Corlaer College

Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Mevrouw L. Hosmar en mevrouw H. van de Gronden zijn de rectoren van het Corlaer College. De heer drs. R. Schaefer is plaatsvervangend rector en conrector van het vmbo. Mevrouw C.C. Brouwer is conrector havo/atheneum.

Afdelingen

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Zij geven leiding aan een team docenten, lesassistenten en/of onderwijsondersteunend personeel. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

HAVO/ATHENEUM

De heer R. Brink – leerjaar 1 t/m 3

Mevrouw R. Springer – leerjaar 4 t/m 6

De heer R.J. van Gelder – leerlingzaken leerjaar 1

Mevrouw E. Madern – leerlingzaken leerjaar 2 en 3

VMBO

De heer A. Nanninga – vmbo-TL leerjaar 1 t/m 4

De heer A. Hazeleger – vmbo Produceren, Installeren en Energie leerjaar 3 en 4, Bouw, Wonen en Interieur leerjaar 3 en 4

Mevrouw C. Rebelvmbo Zorg & Welzijn leerjaar 3 en 4, vmbo Economie & Ondernemen leerjaar 3 en 4

De heer P. van Montfrans – vmbo BK leerjaar 1 en 2 (inclusief sportklassen en techniekklassen)

Naast de mentor of coach zijn de afdelingsleider en medewerkers leerlingzaken het aanspreekpunt voor ouders. Als leerling kun je met vragen altijd terecht bij de mentor/coach, die je kan wijzen op allerlei vormen van begeleiding.

Scholengroep

Het Corlaer College is aangesloten bij de Meerwegen scholengroep, die eigentijds Christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs.

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Het college van bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholen. Het bestuur is ook de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur.

Geschiedenis

Het Corlaer College zit sinds 2002 op zijn huidige plek aan de Ds. Kuyperstraat in Nijkerk. Het is voortgekomen uit drie plaatselijke scholen: De Meijntscamp (mavo), Gildestein (technisch onderwijs) en De Fontein (lhno).

Naast het vmbo bood het Corlaer College aanvankelijk alleen de onderbouw voor havo en atheneum. In 2002 begon de school met een volwaardige havo/atheneum-opleiding. Tegenwoordig kun je er voor alle vormen van middelbaar onderwijs terecht.

De naam van de school verwijst naar de Nijkerker Arendt van Corlaer. Hij stichtte in 1662 samen met zijn Amsterdamse neef Kiliaen van Rensselaer een kolonie (Schenectady) aan de oevers van de Mohawk River in de huidige staat New York.

Ruim 350 jaar later zet de school die naar hem genoemd is de traditie van Arendt van Corlaer door. De filosofie van het Corlaer College is dat leren niet ophoudt bij de muren van de school. Leren is een ontdekkingstocht.

Medezeggenschap

DMR
Het Corlaer College heeft net als de andere scholen van de Meerwegen scholengroep een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College.

Medewerkers
De heer H. Jansen (voorzitter), mw. C. van der Molen (secretaris), mw. C. de Bot, mw. M. Hijwegen, de heer J. Brundel en  mw. M. Bos.

Ouders
Mw. W. van Veenendaal, mevr. E. Dijkhuizen, Mw. M. van Maanen-Nonkes en de heer H. Wink.

Leerlingen
Femke Broersma en Lucas Zeewijk Vink

Wilt u contact opnemen met de DMR? Dan kunt u mailen naar dmr@corlaercollege.nl. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden via Magister, op het gedeelte infosite voor ouders.

Voor de Meerwegen scholengroep bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad  houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.

In de GMR zitten namens het Corlaer College: mw. M. Bos en de heer S. Oegema, mw. M. v.d Nieuwendijk (ouder) en Vincent Kok (leerling).

Klankbordgroepen
Het Corlaer College vindt het belangrijk dat ouders ook informeel meedenken over schoolzaken. Daarom is er – naast de medezeggenschapsraad – een aantal klankbordgroepen: één voor het vmbo en twee voor havo/atheneum (onderbouw en bovenbouw). Ouders kunnen zich in de raad laten horen en de schoolleiding adviseren over het beleid.

Wilt u een voorstel doen voor een agendapunt of wilt u een vraag stellen aan de leden van de klankbordgroepen, dan kunt een een e-mail sturen naar:
Voor havo/atheneum: rbrink@corlaercollege.nl
Voor vmbo: ahazeleger@corlaercollege.nl

Ouderraad

Het Corlaer College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die het leuk vinden om met elkaar per schooljaar twee ouderavonden te organiseren voor alle ouders van onze leerlingen. Deze avonden hebben een thema wat veel ouders aanspreekt, zoals leren leren, drank en drugs, cyberpesten etc.

De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om de onderwerpen en organisatie door te spreken (naast de twee ouderavonden). Bent u ook geïnteresseerd om plaats te nemen in de ouderraad of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: ouderraad@corlaercollege.nl