Nationaal programma onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op het Corlaer College

In het voorjaar 2021 werd bekendgemaakt dat de overheid veel geld gaat investeren in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis. Super natuurlijk! In 2,5 jaar tijd wordt 8,5 miljard uitgegeven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het gehele onderwijs tijdens en na corona. Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren.

Voor het Corlaer College gaat het om een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voor het schooljaar 2021/2022. Voor het schooljaar 2022/2023 ontvangt het Corlaer College ongeveer 1,7 miljoen euro. Lees op deze pagina wat het Corlaer College heeft ondernomen om tot zorgvuldige besluiten rond de besteding van deze middelen te komen.

Wat hebben we allemaal gedaan?

Nieuwsberichten over NPO

Lees hieronder de updates over het NPO.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het nieuwe schooljaar (augustus 2022)

In het voorjaar van 2021 werd bekendgemaakt dat de overheid veel geld zou gaan investeren in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis. In 2,5 jaar tijd wordt 8,5 miljard uitgegeven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het gehele onderwijs tijdens en na corona. Dit jaar is daar ook nog aan toegevoegd dat de investeringen vanuit het NPO budget ook (gedeeltelijk) duurzaam moeten zijn; de school en dus de leerlingen moeten er voor een langere tijd voordeel van hebben.

Wat hebben we afgelopen schooljaar gedaan en bereikt?

 • Sterke start van het schooljaar door de Gouden week (Lees het nieuwsbericht over de gouden week) en kampen waardoor de binding tussen leerlingen onderling en met de medewerkers van de school is versterkt.
 • Verkleining van enkele (kwetsbare) klassen heeft gezorgd voor meer en intensievere begeleiding van leerlingen, zowel op vakniveau als op persoonlijke begeleiding (mentor). Hierdoor zijn sommige hiaten weggewerkt ín de les.
 • Ongeveer 900 leerlingen hebben extra ondersteuning gekregen in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding. Hierdoor was er ruimte voor extra vakinhoudelijke ondersteuning, maar dit heeft ook effect gehad op het vergroten van zelfvertrouwen van leerlingen.
 • Door extra inzet van onderwijsassistenten en een conciërge zijn er meer handen op de werkvloer en is er toezicht en bijsturing in de ‘vrije ruimtes’, zoals aula’s en gangen. Ingewikkeld gedrag kan hierdoor sneller worden bijgestuurd.
 • Scholing op grote schaal, o.a. op het gebied van groepsdynamisch werken. Dit heeft geleid tot intensieve begeleidingstrajecten op groepen met een problematische groepsdynamiek.
 • Het (deels) samenvoegen van het nieuwe schoolplan en duurzame ontwikkeling vanuit NPO heeft geresulteerd in een integratie van beide beleidsterreinen. Hierdoor is de duurzame onderwijsontwikkeling, die bekostigd wordt vanuit NPO, verankerd in het schoolplan.

Naast bovenstaande interventies zijn er diverse kleinere interventies gedaan en uitgezet. Deze zijn allen geëvalueerd (kwalitatief/kwantitatief) en daarnaast is er in april j.l. opnieuw een schoolscan uitgevoerd om te bekijken hoe onze leerlingen ervoor staan: waarin zijn ze mogelijk gegroeid en waarbij lijken ze extra ondersteuning nodig te hebben. Op basis van de bevindingen en de data uit de schoolscan is een NPO jaarplan ‘22-’23 geformuleerd, in samenwerking met de verschillende afdelingen, de ontwikkelgroep NPO, het MT en de DMR.

Zie hieronder een beknopte opsomming van de NPO interventies voor komend schooljaar:

 1. Investering in de zeven ambities die in het nieuwe schoolplan zijn geformuleerd. Hiermee borgen we de duurzame onderwijsontwikkeling.
 2. Investering in extra ondersteuning van leerlingen (bijlessen/expertlessen/huiswerkbegeleiding)
 3. Professionalisering van ons personeel
 4. Uitbreiding van de ondersteuning op sociaal- emotioneel gebied (zoals o.a. de Gouden week)
 5. Investering in het verkleinen van enkele klassen en/of clusters.

