Corlaer College

Remedial Teaching in het Vmbo

2 september 2019

Screeningstoetsen klas 1 Vmbo (klas TN1a, TN1b, BK1d, BK1e, SP1a, TH1a, TH1b enTH1c)

Eind september of begin oktober gaan we in bovengenoemde klassen screeningstoetsen op het gebied van taal afnemen. We doen dit om zo snel mogelijk te weten te komen welke leerlingen hiaten of achterstanden in hun kennis en vaardigheden hebben, zodat we hier adequaat op kunnen reageren. De mentor zal aan zijn klas vertellen wat er precies van de leerling verwacht wordt en wanneer de toetsen afgenomen gaan worden. In het kort komt het erop neer dat de genoemde klassen een screeningstoets spelling en stillezen gaan maken (andere belangrijke onderdelen, zoals rekenen/wiskunde en begrijpend lezen worden d.m.v. Cito-vastoetsen getest). De resultaten worden per klas verzameld. Aan de hand van deze resultaten wordt bekeken of een vervolgonderzoek of een andere vorm van hulp, bijvoorbeeld RT-lessen, nodig zijn. De mentor zal de resultaten aan uw zoon of dochter, zo nodig, aan u doorgeven.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen en leerlingen die dyscalculie hebben, mogen op school gebruikmaken van een pas. Hierop staan compensatiemaatregelen aangekruist waar de leerling baat bij kan hebben. 

Aan het begin van het schooljaar inventariseren we welke leerlingen in het bezit zijn van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Een kopie hiervan moet namelijk in het dossier van de leerling op school aanwezig zijn. Aan de hand hiervan worden de passen gemaakt. Leerlingen die dit schooljaar nieuw op school gekomen zijn, krijgen deze maand zo’n pas. Leerlingen die al langer op school zitten, kunnen de eerder uitgereikte pas gebruiken.

In de loop van het cursusjaar wordt er met de leerlingen uit in ieder geval klas 1 gesproken over hoe zij met hun dyslexie of dyscalculie omgaan en hoe zij de pas inzetten. Ook zullen eventuele verbeterpunten en/of vragen van de leerling besproken worden. Bij leerlingen uit de overige leerjaren gebeurt dit als dat nodig is. 

RT en dyslexie in klas 1

Leerlingen die dyslectisch zijn, krijgen in klas 1 RT aangeboden. In eerste instantie zal dit uitleg zijn over het leren plannen en leren bij Engels. Engels blijkt voor dyslectische leerlingen namelijk vaak een moeilijk vak te zijn. Ook wordt tijdens deze lessen aandacht geschonken aan het gebruik van de dyslexiepas en het programma TextAid. Voor de herfstvakantie wordt bekeken welke leerlingen voortzetting van deze begeleiding nodig hebben in de vorm van RT-lessen. De RT-lessen worden gegeven in plaats van een ander vak dat de klas op dat moment volgt. Door wekelijks te wisselen zal de leerling niet steeds hetzelfde vak missen. Bij aanvang van deze RT-lessen ontvangt u hierover een brief (met het wisselrooster). 

Compenserende programma’s voor dyslectische leerlingen

Dyslectische leerlingen uit alle leerjaren kunnen baat hebben bij het gebruik van compenserende programma’s, bijvoorbeeld om teksten uit schoolboeken en/of toetsen voor te laten lezen. Dit hangt sterk af van wat de leerling nodig heeft en waar hij of zij behoefte aan heeft. Op school is hiervoor het programma TextAid aangeschaft. Dit ondersteunende programma draait op het chromebook en kan elke dyslectische leerling gebruiken. 

Bij vragen kunnen leerlingen en/of ouders altijd contact met me opnemen. 

M. van Beek (vaksektieleider RT – Vmbo)
Vmbo-gebouw, kamer 2.09
mvanbeek@corlaercollege.nl

 

19 september 2019

NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

Lees meer...

18 september 2019

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

Lees meer...

15 september 2019

Ouders gezocht voor de ouderraad

De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

Lees meer...

6 september 2019

Sociale vaardigheidstraining

Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

Lees meer...

5 september 2019

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

Lees meer...

5 september 2019

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

Lees meer...

5 september 2019

Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

Lees meer...

5 september 2019

Gebedsgroep

Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

Lees meer...

2 september 2019

Remedial Teaching in het Vmbo

Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

Lees meer...

12 juli 2019

Programma eerste schoolweek 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

Lees meer...