Corlaer College

Typisch Corlaer

Leren op het Corlaer

De wereld verandert snel. De wereld is een dorp geworden waarin grenzen er niet meer toe doen. De Nederlandse samenleving ziet er een stuk ingewikkelder uit dan pakweg vijftig jaar geleden. In onze netwerkmaatschappij is alles en iedereen verbonden. Om de snelle technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden, moet je andere dingen kunnen dan vroeger. Je hebt andere vaardigheden nodig, niet alleen maar kennis.

Het onderwijs van het Corlaer College houdt daar voortdurend rekening mee. De school bereidt je goed voor op onze complexe samenleving. Niet alleen door kwalitatief hoogwaardig onderwijs, maar ook door grote nadruk op het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke vaardigheden. Tegelijk stimuleert het Corlaer College op allerlei manieren de levensbeschouwelijke en culturele vorming.

Voor de toekomst zijn goede relaties belangrijk. Dat begint op school natuurlijk al met een goede relatie tussen leerlingen en docenten, maar ook tussen leerlingen onderling en met de samenleving. Dat klinkt in alles door op het Corlaer College. Het is een school waar je geen nummer bent, maar waar de leraren je kennen. Met duidelijke regels, maar ook met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Een prima sfeer en een goed leerklimaat.

Het Corlaer College is een brede scholengemeenschap. Je kunt er voor alle niveaus van het vmbo terecht, je kunt er havo en atheneum volgen. Het voordeel van al die opleidingen in één huis is dat er allerlei dwarsverbanden kunnen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens Expeditie Corlaer of modules die je bij een andere opleiding volgt. Een ander voordeel: je kunt doorstromen naar een ander niveau zonder van school te veranderen.

Je krijgt daarbij steeds meer ruimte je eigen keuzes te volgen. Zo kun je op alle niveaus tegenwoordig voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde versneld examen doen: je sluit het vak al in het jaar voor je examen af en gebruikt de vrijgekomen voor een verrijkingsprogramma, een ander vak of een verdiepingsmodule. Dit ‘maatwerk’ zal in de toekomst alleen maar meer worden.

Leren is meer dan alleen maar informatie tot je nemen. Het is: talenten ontwikkelen, werelden ontdekken, samenwerken met anderen. Op het Corlaer leer je op veel manieren, binnen en buiten de school. Je krijgt oog voor de wereld buiten onze grenzen. Je wordt met je neus gedrukt op allerlei ontwikkelingen in techniek en technologie. En je krijgt volop kans om mee te doen met allerlei culturele activiteiten.

Waarden

Om goed te kunnen functioneren in een complexe samenleving, is het nodig dat je je ontwikkelt. Sterker nog, je zult een leven lang moeten leren. Zoiets kun je niet alleen, daarvoor heb je anderen nodig, die je waarderen en op een goede manier met je omgaan (relatie). En hoewel je het niet in je eentje kunt doen, kun je het wel zélf (autonomie). Je krijgt op die manier geloof in je eigen kunnen en hebt daar ook plezier in (competentie).

Deze drie waarden (relatie, autonomie en competentie) staan centraal in het onderwijs van het Corlaer College. Ze zorgen ervoor dat je je prettig voelt en gemotiveerd bent; je krijgt zin in leren. De waarden krijgen op het vmbo en bij atheneum/atheneum een verschillende invulling, maar het basisidee is hetzelfde.

Op het vmbo staan de volgende woorden centraal: verantwoordelijk (ik kan het zelf), betrokken (ik hoor erbij) en succesvol (ik kan het). Als die woorden echt betekenis krijgen, voor jou als leerling maar ook voor de anderen, dan is het oké. Bij atheneum/havo draait het om de pijlers: samen met de leerling, keuzevrijheid en eigenaarschap.

Identiteit

Het Corlaer College is een christelijke school, met de Bijbel als inspiratiebron. Dat merk je niet alleen tijdens dag- en weekopeningen, godsdienstlessen en eigentijdse Kerst- en Paasvieringen. Je ziet het ook aan de manier van omgaan binnen de schoolgemeenschap: met aandacht voor elkaar. En je proeft het in de manier waarop maatschappelijke ontwikkelingen worden besproken.