Gemeentelijke NPO gelden

Naast de scholen, hebben ook de gemeenten NPO gelden ontvangen. Deze mogen ze naar eigen inzicht verdelen over de maatschappelijke instanties binnen hun gemeente.

Vlak voor de zomervakantie hebben we te horen gekregen dat we ook een aanzienlijk deel van die gelden zullen ontvangen omdat de gemeente positief is over onze invulling van die middelen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, in de eerste plaats omdat we denken dat we onze leerlingen daarmee nog beter kunnen ondersteunen.

Hierbij ook weer een beknopte opsomming van de interventies die we met de gemeentelijke NPO gelden zullen inzetten;

 1. Het aanstellen van een schoolcoach of pedagoog ter ondersteuning van de toegenomen hulpvragen van leerlingen.
 2. De uitbreiding van de openstelling Back-up van havo/ atheneum zodat meer leerlingen ook tijdens lessen gebruik kunnen maken van deze voorziening.
 3. Interventies op het gebied van leesonderwijs/leesvaardigheid/leesplezier in samenwerking met de bieb.
 4. Aanvullende scholing van het vmbo-personeel op het gebied van groepsdynamisch werken.

We zijn er blij mee en trots op dat we met elkaar de voorwaarden hebben gecreëerd om al deze interventies uit te voeren, omdat we van mening zijn dat veel leerlingen daar echt baat bij zullen hebben. Bij sommige leerlingen zal het zelfs gaan om een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt tot leren te komen. Tegelijkertijd breiden we onze schoolorganisatie tijdelijk flink uit om al deze zaken zorgvuldig voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren en dat vraagt het nodige van iedereen. We zullen u als ouder(s)/verzorger(s) via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van dit proces.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact met me op!

Joanneke Niels
jniels@corlaercollege.nl

Wat zijn de effecten van de NPO gelden op onze leerlingen? (februari 2022)

In februari 2022 stond dit artikel in het Corlaer Nieuws, de nieuwsbrief van het Corlaer College.

Wat zijn de effecten van de NPO gelden op onze leerlingen?

Misschien heb je in het nieuws al wel eens gelezen over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het ministerie van onderwijs heeft veel geld uitgetrokken voor het onderwijs om leervertragingen en andere problemen bij jongeren aan te pakken die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Op welke manier hebben wij het geld van het NPO op het Corlaer College ingezet? En wat zijn de tussentijdse resultaten (voor zover nu al bekend)?

Op het Corlaer College hebben we ingezet op vier gebieden:

 1. Herstel van vakinhoudelijke vertragingen o.a. bijlessen, lessen gericht op studievaardigheden, huiswerkbegeleiding.
 2. Kansengelijkheid o.a. inzet op leesplezier en leesvaardigheid.
 3. Sociaal emotionele ontwikkeling o.a. extra inzet mentoraat,  interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, sportieve activiteiten en cultuureducatie.
 4. Duurzame onderwijsontwikkeling o.a. professionalisering onderwijspersoneel en onderwijs ondersteunend personeel en verdere ontwikkeling leesonderwijs.

Tussentijdse resultaten

 • Bij enkele klassen in het vmbo en havo/atheneum is er gekozen voor een extra klas of cluster (klassenverkleining). Dit heeft gezorgd voor meer en intensievere begeleiding van leerlingen, zowel op vakniveau als op persoonlijke begeleiding (mentor). Hierdoor zijn sommige achterstanden al weggewerkt in de les.
 • Ongeveer vijfhonderd leerlingen krijgen bijles en/of huiswerkbegeleiding. Hierdoor wordt extra vakinhoudelijke ondersteuning geboden, maar dit heeft ook effect op het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen.
 • Sterke start van het schooljaar door in te zetten op relatie en verbinding met de leerlingen en school, maar ook met de leerlingen onderling. Er zijn in dit kader vele uitjes en kampen georganiseerd. Door te investeren in de relatie heb je een goede basis voor het leren.
 • Door extra inzet van onderwijsassistenten en conciërges zijn er meer handen op de werkvloer en is er toezicht en bijsturing in de ‘vrije ruimtes’ zoals gangen, aula en het schoolplein. Ingewikkeld gedrag kan hierdoor sneller worden bijgestuurd.
 • Alle medewerkers van het vmbo en enkelen van havo en atheneum hebben dit jaar extra scholing gekregen op het gebied van groepsdynamisch werken (GWD). Daardoor krijgen medewerkers beter beeld van alle groepsdynamische processen in de klas en weten ze nóg beter wat onze leerlingen nodig hebben. Ook heeft dit geleid tot intensieve begeleidingstrajecten op groepen met een ingewikkelde groepsdynamiek.
 • We hebben ervoor gezorgd dat de NPO plannen voor een deel samenkomen in het nieuwe schoolplan en daarmee bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling.

