Corlaer College

Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Mevrouw L. Hosmar en mevrouw H. van de Gronden zijn de rectoren van het Corlaer College. De heer drs. R. Schaefer is plaatsvervangend rector en conrector van het vmbo. Mevrouw R. Brouwer is conrector havo/ atheneum.

Afdelingen

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Zij geven leiding aan een team docenten, lesassistenten en/of onderwijsondersteunend personeel. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

Op het Corlaer College neemt zo’n afdeling een steeds belangrijkere plaats in. Als leerling moet je je op school veilig voelen en gekend weten. Een kleinschalige organisatievorm komt het onderwijskundig proces en de leerlingenzorg ten goede.

Er zijn in totaal zeven afdelingen (vijf voor het vmbo, twee voor atheneum/havo). De onderbouw van atheneum/havo kent, vanwege de grootte van de afdeling, daarnaast nog twee teamleiders voor leerjaar 1 en leerjaar 2 en 3. Zij ondersteunen de afdelingsleider.

ATHENEUM/HAVO

De heer R. Brink – leerjaar 1 t/m 3

Mevrouw C.C. Brouwer – leerjaar 4 t/m 6

De heer R.J. van Gelder (leerjaar 1) en mevrouw E. Madern (leerjaar 2 en 3) – Teamleiders

 

VMBO

De heer A. Nanninga – vmbo-TL leerjaar 1 t/m 4

De heer A. Hazeleger – vmbo techniekklas leerjaar 1 en 2, vmbo zorg & welzijn leerjaar 3 en 4, vmbo Produceren, Installeren en Energie leerjaar 3 en 4, Bouw, Wonen en Interieur leerjaar 3 en 4

De heer P. van Montfrans – vmbo BK leerjaar 1 en 2 (inclusief sportklassen), vmbo economie & ondernemen leerjaar 3 en 4

De afdelingsleider en teamleider vormen het aanspreekpunt voor ouders, naast uiteraard de mentor/coach. Als leerling kun je met vragen altijd terecht bij de mentor/coach, die je kan wijzen op allerlei vormen van begeleiding.

Scholengroep

Het Corlaer College is aangesloten bij de Meerwegen scholengroep, die eigentijds Christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs.

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Het college van bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholen. Het bestuur is ook de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur.

Geschiedenis

Het Corlaer College zit sinds 2002 op zijn huidige plek aan de Ds. Kuyperstraat in Nijkerk. Het is voortgekomen uit drie plaatselijke scholen: De Meijntscamp (mavo), Gildestein (technisch onderwijs) en De Fontein (lhno).

Naast het vmbo bood het Corlaer College aanvankelijk alleen de onderbouw voor havo en atheneum. In 2002 begon de school met een volwaardige havo/atheneum-opleiding. Tegenwoordig kun je er voor alle vormen van middelbaar onderwijs terecht.

De naam van de school verwijst naar de Nijkerker Arendt van Corlaer. Hij stichtte in 1662 samen met zijn Amsterdamse neef Kiliaen van Rensselaer een kolonie (Schenectady) aan de oevers van de Mohawk River in de huidige staat New York.

Ruim 350 jaar later zet de school die naar hem genoemd is de traditie van Arendt van Corlaer door. De filosofie van het Corlaer College is dat leren niet ophoudt bij de muren van de school. Leren is een ontdekkingstocht.

Medezeggenschap

DMR
Het Corlaer College heeft, net als de andere scholen van de Meerwegen scholengroep, een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College. Er zitten twaalf medewerkers, ouders en leerlingen in.

Medewerkers
G. Hahn (voorzitter), mw. C. de Bot(secretaris), mw. M. Hijwegen, mw. C. van der Molen, J. Brundel en H. Jansen.

Ouders
Mw. M. van Maanen-Nonkes, H. Haak, mw. W. van Veenendaal en mevr. E. Dijkhuizen.

Leerlingen
Femke Broersma en Lucas Zeewijk Vink

Wie contact wil opnemen met de DMR, kan mailen naar dmr@corlaercollege.nl. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden via Magister, op het gedeelte infosite voor ouders.

Voor de Meerwegen scholengroep bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad  houdt zich bezig met zaken die voor de scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle vestigingen van belang zijn. De GMR telt 21 leden.

In de GMR zitten namens het Corlaer College: G. Hahn (PGMR, voorzitter), mw. M. Bos (PGMR), mw. P. Ruijterlinde (ouder) en J. Jonker (ouder).

Klankbordgroepen
Het Corlaer College vindt het belangrijk dat ouders ook informeel meedenken over schoolzaken. Daarom is er – naast de medezeggenschapsraad – een aantal klankbordgroepen: één voor het vmbo en twee voor atheneum/havo (onderbouw en bovenbouw). Ouders kunnen zich in de raad laten horen en de schoolleiding adviseren over het beleid.

Wie voorstellen wil doen voor agendapunten of vragen wil stellen aan de leden van de klankbordgroepen, kunt u contact opnemen via de mail.
Voor atheneum-havo: rbrink@corlaercollege.nl
Voor vmbo: ahazeleger@corlaercollege.nl

Ouderraad
Het Corlaer College heeft een actieve ouderraad. Dit overlegorgaan, met een eigen reglement, gaat  geregeld het gesprek aan met de schooldirectie. In deze raad zitten ook mensen die actief zijn binnen de klankbordgroepen. De ouderraad organiseert regelmatig informatieavonden.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.