Corlaer College

Corlaer College

Over het Corlaer

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen. Onze school is gevestigd in Nijkerk, maar uit de wijde omgeving komen leerlingen naar onze school, bijvoorbeeld uit Amersfoort Vathorst, Nijkerkerveen of Hoevelaken. Het Corlaer College is een christelijke middelbare school waar iedereen welkom is. 

Christelijke identiteit

Het Corlaer College heeft een christelijke grondslag die je terugziet in de praktijk van alledag. De basis van ons handelen is het woord van God. Vanuit het christelijk geloof beseffen we dat we niet alleen voor onszelf leven, maar ook van betekenis zijn voor anderen. 

We vormen samen een gemeenschap. Iedereen is waardevol en iedereen is welkom. We zien elkaar staan waardoor we tot ons recht komen. We helpen elkaar en gunnen elkaar dat het goed gaat. 

In ontmoetingen pakken we regelmatig een moment om ons te bezinnen, om na te denken over van waaruit we de dingen doen. Zo zie je onze christelijke identiteit terug in de sfeer op school en de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit ons geloof voelen wij ons betrokken bij maatschappelijke thema’s: in de buurt en in de wijde wereld.

Kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Elke leerling wordt gezien en krijgt de kans om te groeien. Op het Corlaer College sta je er niet alleen voor. Onze docenten ontvangen je met open armen. We geven je een warme en prettige plek waar jij je thuis voelt. Een plek om plezierig te leren. Je bent welkom op onze school, dus goed dat jij er bent!

Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden:

  1. Wees jezelf
  2. Geloof in elkaar
  3. Draag bij aan de wereld

Wees jezelf

Op onze school voel ik me thuis en kan ik mezelf zijn. Er is een vertrouwde en geborgen sfeer. Daarom durf ik nieuwsgierig te zijn, een stap verder te zetten en fouten te maken. Dat helpt me om te ontdekken wie ik ben en hoe de wereld in elkaar zit. 

Als ik mezelf laat zien, dan kan een ander mij goed leren kennen. Dat is natuurlijk spannend, maar de medewerkers van onze school doen ons dat voor. Zij hebben werkelijke interesse, nemen je serieus en helpen als dat nodig is, telkens weer. We gaan respectvol met elkaar om en zo ontstaat er vanzelf een veilige omgeving om te leren, mijn zelfvertrouwen te ontwikkelen en te ervaren waar mijn talenten liggen. 

Geloof in elkaar

Jij bent net als ik, maar toch ook weer anders. Iedereen heeft een eigen verhaal. Het is goed om te ervaren waarin we hetzelfde zijn en waarin we verschillen. Zo vullen we elkaar aan en leren we relaties aan te gaan waar we op kunnen bouwen.

Iedereen is van waarde en heeft een unieke bijdrage aan de groep. We luisteren naar de ander en maken plezier. Het enthousiasme van de leraren geeft ons energie. Waar het even niet lekker loopt zoeken we de dialoog. We zetten ons in en gunnen elkaar dat het lukt. Samen zijn we van betekenis voor elkaar en vormen wij een gemeenschap.

Draag bij aan de wereld

De wereld is anders, omdat ik er ben. Wat ik doe maakt uit, ik beïnvloed mijn omgeving. Het is belangrijk dat ik me bewust ben van de bijdrage die ik lever. Ik ben van betekenis.

School is, naast een leergemeenschap, ook een introductie op de samenleving. We onderzoeken met elkaar waar we staan in maatschappelijke thema’s als vrede & mensenrechten, de multi-culturele samenleving of duurzaamheid. Zo krijg ik de kans om te ontdekken wat mij raakt, wat bij mij past, en waarvoor ik me wil inzetten.

Met mijn ervaringen, talenten en diploma op zak trek ik de wijde wereld in.

Goed onderwijs

Het Corlaer is een excellente school volgens de onderwijsinspectie. Dat betekent niet dat wij in alles excellent zijn of dat er alleen maar excellente leerlingen op het Corlaer College komen. Nee, het betekent alleen maar dat we goed onderwijs geven en daarnaast is havo en atheneum bijzonder goed in domeinleren in combinatie met didactisch coachen. Oftewel; we hebben hele goede docenten die jou kunnen coachen om zelfstandig aan de slag te gaan met je werk, eigen keuzes leert te maken, samen te werken met je klasgenoten en daardoor gewoon ontzettend goed leert te leren. 

In 2018 heeft het vmbo het predicaat excellent ontvangen van de onderwijsinspectie. Ook hier betekent het niet dat wij in alles excellent zijn of dat er alleen maar excellente leerlingen op het Corlaer College komen. Nee, het betekent dat we goed onderwijs geven en daarnaast is het vmbo bijzonder goed in het bieden van een kansrijke omgeving voor iedereen. Zowel voor de leerling die extra uitdaging aankan als voor de leerling die net een beetje extra hulp nodig heeft.

Onze examenresultaten

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen! Door de coronacrisis verliep de tweede helft van het schooljaar anders dan andere jaren. De leerlingen kregen vooral onderwijs op afstand en waren nauwelijks op school. Thuis achter hun chromebook hebben zij hard geleerd voor het schoolexamen. Online werden zij begeleid door hun mentor en de docenten. De leerlingen hebben alles op alles gezet om het schoolexamen te halen. Dat is zeker een compliment waard. Onze examenresultaten van 2019-2020 zien er als volgt uit:

Vmbo-basis: 100 %
Vmbo-kader: 99 %
Vmbo-tl: 99 %
Havo: 100 %
Atheneum: 100 %

Het schoolgemiddelde komt uit op 100 %.