In gesprek met de gemeente

De afgelopen maanden valt vooral op dat we een toename zien van hulpvragen op sociaal-emotioneel gebied. Zowel bij havo en atheneum als bij vmbo doen leerlingen een groter beroep op ondersteuning en psychische begeleiding van mentoren, het ondersteuningsteam, schoolmaatschappelijk werk, etc. Ook zien we landelijk dat het ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim flink is toegenomen. We worden door onderzoeken en door externe experts bevestigd in ons vermoeden dat dit te maken heeft met de effecten van de coronapandemie.

Op het Corlaer College werken we hard aan het verstevigen van de zorgstructuur waarin we investeren in een krachtige basis, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek over de gemeentelijke NPO gelden en op welke manier we daar invulling aan willen geven. We zien daarin een grote bereidheid bij verschillende instanties om binnen de gemeente samen te werken.

Uitdagingen

Niet alles wat we bedenken lukt direct in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is dat als de vraag naar bijles voor een bepaald vak ineens toeneemt, we soms niet direct aan deze vraag kunnen voldoen. Er volgt dan een puzzel van o.a. de beschikbaarheid van docenten en roosters van leerlingen.

Mocht u een vraag en/of opmerking hebben over bovenstaand artikel, laat het dan gerust weten!

Joanneke Niels, projectleider NPO: j.niels@corlaercollege.nl

NPO gelden voor Corlaer College nuttig besteed (november 2021)

In november 2021 stond dit artikel in de krant Stad Nijkerk.

NPO gelden voor Corlaer College nuttig besteed

Iedere school in Nederland heeft zogeheten ‘NPO gelden’ gekregen. Dit bedrag – voor het Corlaer College gaat het om een bedrag van 1,3 miljoen in 2021 – wordt besteed aan het terugdringen van achterstanden in het onderwijs ten gevolge van de coronacrisis en het verbeteren en verduurzamen van het onderwijs.

Volgend schooljaar maakt de school opnieuw aanspraak op deze gelden. Joanneke Niels, conrector van het vmbo van de school: ,,Volgend schooljaar zal het een kleiner bedrag zijn per leerling, maar nog steeds substantieel om te werken aan de achterstanden die het gevolg zijn van corona. Dit was het oorspronkelijke doel, maar later is het toewerken naar een duurzame onderwijsontwikkeling daar bij gekomen.” De politiek wil dat de schoolorganisatie beter wordt van de NPO gelden en er is een menukaart ingericht door de overheid waarin beproefde onderdelen in staan waar een school uit mag kiezen.

Als school mag je ook voor de sociale-emotionele ontwikkeling interventies doen, iets waar het Corlaer College onder meer voor heeft gekozen. ,,Uit landelijk onderzoek en ook uit onze eigen analyses bleek dat groepen leerlingen minder goed in hun vel zitten en moeite hebben om motivatie voor schoolwerk op te brengen. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om in de eerste schoolweken van dit jaar allerlei activiteiten te doen gericht op de verbinding met school en met elkaar. Daarmee hebben we een goede basis willen leggen van waaruit leerlingen beter tot leren kunnen komen.”

Door de overheid is begin 2021 een tijdspad neergezet en iedere school moest een schoolscan maken op basis van gegevens over het welzijn, over de prestaties van leerlingen, ouder- en leerlingvragenlijsten, etc. Op deze manier is er een beeld ontstaan over de leerachterstanden en de mentale gezondheid van leerlingen. ,,Er was een gigantische tijdsdruk omdat alles binnen moest zijn voor de meivakantie, maar we hebben het gehaald. Er waren een aantal opvallende zaken die het gevolg zijn van de coronacrisis. We hebben ook enquêtes uitgezet onder vakdocenten en de mentoren. Hierin werd specifiek gekeken of er tekorten waren en zo ja, welke tekorten in het vak, per leerling en op groepsniveau.

”Voor alle leerjaren is het lastig geweest. Voor brugklassers is het moeilijk om echt goed te landen op school en nieuwe vrienden te maken tijdens de lockdown en bijvoorbeeld vmbo 3 heeft er al twee jaar corona op zitten en moet over een jaar examen doen. De vraag is: zijn ze er op voorbereid? Je gunt ze zoveel meer.”

Na de meivakantie hebben we een start gemaakt met de inrichting van een  projectorganisatie. ,,De ideeën voor de invulling van deze NPO gelden moeten van onderop komen. We leggen de verantwoordelijkheden graag laag in de organisatie en vinden het belangrijk dat collega’s meedenken. Uit ieder team is er een vertegenwoordiger die deelneemt in de ontwikkelgroep NPO waardoor nu alle afdelingen in één club samen zitten. Ik vind dat heel waardevol omdat je zo input krijgt die van waarde is voor een leerling van vmbo-basis/kader tot en met de leerlingen in de bovenbouw van het atheneum. Soms zijn de verschillen in wat leerlingen nodig hebben erg groot en door deze manier van organiseren hebben we daar goed zicht en grip op.

Er zijn snel zaken vastgelegd die op korte termijn moesten gebeuren. Ondersteuning van de leerlingen, huiswerkbegeleiding, plannen en organiseren, bijlessen van kernvakken. Allemaal gericht op dat leerlingen weer zo snel mogelijk met het reguliere onderwijs mee kunnen komen. ,,Het was en is nog steeds een klus om dat goed te organiseren.”

Er zijn tekorten gesignaleerd die door de school opgevangen kunnen worden. ,,In de overgangsvergadering zijn sommige leerlingen over gezet die niet voldeden aan de bevorderingsnormen. We zagen bij deze leerlingen wel kansen door ze in het nieuwe schooljaar bijles en extra ondersteuning te bieden. “Hierin was het nog een gepuzzel om de roosters van leerlingen en leerkrachten op elkaar aan te laten sluiten.”

Een deel van de middelen is gereserveerd voor duurzame onderwijsontwikkeling. ,,Voor ons betekent dat waarschijnlijk dat we o.a. meer gaan inzetten op het leesonderwijs. We zien al jaren dat de leesvaardigheid in Nederland daalt en de motivatie om te lezen is zorgwekkend. Terwijl deze vaardigheid van groot belang is voor de prestaties bij andere vakken. Daarnaast hebben we ook de intentie om meer te investeren in de professionalisering van docenten en ondersteunend personeel. Op die manier werk je aan kwaliteitsverbetering, ook nadat de NPO subsidie is gestopt.

De gemeente Nijkerk heeft ook NPO gelden gekregen voor achterstanden in het onderwijs. Met dit extra geld kan de gemeente in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de leerlingen op cognitief vlak en op het gebied van welzijn te stimuleren. Binnenkort gaan we met deze partijen in gesprek onder leiding van de gemeente Nijkerk om te bepalen wat nodig is voor de Nijkerkse leerlingen. Het is fijn dat we hierin samen kunnen optrekken.

Update over de aanpak van de besteding van de NPO-gelden (oktober 2021)

In dit artikel geven we een update over de aanpak van de besteding van de NPO-gelden op het Corlaer College. Daarnaast nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de NPO ouderavond 28 oktober a.s.

Samen in een boom

We mogen best zeggen dat we een hele goede start van het nieuwe schooljaar achter de rug hebben! Doordat we al ver voor de zomervakantie hebben besloten (mede op basis van de input van leerlingen) om ook flink te investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, zijn we in staat geweest om diverse activiteiten te organiseren. Zo hebben we in de eerste weken sport- en spelactiviteiten met de klassen ondernomen, zijn er frietjes en ijsjes gegeten en zijn de onderbouwklassen een dag op kamp geweest. Daarnaast staat het traditionele brugklaskamp nog in het najaar gepland. De leerlingen van de bovenbouw gaan ook nog een dagje weg of op kamp.

Ook voor docenten is het heel fijn geweest om weer buiten de klassituatie met leerlingen om te gaan en zoals een docent treffend zei: “Je start je eerste les wiskunde toch veel gezelliger als je een dag daarvoor met diezelfde klas samen in een boom hebt gehangen.”

Extra ondersteuning en uitdagingen

De extra ondersteuning in de vorm van huiswerkbegeleiding/extra RT/bijlessen/expertlessen is momenteel in volle gang. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn geïnformeerd. Velen zijn gestart en in een enkel geval ook alweer gestopt als blijkt dat een leerling niet zit te wachten op extra hulp. Het is in zo’n situatie goed om het gesprek te blijven voeren in de driehoek leerling-ouder-school(mentor) over de eventuele consequenties van zo’n besluit.

We lopen in de uitvoering van de ondersteuning soms tegen uitdagingen aan, bijvoorbeeld als een leerling voor verschillende ondersteuningsactiviteiten is aangemeld en dit niet allemaal in te plannen valt. Ook komt het voor dat de bijlesdocent niet beschikbaar is op het moment dat de leerling kan. In een enkel geval plannen we de bijles dan in tijdens een ander vak (waar de leerling bijvoorbeeld erg goed in is).

Zoals de meeste scholen kampen ook wij met een krapte op de arbeidsmarkt vandaar dat we naast de inzet van onze eigen docenten ook zoeken naar alternatieven: oud-leerlingen, leerlingen uit de H/A-bovenbouw, docenten die met pensioen zijn of docenten via huiswerkinstituut Juffrouwjulia. Zorgen voor geschikte en beschikbare docenten is een doorlopend proces, maar we hopen dat de leerlingen daar niets van merken.

Verbinding schoolplan en duurzame onderwijsontwikkeling

Op 5 oktober hebben we met de NPO-ontwikkelgroep en het MT van het Corlaer College een werksessie gehad. Hierin hebben we met elkaar bepaald op welke manier we een deel van het NPO-geld kunnen inzetten voor duurzame onderwijsontwikkeling. Op die manier bevorderen we de kwaliteit van ons onderwijs ook nadat de subsidie komt te vervallen. De opbrengst van deze sessie is uitgewerkt in scenario’s die we komende weken in de verschillende teams en met de DMR zullen bespreken en verder uitwerken. In januari ligt er een nieuw schoolplan voor 2022-2027.

Ouderavond NPO op 28 oktober

Deze pagina bevat slechts de hoofdlijnen van wat we doen. Hierdoor gaan we bijvoorbeeld niet in op de verschillen tussen de afdelingen. Zo zijn de leerlingen en dus de ondersteuningsbehoeftes verschillend, maar ook is de bekostiging vanuit het ministerie van Onderwijs voor de afdelingen verschillend.

Mocht je als ouder/verzorger hierover nader geïnformeerd willen worden én graag willen meedenken over de besteding van de middelen voor de komende 1,5 jaar, dan nodigen we u graag uit voor de ouderavond op 28 oktober 2021. De avond start om 19.00 uur en eindigt rond 20.30 uur.

Voor de organisatie van deze avond verzoeken we u om u vóór 25 oktober a.s. aan te melden.

Meld je aan

 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op het Corlaer College (juni 2021)

In het voorjaar werd bekendgemaakt dat de overheid veel geld gaat investeren in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis. Super natuurlijk! In 2,5 jaar tijd wordt 8,5 miljard uitgegeven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het gehele onderwijs tijdens en na corona. Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren.

