Corlaer College

Ouders

Contact met ouders

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de schoolleiding en de mentor/coach terecht, ook buiten de ouderspreekavonden. Als ouders dat willen, is er altijd een persoonlijke afspraak te regelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij de mentor/coach informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties of het welbevinden van hun kind.

Ouderspreekavonden
Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met enkele vakdocenten. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Onlangs is de school bij wijze van proef ook begonnen met ‘driehoeksgesprekken’, waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Bij de onderbouw van atheneum/havo speelt ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem Comprendo een rol. Ouders wordt gevraagd om samen met hun kind te praten over de kwaliteiten die het kind bezit. Ook docenten en coaches besteden hier veel aandacht aan. We nemen vijf kwaliteiten (onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, samenwerken en evalueren en reflecteren) ook mee in jouw overgang. Een belangrijk deel van jouw lessen op school dus!

Informatieavonden
Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Digitale informatie
Een keer per twee weken verschijnt informatiebulletin CorlaerNieuws op de website. Ouders ontvangen per e-mail een notificatie. Andere correspondentie gaat ook grotendeels via e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl

Naast de algemene informatie op de website van het Corlaer College hebben ouders en leerlingen via Magister exclusief toegang tot allerlei persoonlijke en actuele schoolinformatie. Zij kunnen cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een  handleiding voor het gebruik van Magister is <hier> te  downloaden.

Het Corlaer College zet aan het begin van het schooljaar alle activiteiten in een digitale agenda, waartoe leerlingen en ouders toegang hebben.

Gescheiden ouders
Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld, dat regels en richtlijnen geeft aan scheilleiding en personeel in de omgang met gescheiden ouders. U kunt het protocol hier downloaden:

 • Protocol gescheiden ouders
 • Ziekte, verlof en uitval

  Ziekte
  Als je door ziekte de lessen niet kunt bijwonen, kunnen je ouders je ziek melden via Magister 6 of de Magister app. Dit zal iedere dag opnieuw moeten gebeuren, zodat er geen misverstanden over het verzuim kunnen ontstaan. Bij langdurig ziek zijn (bijv. een ziekenhuisopname) kan dit aan het zorglokaal en je mentor worden doorgegeven. Dan hoeven je ouders je niet iedere dag opnieuw ziek te melden, maar zal dit al in Magister verwerkt worden.

  Als je op school ziek wordt, mag je alleen na toestemming van medewerkers van het zorg-/opvanglokaal naar huis. Bij aankomst thuis verwacht de school een telefoontje van je ouders. De docenten houden iedere les bij wie afwezig is. Als je zonder kennisgeving afwezig bent, neemt de school contact op met thuis.

  Verzuim- en verlofaanvragen
  Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf  toestemming vragen.
  Aanvraag voor kort verzuim: Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan via een witte kaart aangevraagd worden. De witte kaart kan je ophalen in het zorglokaal.
  Aanvraag voor lang verzuim: je ouders vragen toestemming via een verlofaanvraagformulier, wat je in het zorglokaal kunt ophalen. Het formulier mag je vervolgens ingevuld en wel bij de afdelingsleider inleveren. Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

  Uitval
  Je kunt via Web Untis je rooster inzien (ga naar de website en klik op roosters), dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet meer voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de planners kun je zien waaraan je die week nog aandacht moet besteden.

  Kosten

  Alle financiële bijdragen die het Corlaer College aan ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. Dit is een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, het onderwijs of examens is er niet van afhankelijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het digitale betalingssysteem de nota voor de ouderbijdrage.
  Uit de opbrengsten van de ouderbijdrage financiert het Corlaer College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Denk daarbij aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering, maar ook aan excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet.

  Excursies
  Ouders krijgen bericht over de financiële bijdrage voor excursies en reisweken. 

  Boeken
  Schoolboeken zijn voor alle leerlingen van het  voortgezet onderwijs gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs bv verzorgt voor alle vestigingen van de Meerwegen scholengroep de voorziening daarvan. Voor de zomervakantie ontvangen alle ouders informatie over het bestellen van boeken, de bezorging en vergoeding (zie daarvoor ook www.iddink.nl).
  Het Corlaer College vindt het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de boeken, die je immers in bruikleen krijgt. Daarom brengt de school een borg en ook verzendkosten in rekening. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en zijn dus niet verplicht. Als ouders deze kosten niet willen betalen, moeten ze contact opnemen met de school.

  Chromebook
  Als leerling heb je een eigen chromebook nodig. Het Corlaer College heeft een passend aanbod voor aanschaf van een degelijk apparaat, en investeert daarbij in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over het chromebook.

  In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

  Vakanties

  Schooljaar 2019-2020

  Herfstvakantie
  maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

  Kerstvakantie
  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

  Voorjaarsvakantie
  maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

  Paasweekend (Goede Vrijdag)
  (goede) vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

  Meivakantie
  maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020

  Bevrijdingsdag
  5 mei 2020

  Hemelvaartsdag
  donderdag 21 mei 2020

  Tweede Pinksterdag
  maandag 1 juni 2020

  Zomervakantie
  maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

  Roostervrije dagen voor leerlingen

  • Maandag 2 september 2019
  • Vrijdag 22 mei 2020
  • Maandag 13 t/m donderdag 16 juli 2020

  Lestijden

  1e lesuur 08.20 – 09.10
  2e lesuur 09.10 – 10.00

  Pauze van 10.00 – 10.20

  3e lesuur 10.20 – 11.10
  4e lesuur 11.10 – 12.00

  Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
  Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

  5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
  6e lesuur 13.20 – 14.10

  Pauze van 14.10 – 14.25

  7e lesuur 14.25 – 15.15
  8e lesuur 15.15 – 16.05
  9e lesuur 16.05 – 16.55

  Schoolregels en leerlingenstatuut

  Leerlingen brengen veel tijd door op school. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt op onze school. Afspraken zijn er om te zorgen voor een goede sfeer, waardoor iedereen zich veilig en plezierig kan voelen. Bekijk hier onze schoolregels.

  In het leerlingenstatuut van het Corlaer College staan de rechten en plichten van onze leerlingen. Bekijk hier ons leerlingenstatuut.