+
-

Missie en visie

Missie

Centraal in ons onderwijs staat de leerling in relatie tot (onderlinge verbondenheid met) zijn omgeving, medeleerlingen, docenten en andere medewerkers van de school. Kernactiviteit van de school is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs waarbij de leerling met zijn capaciteiten/talenten het uitgangspunt is. Leerlingen helpen om die talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te leren gebruiken, op zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak, vormt het doel van ons onderwijs. Naast de aandacht voor het individu, ervaren leerlingen aandacht voor de ander en voor de samenleving vanuit een betrokken en kritische houding. De missie van het Corlaer College is kernachtig verwoord: het Corlaer College biedt eigentijds onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen onder het motto: samen voorbereid op de toekomst.

Visie

De visie van het Corlaer College is als volgt geformuleerd:

Het Corlaer College wil de leerling laten ervaren dat deze deel uitmaakt van een gemeenschap, geleid vanuit een christelijke levensvisie, waarin de leerling qua intelligentie en persoonlijke vorming tot zijn of haar recht kan komen en leert om het begrip “medemens” vorm en inhoud te geven. De school wil de leerling daarin begeleiden met als doel dat de leerling aan adequaat vervolgonderwijs kan deelnemen of een voor hem of haar passende plaats in de maatschappij kan verwerven.

+
-

Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Mevrouw L. Hosmar en mevrouw H. van de Gronden zijn de rectoren van het Corlaer College. De heer drs. R. Schaefer is plaatsvervangend rector en conrector van het vmbo. Mevrouw R. Brouwer is conrector havo/atheneum.

Afdelingen

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Zij geven leiding aan een team docenten, lesassistenten en/of onderwijsondersteunend personeel. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

HAVO/ATHENEUM

De heer P. de Waal – leerjaar 1 t/m 3
Mevrouw R. Springer – leerjaar 4 t/m 6
Mevrouw B. van de Veen  – leerlingzaken leerjaar 1
Mevrouw E. Madern – leerlingzaken leerjaar 2 en 3

VMBO

De heer A. Nanninga – vmbo-TL leerjaar 1 t/m 4
Mevrouw J. Niels – vmbo-TL leerjaar 1 t/m 4 (interim)
Mevrouw C. Rebel – vmbo-basis/-kader leerjaar 3 en 4
De heer P. van Montfrans – vmbo-basis/-kader leerjaar 1 en 2 (inclusief sportklassen en techniekklassen)

Naast de mentor of coach zijn de afdelingsleider en medewerkers leerlingzaken het aanspreekpunt voor ouders. Als leerling kun je met vragen altijd terecht bij de mentor/coach, die je kan wijzen op allerlei vormen van begeleiding.

+
-

Medezeggenschap

DMR
Het Corlaer College heeft net als de andere scholen van de Meerwegen scholengroep een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College.

Medewerkers
De heer H. Jansen (voorzitter), mw. C. van der Molen (secretaris), mw. M. Hijwegen, mw. M. Buitink, de heer J. Brundel en  de heer K. Hoekstra.

Ouders
Mw. M. van Maanen, mw. W. Veenendaal, mw. E.  Dijkhuizen en de heer H. Wink.

Leerlingen
Vincent Kok en Jeremias van Wijk

Wilt u contact opnemen met de DMR? Dan kunt u mailen naar dmr@corlaercollege.nl. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden via Magister, op het gedeelte infosite voor ouders.

Voor de Meerwegen scholengroep bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad  houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.

In de GMR zitten namens het Corlaer College: de heer L. Verduijn en de heer S. Oegema, mw. M. v.d Nieuwendijk (ouder) en Vincent Kok (leerling).

Klankbordgroepen
Het Corlaer College vindt het belangrijk dat ouders ook informeel meedenken over schoolzaken. Daarom is er – naast de medezeggenschapsraad – een aantal klankbordgroepen: één voor het vmbo en twee voor havo/atheneum (onderbouw en bovenbouw). Ouders kunnen zich in de raad laten horen en de schoolleiding adviseren over het beleid.

Wilt u een voorstel doen voor een agendapunt of wilt u een vraag stellen aan de leden van de klankbordgroepen, dan kunt een een e-mail sturen naar:
Havo/atheneum onderbouw: De heer P. de Waal (pdewaal@corlaercollege.nl)
Havo/atheneum bovenbouw: Mw. R. Springer (rspringer@corlaercollege.nl)
VMBO: De heer P. van Montfrans (pvanmontfrans@corlaercollege.nl)

Ouderraad

Het Corlaer College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die het leuk vinden om met elkaar per schooljaar twee ouderavonden te organiseren voor alle ouders van onze leerlingen. Deze avonden hebben een thema wat veel ouders aanspreekt, zoals leren leren, drank en drugs, cyberpesten etc.

De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om de onderwerpen en organisatie door te spreken (naast de twee ouderavonden). Bent u ook geïnteresseerd om plaats te nemen in de ouderraad of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: ouderraad@corlaercollege.nl
+
-

Scholengroep

Het Corlaer College is aangesloten bij de Meerwegen scholengroep, die eigentijds Christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs.

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Het college van bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholen. Het bestuur is ook de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur.