Corlaer College

Update coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel en roepen veel vragen op. Hierbij informeren wij u over het coronavirus en de situatie op het Corlaer College.

Beslisboom thuisblijven of naar school

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor onder anderen ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs en werkende volwassenen die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag.

Nieuwsupdate

Vrijdag 18 juni 2021 is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd.

Onderwerp: Belangrijke aandachtspunten inzake het coronavirus 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Nu de school weer volledig open is, zien we dat het aantal besmettingen op school oploopt. De zomervakantie staat voor de deur en tot die tijd willen we dat het Corlaer College een veilige werk- en leerplek is voor alle medewerkers en leerlingen. Daarom graag aandacht voor onderstaande punten: 

 • We vragen je 2 keer per week een preventieve zelftest uit te voeren! Op die manier houden we het coronavirus op school zoveel mogelijk onder controle. Het kan namelijk zijn dat je geen klachten hebt, maar wel het coronavirus bij je draagt. Je kunt dan wel andere mensen besmetten en dat willen we voorkomen. De zelftest is niet verplicht en er wordt ook niet op gecontroleerd, maar we hopen wel dat je hieraan wilt meewerken. 
 • Is er een leerling uit je klas positief getest, meld je dan bij het zorglokaal voor een risicogerichte zelftest. 
 • Moet je in quarantaine omdat je in nauw contact bent geweest met iemand met het coronavirus (nauw contact), blijf dan thuis en laat je meteen testen bij de GGD, ook als je geen klachten hebt. Laat je vervolgens nog een keer testen na 5 dagen. Dit is belangrijk, want het kan namelijk zijn dat de eerdere test te vroeg kwam, waardoor het virus nog niet aan te tonen was met de test. Als die testuitslag weer negatief is, mag je uit quarantaine. 

Contactgegevens nauwe contacten doorgeven aan GGD 

Als een leerling positief getest is op het coronavirus, dan start de GGD een bron- en contactonderzoek (BCO) om verdere verspreiding te voorkomen. Heb je nauw contact gehad met een positief geteste leerling, dan komt dit dus naar voren uit het bron- en contactonderzoek van de GGD. Zij zullen contact met je opnemen. Daarvoor hebben ze wel je contactgegevens nodig. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school deze gegevens mogen delen met de GGD. Heb jij/heeft u bezwaar tegen het delen van de contactgegevens, stuur dan voor dinsdag 22 juni een e-mail naar: corlaer@corlaercollege.nl. Geef in de e-mail duidelijk aan dat u/je bezwaar maakt tegen het delen van de contactgegevens (graag voornaam, achternaam en klas doorgeven).

We hopen op je medewerking. 

Hartelijke groet, 

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden, rector

+
-

Update: Vrijdag 28 mei 2021

Vrijdag 28 mei 2021 is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd.

Onderwerp: School vanaf 2 juni volledig open

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen zaterdag heeft het kabinet besloten dat de middelbare scholen vanaf 31 mei volledig open mogen. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand meer te houden. De scholen hebben tot 7 juni de tijd om dit te organiseren. Op woensdag 2 juni gaan wij volledig open. Loopt een docent extra risico of zit een docent in quarantaine, dan zijn de lessen wel online.

Nog niet alle LO lessen kunnen worden gegeven, omdat de gymzalen nog in gebruik zijn voor de eindexamens. Door de tweede en derde tijdvakken dit jaar hebben we deze gymzalen langer nodig dan in vorige schooljaren. We hebben zoveel mogelijk andere ruimtes en sportvelden gehuurd, maar daarmee kunnen we helaas nog niet alle lessen geven.

Met zoveel mensen op school is het extra belangrijk om dit zo veilig mogelijk te organiseren. We willen allemaal graag gezond de vakantie ingaan. Daarom graag je aandacht voor onze maatregelen! Nieuw is het zelftesten door leerlingen.

MAATREGELEN

● Afstand houden
Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Wel moeten de leerlingen nog steeds 1,5 meter afstand houden van de docenten en andere medewerkers.

● Leswissels
Als de bel gaat, lopen eerst de leerlingen naar hun volgende les, daarna de docenten. Leerlingen wachten bij aanvang van een nieuwe les niet op de gang, maar gaan direct het lokaal in en wachten op hun plek op de docent.

● Mondkapjes
Het blijft verplicht een mondkapje te dragen in het schoolgebouw. Als je zit mag het mondkapje af.

● Pauzes
Leerlingen mogen binnen en buiten pauze houden. Wel stimuleren wij de leerlingen om zoveel mogelijk buiten te pauzeren. Gelukkig zijn de weersverwachtingen gunstig.

● Ventilatie
We blijven de ramen en deuren regelmatig open zetten, zodat er voldoende ventilatie is.

● Preventieve zelftesten
Van de overheid hebben de middelbare scholen zelftesten ontvangen voor alle leerlingen en medewerkers. Het is een belangrijke voorwaarde van het OMT dat leerlingen en medewerkers zich 2 keer per week testen. Door preventief te testen kunnen besmettingen eerder worden opgespoord, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding of een uitbraak verkleind. Met het oog op de veiligheid van collega’s en leerlingen doen we een dringend beroep op leerlingen om zichzelf 2 keer per week thuis te testen. Natuurlijk is het zelftesten vrijwillig.

Naast deze zelftesten gaat het risicogericht testen ook door. Is er een besmetting in de klas, dan ontvang je van ons een bericht met de vraag om je te testen.

Hoe werkt een zelftest?
De zelftesten worden vanaf 2 juni uitgedeeld tijdens de mentorlessen. Elke leerling krijgt één keer in de twee weken 4 zelftesten mee naar huis (voor elke week 2 testen). Leerlingen kunnen thuis de sneltest bij zichzelf afnemen of met hulp van hun ouders/verzorgers. De test is makkelijk te gebruiken. Het staafje gaat bij de zelftest minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. In de bijsluiter van de test vind je een handleiding over het gebruik.

Herexamenleerlingen kunnen de zelftesten op de dag van de examenuitslag ophalen in het zorglokaal (vmbo) of bij de conciërge (ah).

Is de uitslag positief?
Is de uitslag van de zelftest positief? Neem dan contact op met school en blijf thuis. Neem ook contact op met de GGD om ter bevestiging een tweede coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of je echt het coronavirus hebt, en wie van je klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden (via bron- en contactonderzoek). Let op! De zelftesten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor leerlingen die klachten hebben. In dat geval blijft een afspraak bij de GGD de juiste route.

Wij zijn al druk bezig alle lokalen klaar te zetten, het rooster op orde te brengen en onze lesinhoud weer aan te passen aan de fysieke lessen. Waar nodig zal afdelingsspecifieke informatie nog door de afdelingen worden gedeeld. Tot woensdag 2 juni op school!

Hartelijke groet,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
rector

+
-

Update: Vrijdag 23 april 2021

Vrijdag 23 april 2021 is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd.

Onderwerp: Aanpassing bevorderingsnormen

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Docenten, leerlingen en ook de ouders/verzorgers hebben zich afgelopen schooljaar enorm ingezet om het onderwijs zo goed als mogelijk te laten doorgaan vanuit huis en deels op school. De schoolsluiting heeft op veel manieren invloed gehad op het leren van onze leerlingen. Bij een veranderde situatie horen passende overgangsnormen. We hebben daarom de overgangsnormen in samenspraak met de medezeggenschapsraad aangepast. In deze brief leggen we uit wat dit betekent voor jou/ voor uw zoon of dochter.

