Corlaer College

Ouders

Contact met ouders

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de schoolleiding en de mentor/coach terecht, ook buiten de ouderspreekavonden. Als ouders dat willen, is er altijd een persoonlijke afspraak te regelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij de mentor/coach informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties of het welbevinden van hun kind.

Ouderspreekavonden

Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met enkele vakdocenten. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Onlangs is de school bij wijze van proef ook begonnen met ‘driehoeksgesprekken’, waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Bij de onderbouw van atheneum/havo speelt ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem Comprendo een rol. Ouders wordt gevraagd om samen met hun kind te praten over de kwaliteiten die het kind bezit. Ook docenten en coaches besteden hier veel aandacht aan. We nemen vijf kwaliteiten (onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, samenwerken en evalueren en reflecteren) ook mee in jouw overgang. Een belangrijk deel van jouw lessen op school dus!

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Digitale informatie

Een keer per twee weken ontvangen ouders en leerlingen per mail de nieuwsbrief CorlaerNieuws. Andere correspondentie gaat ook grotendeels per e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via info@corlaercollege.nl.

Naast de algemene informatie op de website van het Corlaer College hebben ouders en leerlingen via Magister exclusief toegang tot allerlei persoonlijke en actuele schoolinformatie. Zij kunnen cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een handleiding voor het gebruik van Magister is hier te downloaden. Hoe ouders zich via de Magister app kunnen inschrijven voor een ouderspreekavond, wordt beschreven in deze handleiding.

Het Corlaer College zet aan het begin van het schooljaar alle activiteiten in een digitale agenda, waartoe leerlingen en ouders toegang hebben.

Gescheiden ouders

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld, dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

 • Protocol gescheiden ouders
 • Ziekte, verlof en uitval

  Ziekte

  Als uw kind wegens ziekte of een andere geldige reden afwezig is, dan kunt u uw kind afmelden via Magister 6 of de Magister app of per mail aan: zorglokaal@corlaercollege.nl of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld uw kind iedere dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim kunnen ontstaan.

  Verzuim- en verlofaanvragen

  Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf  toestemming vragen.
  Aanvraag voor kort verzuim: Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan via een witte kaart aangevraagd worden. De witte kaart kan je ophalen in het zorglokaal.
  Aanvraag voor lang verzuim: je ouders vragen toestemming via een verlofaanvraagformulier, wat je in het zorglokaal kunt ophalen. Het formulier mag je vervolgens ingevuld en wel bij de afdelingsleider inleveren. Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

  Uitval

  Je kunt via Web Untis je rooster inzien (ga naar de website en klik op roosters), dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet meer voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de planners kun je zien waaraan je die week nog aandacht moet besteden.

  Kosten

  Alle financiële bijdragen die het Corlaer College aan ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. Dit is een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, het onderwijs of examens is er niet van afhankelijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het digitale betalingssysteem de nota voor de ouderbijdrage.

  Uit de opbrengsten van de ouderbijdrage financiert het Corlaer College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Denk daarbij aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering, maar ook aan excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet.

  Excursies

  Ouders krijgen bericht over de financiële bijdrage voor excursies en reisweken.

  Boeken

  Schoolboeken zijn voor alle leerlingen van het  voortgezet onderwijs gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs bv verzorgt voor alle vestigingen van de Meerwegen scholengroep de voorziening daarvan. Voor de zomervakantie ontvangen alle ouders informatie over het bestellen van boeken, de bezorging en vergoeding (zie daarvoor ook www.iddink.nl).

  Het Corlaer College vindt het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de boeken die je immers in bruikleen krijgt. Daarom brengt de school een borg en ook verzendkosten in rekening. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en zijn dus niet verplicht. Als ouders deze kosten niet willen betalen, moeten ze contact opnemen met de school.

  Chromebook

  Als leerling heb je een eigen chromebook nodig. Het Corlaer College heeft een passend aanbod voor aanschaf van een degelijk apparaat, en investeert daarbij in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over het chromebook.

  In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

  Vakantie 2020-2021

  Herfstvakantie
  maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

  Kerstvakantie
  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

  Voorjaarsvakantie
  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

  Paasweekend
  (Goede) vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

  Meivakantie
  maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

  Hemelvaartsdag
  donderdag 13 mei 2021

  Tweede Pinksterdag
  maandag 24 mei 2021

  Zomervakantie
  maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

  Organisatiedagen (Een organisatiedag is geen lesdag, maar wel een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.)

  maandag 31 augustus 2020
  vrijdag 14 mei 2021
  vrijdag 9 juli t/m donderdag 15 juli 2021

  Vakantie 2021-2022

  Herfstvakantie
  maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

  Kerstvakantie
  maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

  Voorjaarsvakantie
  maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

  Tweede paasdag
  Maandag 18 april 2022

  Meivakantie
  maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022*

  Hemelvaartsdag
  donderdag 26 mei 2022

  Roostervrije dag
  vrijdag 27 mei 2022

  Tweede Pinksterdag
  maandag 6 juni 2022

  Zomervakantie
  maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

  Organisatiedagen (Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.)

  maandag 30 augustus 2021
  vrijdag 15 april 2022
  vrijdag 1 juli t/m donderdag 7 juli 2022

  *Het basisonderwijs zal waarschijnlijk (op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren) de tweede week meivakantie in de week 9 – 13 mei nemen, omdat de periode tot aan de zomervakantie lang is. Deze keuze is voor het VO onmogelijk, omdat de scholen dan gesloten zijn bij de start van CE op donderdag 12 mei 2022.

  Lestijden

  1e lesuur 08.20 – 09.10
  2e lesuur 09.10 – 10.00

  Pauze van 10.00 – 10.20

  3e lesuur 10.20 – 11.10
  4e lesuur 11.10 – 12.00

  Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
  Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

  5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
  6e lesuur 13.20 – 14.10

  Pauze van 14.10 – 14.25

  7e lesuur 14.25 – 15.15
  8e lesuur 15.15 – 16.05
  9e lesuur 16.05 – 16.55

  Schoolregels en leerlingenstatuut

  Leerlingen brengen veel tijd door op school. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt op onze school. Afspraken zijn er om te zorgen voor een goede sfeer, waardoor iedereen zich veilig en plezierig kan voelen. Bekijk hier onze schoolregels.

  In het leerlingenstatuut van het Corlaer College staan de rechten en plichten van onze leerlingen. Bekijk hier ons leerlingenstatuut.