Voor het Corlaer College gaat het om een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voor komend schooljaar. Voor het schooljaar daarna is de verwachting dat het Corlaer College ongeveer 1 miljoen euro ontvangt. Lees hier wat het Corlaer College heeft ondernomen om tot zorgvuldige besluiten rond de besteding van deze middelen te komen. Lees ook de nieuwsupdates over NPO op het Corlaer College.

Ontwikkelgroep NPO

Op onze school is er in mei jl. een NPO-ontwikkelgroep gevormd. Elke afdeling is vertegenwoordigd door een collega die de input vanuit de afdeling verzamelt en de informatie vanuit de ontwikkelgroep weer terug de teams inbrengt.

Schoolscan

We hebben in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is van onze leerlingen (dit is een verplicht onderdeel vanuit de overheid). Daarvoor zijn beschikbare data en enquêtes bekeken en geanalyseerd, denk hierbij o.a.aan (tevredenheids)enquêtes, verzuim en cijfers. Daarnaast hebben we een enquête uitgezet onder de mentoren en de vaksecties. Bij beide enquêtes zijn vragen gesteld over:

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Praktijkvorming: hierbij gaat het om de kennis en vaardigheden die leerlingen in de praktijklessen en in de stages verwerven (betreft enkele vakken)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden: hierbij gaat het bijvoorbeeld om impulsbeheersing, omgaan met ruzies, samenwerken, concentratie, motivatie, werkhouding, plannen, sociale veiligheid en zelfvertrouwen.

Interventies

Op basis van de uitkomsten van de schoolscan kunnen we als school zelf kiezen welke interventies het best passend zijn. Wel moeten we een keuze maken uit een menukaart waarin bewezen effectieve interventies staan vermeld. Bekijk hieronder de menukaart.

Menukaart

N.B. Gezien de verschillen tussen afdelingen bestaan er naast overeenkomsten ook verschillen in keuzes m.b.t. de menukaart.

Belangrijk en urgent

In de periode tot de zomervakantie hebben we vooral gefocust op interventies die belangrijk en urgent zijn om direct na de vakantie aan te bieden;

 • Huiswerkbegeleiding
 • Bijles voor verschillende vakken
 • Extra handen op het domein, de studio of in de klas/werkplaats om de leerlingen beter en meer te kunnen begeleiden
 • Extra uren remedial teaching (RT) voor de kernvakken
 • Hulp bij het plannen en organiseren van het schoolwerk (studievaardigheden)

Naast de achterstanden op cognitief gebied (bij bepaalde vakken) zien we ook dat leerlingen veel gemist hebben op sociaal-emotioneel gebied. Om dat enigszins te compenseren en te stimuleren hebben we in de afgelopen weken een aantal acties uitgezet waarover we u na de zomer nader zullen informeren.

Duurzame onderwijsontwikkeling

In september/oktober gaan we met het Managementteam en de ontwikkelgroep NPO ook verder spreken over de interventies die we op de wat langere termijn gaan organiseren om ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit gaat bijvoorbeeld over scholing van ons team, over de wijze waarop we ons onderwijs organiseren, over het bevorderen van begrijpend lezen (dit vak laat landelijk een dalende trend zien), over hoe we de kansengelijkheid tussen leerlingen kunnen vergroten (opdracht vanuit de overheid), etc.

Meedenken? Graag!

In deze stap willen we ook u als ouder en grotere groepen leerlingen betrekken (een kleine groep leerlingen heeft al meegedacht over bovenstaande interventies). Daarnaast is ook de DMR betrokken. De DMR bestaat uit leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De leden van de DMR hebben inmiddels ingestemd met het proces en een groot deel van de interventies. De DMR blijft gedurende het gehele NPO-project betrokken en moet op onderdelen ook instemming verlenen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, óf u wilt zich vast aanmelden voor een bijeenkomst over de inzet van de middelen, dan kunt u mailen naar: Joanneke Niels, projectleider NPO op het Corlaer College – jniels@corlaercollege.nl

Meer weten?

Wilt u meer achtergrondinformatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Bekijk dan de website over NPO: https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs

NPO

Vragen over NPO?

Mocht u naar aanleiding van deze pagina vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Joanneke Niels
Projectleider NPO