NieuwsInterne Rebound op het Corlaer College

Interne Rebound op het Corlaer College

Tijdens de start van schooljaar 2021-2022 merkten we dat relatief veel leerlingen normoverschrijdend gedrag vertoonden (mogelijk als gevolg van de maandenlange lockdown). Ook in het overleg met de sociale partners in de gemeente Nijkerk in december jl. bleek dat iedereen zich herkent in de toename van ingewikkeld gedrag (internaliserend en externaliserend), de toename van verzuim/thuiszitters en de toegenomen wachtlijsten in de zorg. Landelijk wordt dit beeld ook herkend en bevestigd door diverse onderzoeken. 

De afgelopen weken hebben we diverse leerlingen moeten schorsen. Soms meerdere malen waarbij we constateren dat de grenzen van onze school zijn bereikt of zelfs zijn overschreden; we zijn ‘handelingsverlegen’. Tegelijkertijd zien we dat er regelmatig geen passende plek is voor deze jongeren door de toegenomen druk op de aanvullende zorg en de wachttijden bij het Samenwerkingsverband. 

Omdat we voor deze jongeren een goed vervolg van hun onderwijsloopbaan willen realiseren (in sommigen gevallen zijn het eindexamenleerlingen die over enkele maanden hopelijk hun diploma halen) en deze jongeren tegelijkertijd zorgen voor onveiligheid op onze school, hebben we besloten om op korte termijn een interne reboundvoorziening op te zetten. Dit wordt bekostigd vanuit een arrangement afgegeven door het Samenwerkingsverband.

Interne rebound voor die ene leerling

De interne rebound is een tijdelijk traject waar leerlingen in een andere omgeving met extra begeleiding op weg worden geholpen om weer terug te keren naar hun eigen klas. De interne rebound op het Corlaer College bestaat negen weken. We zien nu al dat de interne rebound een mooie en waardevolle aanvulling is op de voorzieningen binnen de school. Op dit moment maken vijf leerlingen gebruik van de Rebound. 

In lokaal 0.04 kunnen leerlingen met normoverschrijdend gedrag tijdelijk, voor een maximale duur van 3 maanden, worden geplaatst. Het doel van deze faciliteit is dat leerlingen op hun eigen niveau onderwijs volgen en na een gedragsverandering en herstel van de verhoudingen succesvol terugkeren in het reguliere schooltraject. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en niet de beperkingen. 

Plaatsing

Voorafgaand aan een plaatsing is er al een traject doorlopen. Hoe ziet het traject eruit?

  • De zorgcommissie/ZAT (Zorgadviesteam) besluit dat een leerling in aanmerking komt voor de Rebound. 
  • Dit wordt besproken met ouders. Contact loopt via de mentor.
  • Mentor stelt een OPP (Ontwikkelingsperspectief nieuw format) op. In dit OPP staat duidelijk de hulpvraag zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied vermeld. 
  • Mentor en rebound medewerker hebben een overdracht. 
  • Rebound medewerker organiseert een intakegesprek met ouders en leerling. 
  • Docenten leveren via de e-mail een overzicht van achterstallig werk aan.
  • Docenten leveren toetsen aan (postvak 121).
  • Docenten zorgen ervoor dat Magister in orde is.

Medewerkers van de interne rebound nemen tijdelijk de actieve rol van mentor over. De mentor blijft betrokken en zorgt voor een goede ondersteuning voor zowel de klas als de leerling bij terugkeer in de groep.

Terug in de klas

Voordat de leerling wordt teruggeplaatst in de klas worden de docenten en de leerlingen geïnformeerd over het ontwikkeltraject van de leerling en geïnstrueerd over de oplossingsgerichte aanpak. Dit is voorwaardelijk voor een succesvolle terugkeer in het reguliere onderwijs. In een enkel geval zal terugkeer niet mogelijk zijn. In dat geval wordt er samen met het samenwerkingsverband gezocht naar een passende onderwijsplek.

Heb je vragen, schiet mij of Wiebe Ebbers even aan. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze leerlingen. We doen het ‘voor die ene leerling’.  

Ria Teunissen