Corlaer College

Ondersteuning

Hulp en begeleiding

Je brengt veel tijd door op het Corlaer College, dus is het fijn als je het naar je zin hebt. Dan lukt het leren ook veel beter. Maar soms zit je met vragen of loopt het allemaal niet zo lekker. In dat geval zijn er allerlei manieren om hulp of extra begeleiding te krijgen. Alle aanvragen daarvoor lopen via je mentor; hij of zij is degene die de weg kent in school. Naar de vertrouwenspersoon kun je uiteraard altijd toegaan, zonder tussenkomst van je mentor.

Mentor/coach

Je komt in contact met die speciale begeleiders via je mentor/coach, die veel van je weet en in je geïnteresseerd is. Hij of zij onderhoudt eveneens het contact met je ouders. Ook zij moeten erop kunnen rekenen dat je op het Corlaer College in goede handen bent.

De mentor/coach begeleidt je op sociaal-emotioneel en onderwijskundig terrein. Hij of zij verzorgt in de eerste twee leerjaren ook studielessen. Daarnaast begeleid hij je tijdens coachgesprekken met de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden.

Zorg-/opvanglokaal

Als je een vraag hebt of zin in een praatje, kun je terecht in het zorg-/opvanglokaal. Dit lokaal is altijd open; er is altijd een medewerker van school aanwezig. In het lokaal vangen medewerkers je ook op als je vaak te laat komt, spijbelt, ziek bent of de klas uit wordt gestuurd.

Back-Up

Als je extra zorg en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-Up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt.

LWOO

Soms heb je als leerling op het vmbo (kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg) extra ondersteuning nodig. Dan kun je gebruik maken van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor/coach. Het Corlaer College wil het pesten zoveel mogelijk tegengaan. Daarom heeft de school een uitgebreid pestprotocol. Daarin staat onder meer een stappenplan dat de school gebruikt als er sprake is van pestgedrag.

Schoolondersteuningsprofiel

Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2015-2018

 • Schoolondersteuningsprofiel 2015-2018
 • +
  -

  Passend Onderwijs in het kort

  Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

  Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

  Samenwerkingsverband
  Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

  Het samenwerkingsverband waarin het Corlaer College vertegenwoordigd is:  de Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe.  Meer informatie is te vinden via de website:  https://www.leerlingenzorgnwv.nl/ .

  +
  -

  Dyslexie en dyscalculie

  Als je dyslexie of dyscalculie hebt, kom je in aanmerking voor aparte begeleiding. Je krijgt persoonlijke coaching en zoekt samen met de begeleider naar (praktische) hulpmiddelen die het studeren makkelijker maken. Met een verklaring ontvang je van school een dyslexie- of dyscalculie pas. Die pas bevat jouw rechten en plichten en de afspraken waaraan docenten zich zoveel mogelijk moeten houden.

  +
  -

  Sociaal-emotionele begeleiding

  Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

  +
  -

  SoVa-training

  Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SoVa) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt?

  +
  -

  BOF-training

  Als je geregeld last hebt van faalangst, kan de school je helpen met een aparte training. Je bent de enige niet. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Maar als je er letterlijk van dichtslaat of lichamelijke klachten krijg, is het belangrijk om beter te leren omgaan met spanning. Dat doe je in de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF).

  +
  -

  Orthopedagoog

  De orthopedagoog weet veel van leer- en gedragsproblemen. Eventueel kan deze deskundige een psychologische test bij je afnemen. De orthopedagoog kan ook door leden van het ondersteuningsteam worden gevraagd om mee te kijken bij problemen die niet zo makkelijk zijn op te lossen.

  +
  -

  Vertrouwenspersoon

  Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

  Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Jorina Kroon (VMBO-afdeling) en Bernard Bennink (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Jullie kunnen bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar jullie met de mentor of leidinggevende niet uitkomen. Naar aanleiding van de melding/ klacht proberen wij je naar jouw behoefte(n) te begeleiden en te ondersteunen. Wij zijn als volgt te bereiken:

  Jorina Kroon: jkroon@corlaercollege.nl

  Bernard Bennink: bbennink@corlaercollege.nl

  +
  -

  Spreekuren

  Als je specifieke problemen, vragen of twijfels hebt, kun je ook terecht bij de schoolarts en schoolverpleegkundige. Zij zijn regelmatig op school aanwezig. Ook de leerplichtambtenaar houdt geregeld spreekuur. Mocht dat nodig zijn, dan praat zij met je over te laat komen, verzuimen of persoonlijke problemen.

  Het inloopspreekuur van de verpleegkundige is iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur in ruimte 3.14 (VMBO-gebouw).

  +
  -

  Bijles

  Heb je met een vak moeite, dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

  +
  -

  Huiswerkbegeleiding

  Vind je het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan en ben je op zoek naar een rustige plek waar jij geconcentreerd je huiswerk kan maken? Of heb je moeite met je huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Juffrouwjulia kan je hierbij helpen, gewoon bij ons op school! Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Juffrouwjulia biedt ook één-op-één bijles aan op jouw school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt! 

  Juffrouwjulia is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.15 en 18.00 uur geopend. Op de website van Juffrouwjulia vind je meer informatie en de tarieven.

  +
  -

  Decanaat

  Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.