Corlaer College

Praktische informatie

Aanmelding

Je kunt je voor het Corlaer College aanmelden via je eigen basisschool. Je juf of meester heeft een aanmeldingsformulier. Het moet uiterlijk voor 15 maart worden ingeleverd. Alleen aanmeldformulieren die via de basisschool worden gestuurd, nemen we in behandeling.

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar 2 tot en met 6 kun je contact opnemen met de betreffende afdelingsleider. Dit geldt ook voor aanmelding tijdens de loop van het cursusjaar, wegens verhuizing bijvoorbeeld.

Toelating

Nadat je als leerling op het Corlaer College bent aangemeld, beoordeelt de toelatingscommissie de aanmelding. Deze commissie vraagt de basisschool om inlichtingen. Bij de beslissing spelen drie elementen een rol:
– het advies van de basisschool
– de wens van de ouders en de leerling
– de mogelijkheden van de school om te voldoen aan de behoefte aan ondersteuning van de leerling.

Op deze manier hoopt het Corlaer College voor iedereen een passende plek op school te vinden. Daarbij houdt de school zich uiteraard ook aan de regels voor passend onderwijs.

Voor toelating tot de hogere leerjaren gelden de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld een overgangsbewijs. De toelating loopt via de middelbare school waar de leerling op dat moment ingeschreven staat. Het Corlaer College neemt altijd contact op met deze school van herkomst.

Contact met ouders

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de schoolleiding en de mentor/coach terecht, ook buiten de ouderspreekavonden. Als ouders dat willen, is er altijd een persoonlijke afspraak te regelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij de mentor/coach informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties of het welbevinden van hun kind.

Ouderspreekavonden
Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met enkele vakdocenten. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Onlangs is de school bij wijze van proef ook begonnen met ‘driehoeksgesprekken’, waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Bij de onderbouw van atheneum/havo speelt ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem Comprendo een rol. Ouders wordt gevraagd om samen met hun kind te praten over de kwaliteiten die het kind bezit. Ook docenten en coaches besteden hier veel aandacht aan. We nemen vijf kwaliteiten (onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, samenwerken en evalueren en reflecteren) ook mee in jouw overgang. Een belangrijk deel van jouw lessen op school dus!

Informatieavonden
Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Digitale informatie
Een keer per twee weken verschijnt informatiebulletin CorlaerNieuws op de website. Ouders ontvangen per e-mail een notificatie. Andere correspondentie gaat ook grotendeels via e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl

Naast de algemene informatie op de website van het Corlaer College hebben ouders en leerlingen via Magister exclusief toegang tot allerlei persoonlijke en actuele schoolinformatie. Zij kunnen cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een  handleiding voor het gebruik van Magister is <hier> te  downloaden.

Het Corlaer College zet aan het begin van het schooljaar alle activiteiten in een digitale agenda, waartoe leerlingen en ouders toegang hebben.

Ziekte, verlof en uitval

Ziekte
Als je door ziekte de lessen niet kunt bijwonen, kunnen je ouders je ziek melden via Magister 6 of de Magister app. Nadat je één of meerdere dagen afwezig bent geweest, moet je bij terugkomst op school een ziekmeldingskaart inleveren, ondertekend door een van je ouders.
Als je op school ziek wordt, mag je alleen na toestemming van medewerkers van het zorg-/opvanglokaal naar huis. Bij aankomst thuis verwacht de school een telefoontje van je ouders. De docenten houden iedere les bij wie afwezig is. Als je zonder kennisgeving afwezig bent, neemt de school contact op met thuis.

Verlof
Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de afdelingsleider. Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Uitval
Je kunt via Magister je rooster inzien, dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet meer voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de planners kun je zien waaraan je die week nog aandacht moet besteden.

Kosten

Alle financiële bijdragen die het Corlaer College aan ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. Dit is een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, het onderwijs of examens is er niet van afhankelijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het digitale betalingssysteem de nota voor de ouderbijdrage.
Uit de opbrengsten van de ouderbijdrage financiert het Corlaer College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Denk daarbij aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering, maar ook aan excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet.

Excursies
Ouders krijgen bericht over de financiële bijdrage voor excursies en reisweken. 

Boeken
Schoolboeken zijn voor alle leerlingen van het  voortgezet onderwijs gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs bv verzorgt voor alle vestigingen van de Meerwegen scholengroep de voorziening daarvan. Voor de zomervakantie ontvangen alle ouders informatie over het bestellen van boeken, de bezorging en vergoeding (zie daarvoor ook www.iddink.nl).
Het Corlaer College vindt het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de boeken, die je immers in bruikleen krijgt. Daarom brengt de school een borg en ook verzendkosten in rekening. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en zijn dus niet verplicht. Als ouders deze kosten niet willen betalen, moeten ze contact opnemen met de school.

Chromebook
Als leerling heb je een eigen chromebook nodig. Het Corlaer College heeft een passend aanbod voor aanschaf van een degelijk apparaat, en investeert daarbij in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over het chromebook.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

Vakanties 2017-2018

Kerstvakantie
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
vrijdag 23 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Paasweekeinde
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie
maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart
donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018

Pinksterweekeinde
maandag 21 mei 2018

Zomervakantie
maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Lestijden

1e lesuur 08.20 – 09.10
2e lesuur 09.10 – 10.00

Pauze van 10.00 – 10.20

3e lesuur 10.20 – 11.10
4e lesuur 11.10 – 12.00

Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
6e lesuur 13.20 – 14.10

Pauze van 14.10 – 14.25

7e lesuur 14.25 – 15.15
8e lesuur 15.15 – 16.05
9e lesuur 16.05 – 16.55