Christelijke identiteit is niet iets wat vastligt, maar iets wat je op school met elkaar vorm geeft. Dat gebeurt in ontmoetingen, vieringen en in onderling gedrag. Op het Corlaer College kun je ervaren dat je deel uitmaakt van een gemeenschap, waarin solidariteit en respect belangrijk zijn. Op school ben je veilig en voel je je thuis. Je weet dat er mensen zijn die belangstelling voor je hebben en geloven in je talenten.

Afspraken

Het Corlaer College gaat ervan uit dat je naar school komt omdat je (later) succesvol wilt zijn. De afspraken op school zijn bedoeld om je hierbij te helpen. Ze zijn positief opgesteld en erop gericht dat iedereen op school goed met elkaar kan samenwerken en samenleven. De kern ervan is: ga met anderen om, zoals je wilt dat er ook met jou omgegaan wordt.

Controleerbare schoolregels dragen bij aan een leeromgeving waarin iedereen zich veilig en plezierig voelt. Duidelijk is dat de school geen vernielingen, agressief gedrag, ruwe taal en gebruik van alcohol en drugs tolereert. Het Corlaer College is geheel rook- en alcoholvrij, ook op schoolfeesten en tijdens reisweken.
Gebruik van mobiele telefoons in lokalen of op het domein mag alleen als jouw leren hier beter van wordt en een medewerker je hiervoor toestemming geeft. We verwachten dat je op tijd bent en dat je jouw gedrag zo stuurt dat je een positieve bijdrage levert aan de sfeer op school. De school informeert ouders, als dit vaker niet het geval is.

Beter dan verbieden is het stimuleren en belonen van goed gedrag. Op het vmbo is hiervoor een speciaal programma (Positive Behavior Support). Een positieve benadering zorgt ervoor dat gewenst gedrag meer nadruk krijgt dan ongewenst gedrag. Bemoedigingen en complimenten leveren meer op dan straf. In een positieve omgeving gaat leren beter en komen minder gedragsproblemen voor.

Vaardigheden

Leren is meer dan kennis verzamelen. In onze snel veranderende samenleving komt het voor een groot deel ook aan op je vaardigheden. Denk daarbij vooral aan het samenwerken met anderen, onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandig zijn en op jezelf en jouw werk reflecteren. aan overleggen, plannen, organiseren en onderzoeken.

Een groot aantal vakken krijg je op het Corlaer College thematisch. Daardoor leer je verbanden leggen en bronnen beoordelen. Ontwikkeling van je vaardigheden komt vooral ook tot uitdrukking tijdens het werken in kleine groepen. Dat gebeurt op de domeinen, gemeenschappelijke ruimten die centraal in de school liggen.

Hier kun je ook  individueel leren, op je eigen niveau. Dat is tegenwoordig nog beter te organiseren, omdat je net als alle andere leerlingen een chromebook hebt. Dat is een kleine laptop, waarmee je op school en thuis kunt werken. In je eentje, maar ook samen met anderen. Je krijgt daarvoor relatief veel verantwoordelijkheid en vrijheid, uiteraard met de nodige coaching van docenten.

Excellente school

Het Corlaer College mag zich al enkele jaren een excellente school noemen, oftewel een school met een bijzondere kwaliteit. Excellente scholen bieden goed onderwijs en hebben een specifiek en uniek profiel. Voor het Corlaer College is dit het onderwijsconcept, waarin relatie, competentie en autonomie centraal staan.

Concreet betekent dit een grote waardering voor het vakoverstijgend thematisch werken in de onderbouw, waardoor je als leerling samenhang ziet tussen verschillende vakken. Daarbij ligt grote nadruk op vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren. Daardoor krijg je meer zicht in je eigen leerproces en neem je daar verantwoordelijkheid voor.  In de loop van je schoolloopbaan krijg je zo steeds meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Dat dit jou ook echt helpt om succesvol te worden, blijkt uit de goede eindexamenresultaten, en de goede doorstroomcijfers. Ons onderwijs werkt!

Wereldwijs

Je gaat later misschien werken in het buitenland, of stage lopen. Of je krijgt – dichter bij huis – buren uit het buitenland. Hoe dan ook leef je in een wereld die groter is dan Nederland; je bent een wereldburger. Het Corlaer College laat je daarom letterlijk en figuurlijk over grenzen heen kijken. Zo verbreed je je horizon.

Je leert daarvoor vreemde talen, vaak gegeven door iemand die de taal zelf goed spreekt (native speaker). Maar je maakt ook kennis met andere culturen. Hoe meer je weet van andere tradities en gewoonten, hoe beter je begrijpt waarom niet iedereen in onze wereld hetzelfde is. Voor een echte kennismaking met andere culturen en landen moet je je eigen wereld uit. Je moet mensen ontmoeten. Dat kan op het Corlaer College op veel manieren.

In het eerste en tweede leerjaar is die ontmoeting nog vooral digitaal. Je hebt dan via e-mailprojecten of het programma Learning Circles contact met leeftijdgenoten in het buitenland. Je hoort wat ze leuk vinden op school of van welke sport ze houden. En je kunt natuurlijk vertellen wat jou zoal bezighoudt. Omdat je goed Engels krijgt, lukt dat ook. Vanaf het tweede leerjaar kun je zelfs kiezen voor een cursus Chinees.

Vanaf het vierde leerjaar wordt het contact met je leeftijdgenoten nog wat ‘echter’. Je mag dan zelf op reis. Er zijn excursies naar het buitenland. Er zijn uitwisselingen met scholen in bijvoorbeeld Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en Spanje. Tijdens zo’n uitwisselingsweek verblijf je in een hotel of bij een gezin. Je draait mee op de school van jouw ‘maatje’ en maakt allerlei uitstapjes in de buurt. Zo ervaar je hoe het dagelijks leven er in een ander land uitziet.

Expeditie Corlaer

Over de grens kijken, dat geldt zeker ook voor Expeditie Corlaer. Vanaf het derde leerjaar kan iedereen daaraan meedoen. Je moet wel solliciteren. Het is een prachtige kans om heel concreet met anderen samen te werken voor mensen in binnen- of buitenland.

Expeditie Corlaer daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. Je zet je eigen talenten en vaardigheden in voor een ander. Samen met je team zamel je geld in voor een goed doel. Vaak gaat het daarbij om een betere leefomgeving voor een specifieke groep mensen.

Mogelijk maak je met z’n allen een expeditiereis. De afgelopen jaren zijn leerlingen naar Suriname, Burkina Faso, Oeganda, Peru, Zuid-Afrika, Taiwan, India en Roemenië gereisd. Ook werd er gefietst en gekanood voor het goede doel (Corlaer Cycling en Kikano). Na  de expeditie deel je je ervaringen met leeftijdsgenoten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je daarvan groeit: in je vaardigheden, maar ook in je maatschappelijke betrokkenheid. Zo leidt Expeditie Corlaer ertoe dat je bewuster en duurzamer omgaat met de mensen en de wereld om je heen.

Technologie

Techniek en technologie worden steeds belangrijker in de samenleving. De vraag naar technisch personeel neemt toe. Het Corlaer College speelt op die ontwikkelingen in met meer aandacht en ruimte voor techniek en technologie. Dat is niet alleen zichtbaar op de technische afdelingen van het vmbo (bb/kb). Ook als je vmbo-t, havo of atheneum volgt en interesse hebt in techniek kun je technische vakken volgen.

Dat kan bijvoorbeeld in het nieuwe Techlab in het vmbo-gebouw. Dit is een splitlevel ruimte: boven bedenk en ontwerp je samen met andere leerlingen technische oplossingen voor een vraagstuk, beneden voer je die oplossing uit. In het Techlab staan onder meer grote 3D printers. Zo wordt techniek heel concreet.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de ‘ambachtelijke’ techniek, maar ook om het programmeren, aansturen, verbeteren en optimaliseren van bestaande systemen. Dat prikkelt je nieuwsgierigheid en stimuleert een onderzoekende houding. Ook binnen andere vakken past de school steeds meer technologie toe, zodat je horizon verbreed wordt. Daarbij kun je denken aan het maken van een website in plaats van een verslag en het efficiënt gebruiken van office applicaties.

Daarnaast biedt de school extra lessen aan om je interesse in technologie te versterken. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de Lego League, waarvoor je robots bouwt en programmeert die bepaalde opdrachten kunnen uitvoeren. Je kunt meedoen met de Techpeditie, waarbij je samen met andere derdejaars leerlingen een product ontwerpt en in de markt zet. En je kunt via TopTalent extra programmeervaardigheden leren.

Op het gebied van techniek en technologie werkt het Corlaer College nauw samen met technische bedrijven en instellingen uit de regio. Bijvoorbeeld in het Partnerschap Tech, dat zich inzet om belangstelling voor technologie en techniek te kweken. Het gebeurt ook heel concreet door bezoeken aan allerlei bedrijven.

Cultuur en Kunst

Op het Corlaer College krijg je volop kans om mee te doen aan allerlei culturele activiteiten. Het achterliggende idee is dat je in je schoolperiode actief en passief zodanig met kunst en cultuur in aanraking komt, dat je er later zelfstandig op een zinvolle manier mee kunt omgaan. Dat gebeurt binnen het lesprogramma, maar ook erbuiten.

Zo kun je deelnemen aan een toneelworkshop of -uitvoering in een echt theater. Het ontwikkelen van creativiteit en het vermogen om samen te werken, spelen daarbij een belangrijke rol. De toneelgroep heeft de afgelopen jaren diverse uitvoeringen verzorgd, ook in het Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort.

Je kunt je ook inschrijven voor de meest uiteenlopende creatieve activiteiten op vrijdagmiddag: schilderen, djembé spelen, rappen, beatboxen, kaarsen maken, noem maar op… Wil je met dans, toneel of muziek een bijdrage leveren aan de Kerst- en Paasvieringen op school? Ook dat kan, graag zelfs. Het zijn altijd heel creatieve vieringen. Ben je minder actief, dan kun je toch nog een hoop nieuwe indrukken opdoen tijdens het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV), dat je in de hogere klassen krijgt.

Tijdens de jaarlijkse open podiumavonden en muziekcaféavonden kun je samen met andere leerlingen laten zien welke culturele talenten je in huis hebt. Daarnaast zijn er verschillende feestavonden op school, die meestal in het teken van een bepaald thema staan. En ook op het klassenniveau zijn er geregeld avondactiviteiten, soms op school, soms daarbuiten. Het zijn momenten waarop je de onderlinge band met je klasgenoten kunt verstevigen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Het Corlaer College heeft een speciaal programma voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Het heet TopTalent. Als je meer- of hoogbegaafd bent kun je dit programma volgen. Dat kan ook als je topsporter bent of op een andere manier je talent wilt laten zien, op het gebied van Engels bijvoorbeeld.

Je krijgt dan gemiddeld twee uur per week een alternatief lesprogramma. Je kiest je een eigen project voor verdieping of verbreding van je kennis. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan projecten over psychologie, ondernemerschap of filosofie. Ook kun je deelnemen aan de Lego League en de Kangoeroe League.

Sommige projecten zijn op een vast moment in de week, voor andere projecten kies je zelf welke lessen je wilt besteden aan het project. De projectlessen komen in plaats van de reguliere lessen van dat moment. Daarnaast krijg je begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling of leerstrategieën. Dat gebeurt op individuele basis én in groepen.

Het Corlaer College doet dit in samenwerking met de stichting Begaafdheidsprofielscholen. (BPS) . Van deze stichting heeft het Corlaer College een certificaat gekregen voor de manier hoe wij het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen vormgeven. Sinds november 2017 is het Corlaer College begaafdheidsprofielschool.

19 september 2019

NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

Lees meer...

18 september 2019

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

Lees meer...

15 september 2019

Ouders gezocht voor de ouderraad

De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

Lees meer...

6 september 2019

Sociale vaardigheidstraining

Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

Lees meer...

5 september 2019

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

Lees meer...

5 september 2019

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

Lees meer...

5 september 2019

Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

Lees meer...

5 september 2019

Gebedsgroep

Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

Lees meer...

2 september 2019

Remedial Teaching in het Vmbo

Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

Lees meer...

12 juli 2019

Programma eerste schoolweek 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

Lees meer...