer en is er toezicht en bijsturing in de ‘vrije ruimtes’, zoals aula’s en gangen. Ingewikkeld gedrag kan hierdoor sneller worden bijgestuurd.
 • Scholing op grote schaal, o.a. op het gebied van groepsdynamisch werken. Dit heeft geleid tot intensieve begeleidingstrajecten op groepen met een problematische groepsdynamiek.
 • Het (deels) samenvoegen van het nieuwe schoolplan en duurzame ontwikkeling vanuit NPO heeft geresulteerd in een integratie van beide beleidsterreinen. Hierdoor is de duurzame onderwijsontwikkeling, die bekostigd wordt vanuit NPO, verankerd in het schoolplan. 

Naast bovenstaande interventies zijn er diverse kleinere interventies gedaan en uitgezet. Deze zijn allen geëvalueerd (kwalitatief/kwantitatief) en daarnaast is er in april j.l. opnieuw een schoolscan uitgevoerd om te bekijken hoe onze leerlingen ervoor staan: waarin zijn ze mogelijk gegroeid en waarbij lijken ze extra ondersteuning nodig te hebben. Op basis van de bevindingen en de data uit de schoolscan is een NPO jaarplan ‘22-’23 geformuleerd, in samenwerking met de verschillende afdelingen, de ontwikkelgroep NPO, het MT en de DMR.  

Zie hieronder een beknopte opsomming van de NPO interventies voor komend schooljaar:

 1. Investering in de zeven ambities die in het nieuwe schoolplan zijn geformuleerd. Hiermee borgen we de duurzame onderwijsontwikkeling.
 2. Investering in extra ondersteuning van leerlingen (bijlessen/expertlessen/huiswerkbegeleiding)
 3. Professionalisering van ons personeel 
 4. Uitbreiding van de ondersteuning op sociaal- emotioneel gebied (zoals o.a. de Gouden week)
 5. Investering in het verkleinen van enkele klassen en/of clusters.

Gemeentelijke NPO gelden

Naast de scholen, hebben ook de gemeenten NPO gelden ontvangen. Deze mogen ze naar eigen inzicht verdelen over de maatschappelijke instanties binnen hun gemeente.  

Vlak voor de zomervakantie hebben we te horen gekregen dat we ook een aanzienlijk deel van die gelden zullen ontvangen omdat de gemeente positief is over onze invulling van die middelen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, in de eerste plaats omdat we denken dat we onze leerlingen daarmee nog beter kunnen ondersteunen.

Hierbij ook weer een beknopte opsomming van de interventies die we met de gemeentelijke NPO gelden zullen inzetten;

 1. Het aanstellen van een schoolcoach of pedagoog ter ondersteuning van de toegenomen hulpvragen van leerlingen.
 2. De uitbreiding van de openstelling Back-up van havo/ atheneum zodat meer leerlingen ook tijdens lessen gebruik kunnen maken van deze voorziening.
 3. Interventies op het gebied van leesonderwijs/leesvaardigheid/leesplezier in samenwerking met de bieb.
 4. Aanvullende scholing van het vmbo-personeel op het gebied van groepsdynamisch werken.

We zijn er blij mee en trots op dat we met elkaar de voorwaarden hebben gecreëerd om al deze interventies uit te voeren, omdat we van mening zijn dat veel leerlingen daar echt baat bij zullen hebben. Bij sommige leerlingen zal het zelfs gaan om een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt tot leren te komen. Tegelijkertijd breiden we onze schoolorganisatie tijdelijk flink uit om al deze zaken zorgvuldig voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren en dat vraagt het nodige van iedereen. We zullen u als ouder(s)/verzorger(s) via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van dit proces.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact met me op!

Joanneke Niels
jniels@corlaercollege.nl