NieuwsHet Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op het Corlaer College

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op het Corlaer College

In het voorjaar werd bekendgemaakt dat de overheid veel geld gaat investeren in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis. Super natuurlijk! In 2,5 jaar tijd wordt 8,5 miljard uitgegeven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het gehele onderwijs tijdens en na corona. Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren.

Voor het Corlaer College gaat het om een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voor komend schooljaar. Voor het schooljaar daarna is de verwachting dat het Corlaer College ongeveer 1 miljoen euro ontvangt. Hieronder beschrijven we wat we tot nu toe hebben ondernomen om tot zorgvuldige besluiten rond de besteding van deze middelen te komen.

Ontwikkelgroep NPO

Op onze school is er in mei jl. een NPO-ontwikkelgroep gevormd. Elke afdeling is vertegenwoordigd door een collega die de input vanuit de afdeling verzamelt en de informatie vanuit de ontwikkelgroep weer terug de teams inbrengt.

Schoolscan

We hebben in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is van onze leerlingen (dit is een verplicht onderdeel vanuit de overheid). Daarvoor zijn beschikbare data en enquêtes bekeken en geanalyseerd, denk hierbij o.a.aan (tevredenheids)enquêtes, verzuim en cijfers. Daarnaast hebben we een enquête uitgezet onder de mentoren en de vaksecties. 

Bij beide enquêtes zijn vragen gesteld over:

  • Cognitieve ontwikkeling
  • Praktijkvorming: hierbij gaat het om de kennis en vaardigheden die leerlingen in de praktijklessen en in de stages verwerven (betreft enkele vakken)
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden: hierbij gaat het bijvoorbeeld om impulsbeheersing, omgaan met ruzies, samenwerken, concentratie, motivatie, werkhouding, plannen, sociale veiligheid en zelfvertrouwen

Interventies

Op basis van de uitkomsten van de schoolscan kunnen we als school zelf kiezen welke interventies het best passend zijn. Wel moeten we een keuze maken uit een menukaart waarin bewezen effectieve interventies staan vermeld. Bekijk hieronder de menukaart:

www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen

N.B. Gezien de verschillen tussen afdelingen bestaan er naast overeenkomsten ook verschillen in keuzes m.b.t. de menukaart.

Belangrijk en urgent

In de periode tot de zomervakantie hebben we vooral gefocust op interventies die belangrijk en urgent zijn om direct na de vakantie aan te bieden;

  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijles voor verschillende vakken
  • Extra handen op het domein, de studio of in de klas/werkplaats om de leerlingen beter en meer te kunnen begeleiden
  • Extra uren remedial teaching (RT) voor de kernvakken
  • Hulp bij het plannen en organiseren van het schoolwerk (studievaardigheden)

Naast de achterstanden op cognitief gebied (bij bepaalde vakken) zien we ook dat leerlingen veel gemist hebben op sociaal-emotioneel gebied. Om dat enigszins te compenseren en te stimuleren hebben we in de afgelopen weken een aantal acties uitgezet waarover we u na de zomer nader zullen informeren.

Duurzame onderwijsontwikkeling

In september/oktober gaan we met het Managementteam en de ontwikkelgroep NPO ook verder spreken over de interventies die we op de wat langere termijn gaan organiseren om ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit gaat bijvoorbeeld over scholing van ons team, over de wijze waarop we ons onderwijs organiseren, over het bevorderen van begrijpend lezen (dit vak laat landelijk een dalende trend zien), over hoe we de kansengelijkheid tussen leerlingen kunnen vergroten (opdracht vanuit de overheid), etc.

Meedenken: graag!

In deze stap willen we ook u als ouder en grotere groepen leerlingen betrekken (een kleine groep leerlingen heeft al meegedacht over bovenstaande interventies). Daarnaast is ook de DMR betrokken. De DMR bestaat uit leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De leden van de DMR hebben inmiddels ingestemd met het proces en een groot deel van de interventies. De DMR blijft gedurende het gehele NPO-project betrokken en moet op onderdelen ook instemming verlenen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, óf u wilt zich vast aanmelden voor een bijeenkomst over de inzet van de middelen, dan kunt u mailen naar: Joanneke Niels, projectleider NPO op het Corlaer College – jniels@corlaercollege.nl

Meer weten?

Wilt u meer achtergrondinformatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Bekijk dan de website over NPO: https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs