Corlaer College

Wat zijn Excellente scholen?

Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel. Voor onze school gaat het hierbij om ons onderwijsconcept waarin relatie, competentie en autonomie centraal staan. Concreet betekent dit vakoverstijgend thematisch werken in de onderbouw in Mens Natuur en Techniek (MNT) en Mens Maatschappij en Cultuur (MMC). Hierbij ligt naast vakinhoud het accent op vaardigheden, ook wel competenties of kwaliteiten genoemd. Het Corlaer College heeft hiervoor gekozen omdat daarmee de samenhang tussen vakken zichtbaar wordt. Dit werkt motiverend. Leerlingen zien dan wat de relatie is tussen, bijvoorbeeld, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Daarnaast leren ze zo een gemeenschappelijk begrippenkader. Bijkomend voordeel is dat leerlingen al in de onderbouw kennismaken met vakken als scheikunde en natuurkunde. De kwaliteiten waarop we in de onderbouw inzetten zijn: samenwerken, plannen, organiseren, reflecteren en evalueren. Hierdoor krijgen leerlingen meer zicht op hun eigen leerproces en zijn beter in staat om keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces te nemen. We geloven dat leerlingen hierdoor beter zijn voorbereid op de bovenbouw en het vervolgonderwijs. In de loop van hun schoolloopbaan krijgen leerlingen meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Keuzewerktijd maakt het mogelijk dat leerlingen zelf kunnen bepalen met welk vak ze aan het werk gaan. We geven leerlingen die mogelijkheid omdat leerlingen verschillen en het versnellen en verdiepen mogelijk maakt. Kortom: meer maatwerk. Door het werken (voor een groot deel van de tijd) op open domeinen is er intensief contact tussen leerlingen, docenten en lesassistenten. Goed zicht op de individuele leerlingen maakt goede coaching en begeleiding mogelijk en versterkt de relatie tussen leerlingen en docenten en lesassistenten.  Waarom deze keuze voor de inrichting van ons onderwijs? We zien dat onze leerlingen door deze inrichting van het onderwijs zicht krijgen op hun eigen leerproces, met plezier naar school gaan en naast cognitieve kennis metacognitieve vaardigheden aanleren die hen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en de kennismaatschappij van de toekomst.

Het excellentieprofiel is verkregen op grond van ons totale onderwijsconcept. Het is een erkenning van de manier van werken en de resultaten die hierbij behaald worden. Het betekent niet dat alles perfect is op onze school en dat er geen fouten worden gemaakt. Het blijft mensenwerk en we zijn als school een lerende organisatie. Voor verbetering, advies en opbouwende kritiek staan we dan ook altijd open.