Ander onderwijs door schoolsluiting
Tijdens de schoolsluiting is veel meer zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd. Ook het aanbod van onderwijs is veranderd. Nu we weer meer onderwijs op school kunnen verzorgen, ontstaan er kansen om, deels, toetsen voor een cijfer af te nemen. Niet van
iedere leerling krijgen we op die manier voldoende beeld van zijn/haar ontwikkeling. Tijdens de schoolsluiting hebben leerlingen wel beoordelingen gehad zonder weging. Zij kregen dan feedback op gemaakt werk. Dit noemen wij formatieve resultaten. In de bevorderingsnormen hebben we daarom opgenomen dat we naar het totaalbeeld van de leerling kijken.

Het beste voor de leerling
Het Corlaer College is een school waar aandacht is voor elke leerling. Elke leerling wordt gezien en krijgt de kans om te groeien. Bij het opnieuw beoordelen van de overgangsnormen zijn we daarom uitgegaan van de vraag: ‘Welke volgende stap is de beste
voor de leerling?’ Goed nieuws is dat de overheid de scholen te hulp schiet met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met het Nationaal Programma Onderwijs krijgt het Corlaer College de komende twee jaar extra ruimte om aan de slag te gaan met de
vertraging die leerlingen hebben opgelopen vanwege de coronacrisis. De overgangsnormen zijn daarom op zo’n manier aangepast dat leerlingen kansrijk bevorderd kunnen worden. We kijken bij de besluitvorming naar alle informatie die we over een leerling hebben en naar de mogelijkheden die het Nationaal Programma Onderwijs biedt.

Aanpassingen in de overgangsnormering
Leerjaar 1 – Alle afdelingen
Alle eerstejaars leerlingen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Twijfelt het docententeam over de leerroute van een leerling, dan krijgt die leerling na de overgangsvergadering het advies om van leerroute te veranderen. Dit kan zijn: doubleren of
doorstromen naar een lager of hoger niveau. Natuurlijk zal dit tijdens eerdere (driehoeks)gesprekken aan de orde zijn geweest. Wij vragen u als ouder/verzorger om bij de mentor onderbouwd aan te geven of u dit advies wel of niet wilt opvolgen.

Alle andere leerjaren – Alle afdelingen
Alle leerlingen uit de andere leerjaren die voldoen aan de eerder vastgestelde bevorderingsnorm worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Leerlingen die bevorderd zijn, kunnen van het docententeam het advies krijgen om toch van leerroute te veranderen, bijvoorbeeld omdat we denken dat een andere route voor een leerling meer kansen biedt. Dit advies is niet bindend, maar de mentor zal dit wel bespreken met de leerling en ouders/verzorgers.

Leerlingen die niet aan de bevorderingsnorm voldoen, worden in de vergadering besproken. Geen enkele leerling doubleert dus automatisch. Wij kijken, zoals altijd, naar alle informatie die wij van een leerling hebben. Naast cijfers kijken we onder meer naar de formatieve resultaten, informatie uit (driehoeks)gesprekken en informatie van de mentor. Als hieruit blijkt dat de leerling met ondersteuning van NPO kansrijk kan starten in het volgende leerjaar, dan wordt de leerling bevorderd naar het volgende leerjaar. Heeft de leerling onvoldoende tijd of onvoldoende kennis en/of vaardigheden om kansrijk te starten in het volgende leerjaar, ondanks extra ondersteuning vanuit NPO, dan wordt de leerling niet bevorderd naar het volgende leerjaar. In de bijlage vindt u de bevorderingsnorm en de beslissingsboom waarin het proces is weergegeven.

Specifiek voor VMBO-basis/kader – Leerjaar 2 naar leerjaar 3
Vanaf 8 maart 2021 hebben tweedejaars leerlingen van vmbo-basis/kader vrijstelling gekregen voor twee doorstroomvakken die niet relevant zijn voor hun profielkeuze voor leerjaar 3. Het gaat om twee van de vakken: nask, economie en mens & gezondheid. Leerlingen volgen van deze drie vakken alleen nog het doorstroomvak dat past bij hun profielkeuze. De resultaten van de vrijgestelde vakken spelen geen rol meer bij de overgang.

Vragen
De mentor van uw zoon/dochter is beschikbaar voor vragen rondom de voortgang en begeleiding. Heeft u specifieke vragen over de overgangsnormen, neem dan contact op met de afdelingsleider.

Hartelijke groet,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rector

Bijlage 1: Aanpassingen bevorderingsnormen schooljaar 2020-2021
Bijlage 2: Beslisboom

+
-

Update: Woensdag 21 april 2021

Woensdag 21 april is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd.

Onderwerp: Sneltesten voor leerlingen

Beste ouders/verzorger(s), beste leerlingen.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

In het voortgezet onderwijs worden de bestaande coronamaatregelen aangevuld met de inzet van sneltesten voor leerlingen en onderwijspersoneel. Wij gaan na de meivakantie gebruik maken van sneltesten voor het coronavirus. Deze testen zijn gratis voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de sneltest is dus extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een sneltest is altijd vrijwillig. In deze brief leggen wij uit hoe het gebruik van sneltesten op school werkt. 

Waarom testen? 

De sneltest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de sneltest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. 

Wanneer testen? 

De sneltesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon. 

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling is geweest. Uit het bron- contactonderzoek door de GGD komt naar voren wie deze nauwe contacten zijn (categorie 2 contacten). In dat geval moet uw kind naar thuisquarantaine en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD. 

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een sneltest te doen (categorie 3: overige contacten). Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een sneltest. U ontvangt dan bericht van ons.

Hoe werkt de sneltest? 

Leerlingen en medewerkers kunnen de sneltest bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Leerlingen en medewerkers kunnen de sneltest afnemen op school. Achter het zorglokaal van het vmbo-gebouw wordt een tent geplaatst, zodat leerlingen en medewerkers in privacy een sneltest kunnen afnemen. Er komt instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die op afstand aanwijzingen geeft. 

De verantwoordelijkheid van het afnemen ligt altijd bij de afnemer zelf. Dit is ook het geval als de test onder begeleiding van een getrainde medewerker wordt afgenomen.

Testuitslag 

Stel uw kind heeft een sneltest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien. 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Daarom is het belangrijk om de sneltest na 3 of 4 dagen te herhalen. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie. 

Is de uitslag positief? Dan gaat uw kind direct naar huis en gaat in thuisquarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk om te controleren of de positieve uitslag van de sneltest klopt en voor de start van het bron- en contactonderzoek. 

Wij doen een vriendelijk verzoek de uitslag met onze medewerker van het zorglokaal te delen, zodat wij maatregelen kunnen treffen om een uitbraak te voorkomen. Delen van de uitslag is niet verplicht en wij registreren geen gegevens van een positief geteste leerling. Als de leerling de testuitslag heeft gedeeld met de medewerker, dan kunnen we ook contact met u opnemen als de uitslag positief is.

Wat vragen wij van u?

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een sneltest aan te bieden. Dit kan via Magister. Als u inlogt in Magister, dan komt de toestemmingsvraag direct in beeld.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming. 

Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee met een sneltest? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw kind. Het gebruiken van sneltesten op onze school is besproken met – en goedgekeurd door – de medezeggenschapsraad. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of de afdelingsleider. 

Met vriendelijke groet,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
Rectoren

+
-

Update: Donderdag 1 april 2021

Donderdag 1 april is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd.

Onderwerp: Leerlingen gaan extra dag naar school

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Sinds 8 maart krijgen al onze leerlingen weer deels fysiek onderwijs op school. De leerlingen van de niet-examenklassen gaan één dag in de week naar school. Dat vinden we ontzettend fijn! We hebben inmiddels geëvalueerd hoe de gekozen opzet uitpakt en onderzocht of we de tijd die jullie naar school mogen komen uit kunnen breiden.

Het is steeds zoeken en balanceren tussen de wens om fysieke lessen op school te hebben en de noodzaak om het zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, zeker met de oplopende besmettingen. Omdat de examenleerlingen straks geen les meer op school hebben en sommige voorexamenklassen op stage zijn, hebben we ruimte om de leerlingen uit de niet-examenklassen een extra dag naar school te laten komen. Per saldo is het totaal aantal leerlingen in de gebouwen dan ongeveer gelijk aan de huidige situatie.

Leerjaar 1 en 2

Vanaf 12 april krijgen de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 twee dagen onderwijs op school. De

huidige werkwijze blijft hetzelfde (halve klassen in duo’s).Voor TH1 en T2 geldt dit voor één week aangezien daarna de toetsweek begint.

Overige leerjaren

Leerlingen van de overige leerjaren gaan ná de meivakantie twee dagen naar school, want zij hebben eerst nog toetsweken of zijn op stage. Ook voor deze leerjaren blijft de huidige

werkwijze hetzelfde, met uitzondering van VMBO Basis leerjaar 3 en havo/atheneum-bovenbouw. Basis leerjaar 3 kan als volledige klas 2 dagen per week naar school, door de groepsgrootte past dit in 1 lokaal. Havo/atheneum-bovenbouw komt met de hele klas naar school en krijgt roulerend onderwijs in de grote ruimtes. Zij gaan daardoor gemiddeld 1,7 dag per week naar school.

Waar nodig krijg je nog extra informatie van je eigen afdelingsleiders.  

We blijven de besmettingen in het land en op school in de gaten houden en passen bovenstaand besluit aan indien hier aanleiding toe is. Daarnaast is dit besluit uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen in het coronabeleid van de overheid.

Hartelijke groet,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
Rectoren

+
-

Update: Donderdag 4 maart 2021

Donderdag 4 maart is er een brief over de heropening van de school naar alle ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd. Hieronder staat de algemene brief. De afdelingsleiders hebben de brief verstuurd met daarin nog toegevoegd specifieke informatie over de eigen afdeling.

Onderwerp: De school gaat weer deels open!

Beste leerling, beste ouder/verzorger,

In de voorjaarsvakantie is duidelijk geworden dat we jullie allemaal weer op school mogen ontvangen. Dat vinden we ontzettend fijn! Hierbij moeten wel extra maatregelen worden getroffen om dit veilig en verantwoord te kunnen doen. We kijken uit naar jullie komst en zien jullie graag weer in de klas. 

We zijn een hele brede scholengemeenschap, van vmbo-basis/kader tot en met atheneum. We hebben dus veel afdelingen binnen de school, diverse ruimtes worden gezamenlijk gebruikt en we hebben een groot aantal leerlingen. Daarom is er veel afstemming, overleg en organisatie nodig. Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop en dat kost even tijd. Daarom hebben we deze week nodig gehad om alles uit te werken. Omdat jullie nu ook onderling anderhalve meter afstand moeten houden, was dat nog een hele puzzel. In deze brief kun je lezen hoe dat er voor jou uitziet.

Hoe gaat de school deels open?

Volgende week gaat het Corlaer College weer deels open voor alle leerlingen. Je gaat je klasgenoten, docenten en andere medewerkers van de school weer ontmoeten. Vanaf 8 maart gaan alle klassen in ieder geval één dag in de week naar school. De examenklassen kwamen al op school, voor hen zal er niet zoveel veranderen.

Omdat leerlingen onderling anderhalve meter afstand moeten houden, past er geen hele klas in een lokaal. Wel mogen we van het kabinet in de onderbouw met duo’s werken. Een duo is een vast tweetal van leerlingen die naast elkaar mogen zitten zonder anderhalve meter afstand te houden. Dit duo zit elke les naast elkaar. Hierdoor kunnen we in de onderbouw de klassen in tweeën splitsen. Je hebt dan les met de helft van je klas. De andere helft van de klas volgt de les online of wordt na de start van de les aan het werk gezet met opdrachten waar zij dan zelfstandig aan kunnen werken. Van je mentor hoor je in welke groep en in welk duo je zit. 

De bovenbouw klassen worden in drieën gesplitst, omdat het daar niet mogelijk is om met vaste duo’s te werken i.v.m. de verschillende vakken die leerlingen hebben gekozen.

Op de dagen dat je niet op school bent, gaan de onlinelessen gewoon door volgens het rooster.

Noodopvang

De leerlingen van de noodopvang sluiten aan bij de fysieke lessen op school. Omdat de klas in tweeën is gesplitst, kunnen deze leerlingen twee dagen naar school en aansluiten bij hun eigen klas. Voor de overige drie dagen volgt nog informatie per afdeling.

Toetsing 

Een belangrijke reden dat de scholen weer opengaan is het sociale contact. Je klasgenoten en docenten weer ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en weer fysiek les krijgen op school, dat vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom ligt in de eerste weken de aandacht op het sociale aspect. We wachten daarom nog even met toetsen. Wel bekijken we hoe we dit over een paar weken op een veilige manier kunnen vormgeven. Daarover krijg je dan te zijner tijd bericht.

Tussenuren tijdens lesdagen op school

Als je een tussenuur hebt, mag je niet meer in de vrije ruimtes zoals de gangen en hal verblijven. Daarom hebben we de aula van het vmbo-gebouw zo ingericht dat jij op anderhalve meter afstand zelfstandig en onder toezicht aan je schoolwerk kunt werken.

Lichamelijke opvoeding (LO)

We gaan ook weer starten met het geven van lichamelijke opvoeding (LO). Je hebt geen LO in de gymzalen van het Corlaer, maar op een externe locatie. LO-lessen worden alleen in blokuren gegeven, omdat je naar de externe locatie moet fietsen. De enkele uren LO kunnen daardoor niet doorgaan, dan heb je een tussenuur. De LO-docenten geven in de eerste week door waar de lessen zijn, daarna staat dit ook in WebUntis.

Veiligheid

Naast dat we heel blij zijn dat we jullie weer gaan ontmoeten, willen we het natuurlijk ook zo

veilig mogelijk organiseren. We blijven immers allemaal graag gezond. Dus houd rekening met elkaar en houd je aan de maatregelen van het RIVM:

 • Het dragen van mondkapjes blijft verplicht
 • Handen desinfecteren blijft belangrijk
 • Houd anderhalve meter afstand tot elkaar

Vanaf volgende week mag je niet meer samen met je klasgenoten in de vrije ruimtes zoals de gangen en centrale hal blijven hangen. Tijdens de les ben je in het leslokaal, tijdens een tussenuur ben je in de aula en als je uit bent, dan ga je naar huis. De gangen en centrale hal worden alleen gebruikt om van a naar b te komen.

We hebben het zo georganiseerd dat iedereen zo goed mogelijk de anderhalve meter afstand kan houden. Uiteraard zit daar een grote eigen verantwoordelijkheid in. Met name voor de leerlingen in de wissel- en pauzemomenten. We doen een beroep op deze verantwoordelijkheid bij alle leerlingen en medewerkers. Het zou fijn zijn als u als ouder/verzorger alle veiligheidsmaatregelen thuis nog een keer wil bespreken.

De komende weken gaan we evalueren hoe deze opzet werkt en of het verantwoord en mogelijk is om de tijd die jullie naar school mogen komen uit te breiden. Daarbij kijken we ook naar de besmettingen in het land en bij ons op school. En natuurlijk is dit ook afhankelijk van eventuele maatregelen die door het kabinet worden opgelegd.  

We hopen dat je weer zin hebt om op school te komen, om je klasgenoten en ons weer te ontmoeten. Heb je nog vragen over het deels openen van de school, dan kun je die het beste stellen aan je mentor. Wij kijken uit naar je komst. 

Hartelijke groet,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
rectoren

Brieven per afdeling

De afdelingsleiders hebben bovenstaande brief verstuurd met daarin nog toegevoegd specifieke informatie over de eigen afdeling. Hieronder staan de brieven van de verschillende afdelingen.

 • Brief over heropening (Leerjaar 1: vmbo-basis/kader, sport- en techniekklassen)
 • Brief over heropening (Leerjaar 2: vmbo-basis/kader, sport- en techniekklassen)
 • Brief over heropening (leerjaar 3 vmbo-basis)
 • Brief over heropening (leerjaar 4 vmbo-basis)
 • Brief over heropening (leerjaar 3 vmbo-kader)
 • Brief over heropening (leerjaar 4 vmbo-kader)
 • Brief over heropening (Leerjaar 1, 2, 3 vmbo-tl)
 • Brief over heropening (Leerjaar 4 vmbo-tl)
 • Brief over heropening (Havo/atheneum onderbouw)
 • Brief over heropening (havo 4, atheneum 4 en atheneum 5)
 • Brief over heropening (Havo 5 en atheneum 6)
 • +
  -

  Update: Vrijdag 19 februari 2021

  Vrijdag 19 februari is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen verstuurd.

  Onderwerp: Het besluit over het (gedeeltelijk) opengaan van de middelbare scholen na de voorjaarsvakantie

  Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

  Op 23 februari wordt tijdens een persconferentie bekendgemaakt of en zo ja hoe de scholen na de voorjaarsvakantie weer opengaan. Wij hebben de kaders nodig die het kabinet zal geven onder welke voorwaarden de school eventueel weer open kan. Wij wachten daarom deze persconferentie af en zullen daarna het scenario gaan uitwerken voor onze school. Wij willen dit zorgvuldig doen, de verwachting is dat dit tijd zal vragen.

  Dit betekent dat we in principe de eerste week na de vakantie nog doorgaan zoals we nu doen (fysieke lessen aan eindexamenleerlingen, PTA toetsen, leerlingen van bepaalde praktijkgerichte vakken en noodopvang op school, alle andere leerlingen online onderwijs).

  Het nieuwe scenario zal dan ingaan op maandag 8 maart 2021.

  Mocht blijken dat het gekozen scenario redelijk eenvoudig te organiseren is, dan gaan we eerder open. Wij zullen in ieder geval een bericht sturen aan alle leerlingen en hun ouders in de loop van de week van 1 maart met daarin informatie over het gekozen scenario en wat dit betekent voor de leerlingen. 

  Wij wensen jullie een goede vakantie en hopen van harte alle leerlingen straks weer meer te gaan zien. We missen jullie!

  Met vriendelijke groeten,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
  Rector Corlaer College

  +
  -

  Update: Vrijdag 13 februari 2021

  Woensdag 13 januari is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen verstuurd.

  Onderwerp: Afstandsonderwijs komende weken

  Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

  Afgelopen dinsdag was er opnieuw een persconferentie. Premier Rutte heeft bekendgemaakt dat de lockdown verlengd wordt met minimaal drie weken. Voor de middelbare scholen betekent dit dat we voor bijna alle leerlingen in ieder geval fysiek gesloten blijven tot en met 7 februari. In deze brief staat wat dat betekent voor het onderwijs op het Corlaer College.

  Afstandsonderwijs

  Wij gaan door met het geven van afstandsonderwijs. De uitzonderingen blijven bestaan. Specifieke groepen leerlingen mogen nog wel les op school krijgen, namelijk:

  • Eindexamenleerlingen
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo
  • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden
  • Ook de schoolexamens (PTA-toetsen) kunnen doorgaan

  Nieuw is dat voor deze leerlingen geldt dat zij op school ook onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Waar nodig wordt naar deze groepen apart gecommuniceerd over de gevolgen van deze nieuwe regel.

  Invulling van de lesuren tijdens het afstandsonderwijs

  Wij krijgen signalen dat, door het volledig online volgen van het lesrooster, de hoeveelheid tijd die leerlingen achter hun scherm doorbrengen te groot is. Omdat we nu voor een langere periode afstandsonderwijs moeten blijven geven, hebben we hierin een aanpassing gemaakt. Van de 50 minuten die een lesuur duurt, wordt 30 minuten les gegeven. De overige 20 minuten kunnen worden gebruikt om even ‘los te komen’ van het scherm, wat te bewegen etc. Dit geldt niet voor leerlingen in de bovenbouw van atheneum en havo. In hun lesrooster zitten door de zelfstudie uren voldoende momenten om hier zorg voor te dragen. De vaklessen duren daarom 50 minuten.

  Toetsen

  Zoals vermeld kunnen de schoolexamens op school worden afgenomen. Dit geldt niet voor alle andere toetsen. Daarvoor geldt het volgende:

  • Schriftelijke toetsen voor een cijfer zijn op dit moment niet mogelijk of alleen met een weging nul.
  • Opdrachten voor een cijfer kunnen nog wel opgegeven worden. De docent vermeldt dit dan in de studieplanner en geeft ook aan wanneer en op welke manier die opdracht ingeleverd moet worden. Inleveren gebeurt altijd digitaal.
  • We zetten in op formatief toetsen. Dit zijn toetsvormen waarvoor je wel een beoordeling krijgt, maar geen cijfer. Leerlingen en docenten zien zo of de lesstof begrepen is en waar leerlingen nog moeite mee hebben. Er zijn veel digitale formatieve toetsen beschikbaar waarvan de leerlingen direct kunnen zien hoe ze het gedaan hebben.

  De geplande toetsweek voor havo 3 en atheneum 3 gaat niet door. 

  Regels voor leerlingen bij afstandsonderwijs

  We herhalen nog eens de regels die gelden voor het afstandsonderwijs:

  • Leerlingen zijn op tijd in de online les aanwezig, anders word je te laat of afwezig gemeld in Magister. Nakomen wordt gepland na de lockdown.
  • Leerlingen doen standaard hun camera aan en zetten hun geluid uit
  • Leerlingen en docenten zijn de gehele les aanwezig
  • Leerlingen volgen les aan een tafel of een bureau
  • Leerlingen die zich niet aan regels houden, kunnen uit de les worden verwijderd. 

  Leerlingen die door ziekte de online les niet kunnen volgen, moeten ziek worden gemeld door hun ouders/verzorgers. Onze receptie en ons zorglokaal zijn bezet.

  Het is heel positief dat we merken dat leerlingen zich over het algemeen goed aan deze regels houden. Zeker nu het afstandsonderwijs langer gaat duren is dat erg belangrijk.

  Helpen bij het thuisonderwijs

  We hebben gemerkt dat een deel van de leerlingen sinds het thuisonderwijs meer moeite heeft met het leerproces. Dit uit zich onder andere in het minder goed bijhouden van het (huis)werk en het minder goed spreiden van het leerwerk. Kortom het plannen. Ook is het voor leerlingen soms lastig om zelfstandig aan het werk te gaan en om gemotiveerd te blijven voor school. We begrijpen dat heel goed, het afstandsonderwijs vraagt veel van zowel leerlingen als docenten. Onze mentoren en docenten begeleiden de leerlingen hierbij zo goed mogelijk. Heeft u hier vragen over of maakt u zich zorgen, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 

  Het helpt ook als ouders thuis, waar mogelijk, hun zoon/dochter ondersteunen. Het stappenplan Jezelf motiveren helpt leerlingen om thuis te leren. De ouderkaart helpt ouders om hun zoon/dochter hierin te begeleiden. Ook kunt u het filmpje van Steven Pont bekijken waarin de nieuwe rol van ouders wordt uitgelegd. Bovendien geeft hij een aantal goede tips.

  Hoewel we de verlenging van de sluiting van de scholen begrijpen, missen we onze leerlingen. We hopen jullie snel en veilig weer op school te mogen zien.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
  Rectoren

  +
  -

  Update: Dinsdag 12 januari 2021

  Dinsdag 12 januari is onderstaande brief naar ouders/verzorgers en leerlingen die fysiek les krijgen op school (oftewel eindexamenleerlingen en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo).

  Onderwerp: Door nieuwe maatregel deze week afstandsonderwijs, morgen eerste en tweede lesuur vrij

  Beste leerlingen, beste ouders,

  Vanavond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat de lockdown verlengd wordt met drie weken. Alle middelbare scholen blijven dus voor bijna alle leerlingen fysiek gesloten tot maandag 8 februari. De uitzonderingen blijven bestaan. Eindexamenleerlingen, leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo en leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden blijven wel les op school krijgen.

  Nieuw was de aankondiging dat de leerlingen die op school komen ook onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Dat was voor ons een verrassing. Deze maatregel heeft consequenties voor ons onderwijs. In deze brief kun je lezen wat dat deze week betekent voor het onderwijs op het Corlaer College voor de groepen die fysiek les krijgen op school.

  Havo/atheneum

  Hoewel de examenklassen net weer gestart zijn met onderwijs op school, stappen we de komende drie dagen over op afstandsonderwijs, t/m vrijdag 15 januari. Een veilige leer- en werkomgeving vinden wij namelijk erg belangrijk en op die manier hebben we de mogelijkheid om dit te realiseren voor volgende week. Morgen zijn het eerste en tweede uur voor de klassen die normaal gesproken op school zouden komen (dus examenklassen), uitgeroosterd. De geplande inhaaltoetsen (schoolexamens) gaan deze week wel door, maar dan op anderhalve meter afstand. Volgende week is de toetsweek. Hiervoor worden ruimtes op anderhalve meter ingericht.

  Vmbo-tl

  De examenklassen van vmbo-tl stappen morgen voor één dag over op afstandsonderwijs. Een veilige leer- en werkomgeving vinden wij namelijk erg belangrijk en op die manier hebben we de mogelijkheid om dit te realiseren voor volgende week. Morgen zijn het eerste en tweede uur voor de klassen die normaal gesproken op school zouden komen (dus examenklassen) uitgeroosterd. De toetsweek voor T4, die ingaat op donderdag 14 januari, de mondelinge toetsen en Taaldorp gaan door, maar dan op anderhalve meter afstand. Voor de toetsweek worden de ruimtes op anderhalve meter ingericht.

  Vmbo-basis/kader

  De examenklassen van vmbo-basis/kader stappen morgen voor drie dagen over op afstandsonderwijs, t/m vrijdag 15 januari. Een veilige leer- en werkomgeving vinden wij namelijk erg belangrijk en op die manier hebben we de mogelijkheid om dit te realiseren voor volgende week. Morgen zijn het eerste en tweede uur voor de klassen die normaal gesproken op school zouden komen (dus examenklassen en praktijkvakken), uitgeroosterd. Voor de praktijkvakken geldt dat de docenten van de profielen E&O en Z&W vanaf morgen de lessen online aanbieden. Voor de profielen BWI en PIE gaan de online lessen vanaf aanstaande donderdag in.

  Boeken ophalen

  Heb je nog boeken in je kluisje, dan mag je die morgen ophalen. Zorg er wel voor dat je anderhalve meter afstand houdt tot medewerkers en klasgenoten.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
  Rector

  +
  -

  Update donderdag 7 januari 2021

  Donderdag 7 januari is onderstaande brief naar ouders en leerlingen van havo 5 en atheneum 6 verstuurd.

  Onderwerp: Onderwijs voor havo 5 en atheneum 6

  Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

  Allereerst willen wij alle leerlingen en hun ouders graag een gezegend 2021 wensen.

  In deze brief willen wij jullie informeren over het onderwijs vanaf maandag 11 januari 2021 voor de examenleerlingen uit havo 5 en atheneum 6. 

  Maandag 14 december 2020 heeft premier Rutte de lockdown aangekondigd. Dat betekende dat de scholen dicht moesten. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor onderwijs aan eindexamenkandidaten. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo en voor kwetsbare leerlingen.

  We hebben er toen voor gekozen om ook de examenklassen havo 5 en atheneum 6 vooralsnog het onderwijs online thuis te laten volgen, met name omdat er nog een aantal leerlingen thuis zat i.v.m. een coronabesmetting of quarantaine. 

  Zowel in de vakantie als in deze eerste schoolweek merken we dat het aantal besmettingen sterk is teruggelopen en nu zeer beperkt blijft. Omdat onderwijs op school de voorkeur heeft boven onderwijs thuis zien we de mogelijkheid om vervroegd de examenleerlingen weer op school te laten komen voor lessen. 

  Vanaf maandag 11 januari a.s. volgen alle leerlingen uit havo 5 en atheneum 6 dus weer al hun lessen op school volgens hun rooster, met uitzondering van LO. De lessen LO worden omgezet in zelfstudie en zijn als zodanig terug te vinden in het rooster. Domein S is beschikbaar om in stilte te werken. Net als voor de kerstvakantie zullen docenten die hun lessen niet op school kunnen geven vanuit huis hun lessen verzorgen.

  Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider mevrouw R. Springer of de conrector mevrouw R. Brouwer.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
  rector Corlaer College

  +
  -

  Update dinsdag 15 december 2020

  Dinsdag 15 december is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Corona-update dinsdag 15 december 2020

  Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

  Door premier Rutte is gisteravond aangekondigd dat de scholen in Nederland vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen wordt online onderwijs verzorgd. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor onderwijs aan eindexamenkandidaten. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo en voor kwetsbare leerlingen. Ook de schoolexamens (PTA toetsen) kunnen doorgaan.

  In deze brief geven wij aan wat dit betekent voor onze leerlingen. We geven in deze brief de algemene lijn voor onze school aan. Via de afdelingsleiders ontvangen de leerlingen zo nodig ook nog informatie die betrekking heeft op hun klas of afdeling.  

  Voor de kerstvakantie

  Woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december 2020 worden gebruikt door onze medewerkers om voorbereidingen te treffen voor de periode na de kerstvakantie. De docenten gebruiken deze tijd om hun lessen zorgvuldig voor te bereiden, zodat vanaf maandag 4 januari 2021 direct goed van start kan worden gegaan. 

  Wat betekent dit concreet voor deze 3 dagen? 

  • Alle lessen vervallen
  • De geplande PTA-toetsen gaan door (PTA-toetsen zijn toetsen die meetellen voor de examens)
  • Elke klas volgt één online mentorles, ter voorbereiding op het afstandsonderwijs. De leerlingen worden door hun mentor op de hoogte gesteld wanneer deze les plaatsvindt. Voor de brugklassen zal extra aandacht zijn in deze les, deze leerlingen hebben nog niet ervaren hoe het is om volledig online les te volgen.
  • Iedere mentor besteedt deze week aandacht aan de kerstgedachte in een online mentorles

  Na de kerstvakantie: tot maandag 18 januari 2021

  Hieronder wordt uiteengezet hoe er vanaf 4 januari wordt lesgegeven. We beginnen vanaf het eerste lesuur. 

  Lessen voor de examenklassen 

  • Examenklassen VMBO: de lessen gaan fysiek door volgens het bestaande rooster, met uitzondering van de lessen lichamelijke opvoeding
  • Examenklassen atheneum en havo: alle lessen zullen online plaatsvinden volgens het bestaande rooster, met uitzondering van de lessen lichamelijke oefening. 

  Lessen voor de overige leerjaren

  • Alle lessen zullen online plaatsvinden volgens het bestaande rooster, met uitzondering van de lessen lichamelijke oefening. 
  • Voor VMBO B/K leerjaar 3 geldt dat de praktijklessen op school plaatsvinden.
  • Voor VMBO B/K leerjaar 2 geldt dat de PPO-lessen op school plaatsvinden.
  • Voor de techniekklassen in de onderbouw geldt dat de 4-uurslesblokken voor het vak techniek op school plaatsvinden.

  Regels tijdens online lessen

  We hebben regels opgesteld waar leerlingen en docenten zich aan dienen te houden:

  • Leerlingen zijn op tijd in de online les aanwezig, anders word je te laat of afwezig gemeld in Magister. Nakomen wordt gepland na de lockdown.
  • Leerlingen doen standaard hun camera aan en zetten hun geluid uit
  • Leerlingen en docenten zijn de gehele les aanwezig
  • Leerlingen volgen les aan een tafel of een bureau
  • Leerlingen die zich niet aan regels houden, kunnen uit de les worden verwijderd. 

  Leerlingen die door ziekte de online les niet kunnen volgen moeten ziek worden gemeld door hun ouders/verzorgers. Onze receptie en ons zorglokaal zijn bezet.

  Toetsen, toetsweken en PTA

  • De PTA-toetsen gaan door voor alle leerjaren waarin PTA-toetsen worden afgenomen (vmbo basis/kader 3 en 4, vmbo TL 4, havo 4 en 5, atheneum 4, 5 en 6) 
  • Mondelingen vanuit het PTA vinden in principe op school plaats. Ook presentaties vanuit het PTA vinden plaats op school.
  • De toetsweek voor atheneum en havo 3,4,5,6 wordt verschoven naar 18 t/m 25 januari 
  • De toetsweek van T4 blijft staan zoals gepland
  • Alle andere toetsen die al gepland staan in deze lockdown periode worden verplaatst of zullen eventueel vervallen. Informatie hierover volgt nog. 
  • Praktische opdrachten en verslagen moeten wel ingeleverd worden op de afgesproken momenten

  Stages VMBO

  De stages gaan door indien dit mogelijk is bij het betreffende stagebedrijf.

  Tenslotte
  Wij hopen met deze informatie duidelijkheid te hebben gegeven. Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan aan je afdelingsleider. We hebben er vertrouwen in dat we ook deze periode weer goed zullen doorkomen met elkaar. We hopen natuurlijk vooral dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het bedwingen van het corona virus. 

  Voor nu wensen wij alle leerlingen en hun ouders gezegende kerstdagen. 

  Wij hopen dat jullie allemaal gezond mogen blijven en toch kunnen genieten van de rust en van de vakantie, ondanks de zorgen die er ook ongetwijfeld zullen zijn. We blijven elkaar in deze turbulente tijd het beste toewensen en vooral: Houd moed, heb lief!

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
  Rectoren Corlaer College

   

  +
  -

  Update vrijdag 27 november 2020

  Vrijdag 27 november 2020 is onderstaande corona update naar ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd.

  Onderwerp: Corona update

  Beste leerlingen, beste ouders,

  Sinds de zomervakantie geldt de regel dat in school op de gangen een mondkapje wordt gedragen. Deze regel is ingevoerd omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, medewerkers en leerlingen, veilig naar school kan. 

  Veel van jullie komen al elke dag met een mondkapje naar school en dragen deze ook netjes. Helaas is er ook een grote groep leerlingen die zonder mondkapje naar school komt of pas een mondkapje opzet als hij/zij wordt aangesproken. Tot nu toe hebben we als school gratis mondkapjes uitgedeeld aan leerlingen die deze niet bij zich hadden. 

  Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje op elke middelbare school wettelijk verplicht. Je kunt zelfs een boete krijgen als je geen mondkapje draagt. Dit is vanuit de overheid zo besloten. 

  Vanaf 1 december betekent dat op school het volgende:

  Je mag alleen nog maar de school in als je een mondkapje op hebt. Ben je die vergeten, dan kun je er één kopen voor € 0,50. Heb je geen geld of pinpas bij je, dan word je naar huis gestuurd om een mondkapje op te halen. Je komt daardoor te laat in je les of mist zelfs lessen. Dit wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Dus: neem een mondkapje mee en stop een extra mondkapje in je tas en jaszak. 

  Bij het niet dragen van een mondkapje kan er een sanctie volgen, bijvoorbeeld nablijven op school. Indien je weigert een mondkapje op te zetten, kan je naar huis worden gestuurd en zal dit gelden als ongeoorloofd verzuim. Bij herhaaldelijk verzuim kan worden overgegaan tot een schorsing. Hierbij volgen wij de richtlijnen die door de VO Raad zijn opgesteld naar aanleiding van de wettelijke verplichting. Uiteraard kan iedereen een keer vergeten het mondkapje op te zetten. Dan gaan we natuurlijk niet gelijk tot sancties over. Helaas zien wij momenteel echter een te grote groep leerlingen die consequent zonder mondkapje loopt en deze alleen opzet als het wordt gevraagd. Soms gaat het mondkapje dan al weer af als de leerling de hoek om is.

  We hopen op jullie medewerking, dat is voor iedereen wel zo prettig en veilig.

  Update besmettingen

  Sinds de herfstvakantie was het aantal besmettingen op school een stuk lager dan voorheen. In atheneum 6 liep het aantal besmettingen vorig weekend en maandag echter flink op. Deze jaarlaag volgt daarom sinds maandagmiddag de lessen volledig online.

  Kerstvakantie

  Het OMT onderzoekt of een verlenging van de kerstvakantie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het omlaag brengen van het aantal besmettingen. Dit is nog niet zeker. Wij wachten af wat de uitkomst van dit onderzoek is. Als de vakantie een week langer gaat duren, dan zal dit waarschijnlijk geen vakantieweek worden, maar een week waarin online les zal worden gegeven.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
  rectoren

  +
  -

  Update woensdag 18 november 2020

  Woensdag 18 november is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Beste leerlingen, beste ouders,

  Middels deze brief geven wij jullie weer een corona-update.

  Donderdag 26 november 2020: Lesvrije dag

  De werkdruk voor onze medewerkers in deze coronatijd is hoog. Er zijn meer leerlingen en medewerkers ziek of in afwachting van een test dan in een “normaal” schooljaar. Onze drive blijft elke dag om zo goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen. Het vraagt veel extra inzet en voorbereiding om dit voor alle leerlingen op school én thuis te kunnen doen. Om de werkdruk voor de docenten en andere medewerkers enigszins te verlichten, hebben we daarom een lesvrije dag ingesteld op donderdag 26 november. De medewerkers hebben dan tijd voor voorbereiding en afstemming. Dat betekent dat er op die dag geen onderwijs is en leerlingen dus vrij zijn.

  Jassen mogen aan tijdens de lessen

  Vanwege corona ventileren we tijdens de lessen en tussen de lessen door. We merken dat het buiten kouder begint te worden en, doordat de ramen open staan, binnen ook. Daarom mogen de leerlingen vanaf nu hun jas aanhouden tijdens de les als zij het koud krijgen.

  Hybride onderwijs

  Na de herfstvakantie zijn we gestart met het geven van hybride onderwijs. Leerlingen die thuis zitten kunnen daardoor online de lessen volgen en docenten die thuis zijn geven waar mogelijk de lessen thuis. De lessen die op school worden gegeven zijn gericht op de leerlingen die daadwerkelijk in de klas zitten. De andere leerlingen kijken en doen vanuit huis mee. Daarin verschilt deze les van een les die volledig online wordt gegeven.

  Door corona zitten meer leerlingen thuis door bijvoorbeeld een verkoudheid of (milde) klachten. Deze leerlingen kunnen vanaf de herfstvakantie online lessen volgen vanuit huis. We zien dat al veel leerlingen aansluiten bij het online onderwijs. We beseffen dat dit geen vervanging is voor het onderwijs op school. Daarom ook het verzoek om uw zoon of dochter te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Als er iets niet goed loopt, geef dit dan aan bij de vakdocent en de mentor, zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing. 

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden,
  rector

  +
  -

  Update maandag 2 november, 17.00 uur

  Vrijdag 30 oktober is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Beste leerlingen, beste ouders,

  Vlak voor de vakantie was er een flinke stijging in het aantal dagelijkse meldingen van leerlingen met corona op onze school. We hebben in die tijd en tijdens de herfstvakantie veel contact gehad met de GGD om eventuele extra maatregelen snel te kunnen nemen. Het aantal besmettingen is tijdens de herfstvakantie gelukkig sterk afgenomen waardoor extra maatregelen niet nodig waren. Drie leerlingen en één medewerker kregen een positieve testuitslag. Deze week hebben we slechts twee meldingen gekregen van positief geteste leerlingen. De meeste leerlingen die de afgelopen periode corona hadden, zijn inmiddels weer op school.

  Filmpje op Facebook

  Woensdagavond is er een filmpje op Facebook geplaatst over de pauze bij ons op school. Hierbij werd een volle aula in beeld gebracht. Dit filmpje maakte veel reacties los bij mensen, ook zorg en onbegrip werden geuit. Natuurlijk vinden we dat als school ontzettend vervelend. Daarom besteden we daar in deze brief ook aandacht aan.

  Wij snappen dat mensen bezorgd zijn en niet altijd begrijpen dat er zoveel leerlingen in een ruimte zitten, terwijl er in Nederland veel besmettingen zijn en de maatregelen strenger zijn geworden. Toch is dit wel de realiteit van alle middelbare scholen. 

  Het kabinet heeft ervoor gekozen om de scholen helemaal open te laten. Als leerlingen vanuit huis onderwijs krijgen ontstaan achterstanden, zeker als het langer duurt. Ook hebben leerlingen behoefte aan sociale contacten en is niet iedere thuissituatie even geschikt om thuis onderwijs te volgen. De andere kant hiervan is dat er dus heel veel mensen iedere dag bij elkaar komen.

  Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Ook dat is bepaald door het kabinet. Tijdens de pauze hoeven leerlingen in de aula hun mondkapje niet op te houden. Zij kunnen dan wat eten en drinken. Onze medewerkers natuurlijk wel, de conciërge die van achteren in beeld was, droeg deze ook. 

  Wij doen ons best om een veilige plek te creëren, zodat de school open kan blijven. Onderwijs geven aan onze leerlingen vinden we namelijk ontzettend belangrijk en het is ook een plicht vanuit de overheid. Onze docenten, conciërges en andere medewerkers komen elke dag naar het Corlaer College om uw zoon of dochter les te geven of op een andere manier te begeleiden. Ook voor hen is dat natuurlijk spannend in deze tijd. Wij zijn ontzettend trots op onze medewerkers dat zij elke dag weer klaar staan voor onze leerlingen.

  Hybride onderwijs

  Deze week is er gestart met hybride onderwijs. Leerlingen die thuis zitten kunnen daardoor online de lessen volgen en docenten die thuis zijn geven waar mogelijk de lessen thuis. De lessen die op school worden gegeven zijn gericht op de leerlingen die daadwerkelijk in de klas zitten. De andere leerlingen kijken en doen vanuit huis mee. Daarin verschilt deze les van een les die volledig online wordt gegeven.

  We doen ons uiterste best om ook deze vorm van onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Dit is belangrijk omdat we voorlopig nog te maken zullen houden met de situatie waar we nu in zitten. We zien echter ook dat het veel vraagt van onze docenten, die het afgelopen jaar al veel extra inzet hebben geleverd. Planningen, studiewijzers, werkvormen en dergelijke moeten worden aangepast en docenten moeten beschikbaar zijn voor thuiszittende leerlingen. Daarnaast worden docenten ingezet om ‘op te passen’ bij klassen die op school zijn, maar waarbij de docent vanuit huis online les geeft. En natuurlijk hebben we ook te maken met ziekte van docenten. 

  We kunnen het niet alleen. Daarom doen we ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en op de ouders om uw kind(eren) thuis te ondersteunen. We moeten er samen voor zorgen dat het werkt.  

  Ventilatie

  De winter komt eraan en het wordt kouder. Dit heeft gevolgen voor de ventilatie. We kunnen niet meer altijd de hele les de ramen open laten staan. Tussen de lesuren zal er natuurlijk altijd goed geventileerd worden volgens de richtlijnen, dus het advies blijft: neem een dikke trui mee.

  Update ventilatie systemen binnen de schoolgebouwen

  In de bijlage vindt u een update over de ventilatiesystemen in beide gebouwen.

  Mondkapjes

  We merken dat dagelijks nog best veel leerlingen hun mondkapje vergeten. Een mondkapje is verplicht binnen de school. Daarom aan leerlingen de oproep deze mee te nemen en aan ouders het verzoek om uw kind te herinneren aan een mondkapje. Hartelijk dank.

  Tenslotte: Houd moed, heb lief! 

  De vlagactie met de tekst ‘Houd moed, heb lief’ waar de Protestantse Gemeente Heerenveen eind maart 2020 mee is gestart, is landelijk opgepikt. De woorden uit 1 Korinthe 13:7 liggen als basis hieronder:

   ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal). 

  Het is de liefde die ons moed geeft! 

  Wij wensen dit elkaar toe. 

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
  Rector

  +
  -

  Update dinsdag 8 oktober 2020, 16. 00 uur

  Dinsdag 8 oktober 2020 is onderstaande brief naar ouders en leerlingen gestuurd. 

  Corona-update

  Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

  In heel Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen en zijn de maatregelen aangescherpt. Ook in Nijkerk en Amersfoort stijgt het aantal mensen dat positief getest is op corona. Dat merken we ook op het Corlaer College. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen en afspraken houden. Zo houden we de school zo veilig mogelijk voor onze medewerkers, leerlingen en hun families en kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk door laten gaan. In deze brief informeren we jullie over de stand van zaken bij ons op school en de maatregelen die we hebben genomen.

  Coronabesmettingen

  In een eerder bericht hebben we aangegeven dat we alleen de ouders en leerlingen van de desbetreffende klas informeren over een coronabesmetting. We begrijpen ook dat ouders en leerlingen in deze tijd graag geïnformeerd willen worden over het verloop van de besmettingen. Natuurlijk vinden wij het als school belangrijk om open en transparant te zijn. In de updates die u regelmatig van ons krijgt houden we u op de hoogte.  

  Vanaf de zomervakantie zijn er in totaal zeventien besmettingen onder leerlingen geweest en twee besmettingen onder medewerkers. Een aantal leerlingen is gelukkig inmiddels helemaal hersteld en weer op school. De meeste besmettingen zijn verspreid over verschillende afdelingen en verschillende leerjaren. Omdat er in één klas drie besmettingen waren, geven we uit voorzorg deze klas vanaf vandaag tot aan de herfstvakantie onderwijs op afstand. 

  Starten met hybride onderwijs

  Doordat de herfst is begonnen, neemt ook het aantal leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten toe. Dagelijks zijn veel leerlingen en medewerkers thuis terwijl ze fysiek best in staat zijn om onderwijs te volgen of te verzorgen. De afspraak tot nu toe is dat leerlingen met milde klachten de studieplanner volgen. Regelmatig worden leerlingen ook uitgenodigd voor een hangout en/of chat om de instructie in een les te volgen. 

  Vanwege het toenemende aantal leerlingen en docenten die thuis zijn, wordt dit iets anders. We gaan binnenkort starten met hybride onderwijs. Hybride onderwijs betekent dat je zowel onderwijs op school kunt krijgen als onderwijs thuis (online). Hybride onderwijs is onderwijs dat zich aan de omstandigheden aanpast. Dus zit een leerling met verkoudheidsklachten thuis, dan kan hij of zij gewoon online meedoen met het onderwijs op school. Maar ook als een docent thuis zit met milde klachten, dan kan de leerling onderwijs op afstand krijgen. Voor de herfstvakantie krijg je van je afdelingsleider een mail hoe dit in zijn werk gaat.

  Landelijk advies – mondkapjes

  Op het Corlaer College was er vanaf de zomervakantie al een mondkapjesplicht. Door de toename van de coronabesmettingen en het dringende advies vanuit het kabinet om op school een mondkapje te dragen, willen we nog eens extra aandacht voor de mondkapjes. Wij en de overheid zijn bezorgd over de gezondheid van iedereen op school, medewerkers en leerlingen. We zijn ook bezorgd dat scholen moeten sluiten als de besmettingen verder toenemen. We nemen deze extra maatregel, bovenop alle andere maatregelen, dus om te zorgen voor elkaar.

  Je helpt met het dragen van een mondkapje vooral bij het beschermen van anderen. Het voorkomt dat veel druppeltjes van jouw neus en mond door de lucht gaan zweven. Zo wordt de kans op besmetting kleiner. Vooral volwassenen lopen grotere risico’s bij een besmetting met corona, daarom houden zij ook afstand. Omdat het vooral in de drukke gangen lastig is om afstand te houden, willen we dat iedereen daar een mondkapje draagt. 

  We merken dat leerlingen soms geen mondkapje bij zich hebben en hem ook niet altijd dragen. Daarom een herinnering aan de leerlingen: Vergeet je mondkapje niet en draag hem als je door de school loopt! Graag het verzoek aan ouders: wilt u uw zoon of dochter helpen herinneren om een mondkapje mee naar school te nemen?

  Alle activiteiten afgelast

  Door de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid die vorige week zijn afgekondigd hebben we enkele activiteiten alsnog moeten afgelasten. Naast de reguliere lessen kunnen er voorlopig helaas geen externe activiteiten meer plaatsvinden. 

  Alle leerlingen zijn 13+ 

  De overheid heeft bij de diverse maatregelen een knip gemaakt bij kinderen van 12 jaar. Dat geeft onduidelijkheid over hoe we hiermee op onze school omgaan. We hebben immers ook leerlingen van 12 jaar of jonger. Om voor alle leerlingen hetzelfde kader te bieden, hebben we besloten om al onze leerlingen te behandelen als 13+. Hierbij volgen we de richtlijnen voor het voortgezet onderwijs. Voor alle leerlingen gelden dus dezelfde regels. 

  Ziekmelden via de e-mail

  Leerlingen zijn de laatste tijd vaker verkouden of hebben andere milde klachten waardoor zij niet naar school kunnen komen. Het aantal absentmeldingen is daardoor veel hoger dan normaal en de telefoonlijn is regelmatig overbelast in de ochtend. Daarom ook het verzoek om absentiemeldingen via de e-mail door te geven met hierin uw uitleg van de situatie (zorglokaal@corlaercollege.nl). Vergeet bij een afmelding per e-mail niet om aan te geven of uw kind wel of niet in staat is om onderwijs op afstand te kunnen volgen. Ook als de situatie wijzigt, is het van belang dat u ons per e-mail of telefonisch op de hoogte houdt.

  Wij blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het Corlaer College. Bij vragen, neem dan gerust contact op met de mentor of afdelingsleider. 

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
  rector

  +
  -

  Update maandag 21 september 2020, 17.00 uur

  Maandag 21 september is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Derde leerling positief getest

  Beste ouder/verzorger, beste leerlingen,

  Hierbij willen wij u informeren dat een derde leerling positief is getest op COVID-19, oftewel
  het coronavirus. Het betreft een leerling van de afdeling vmbo. De leerling is vanaf dinsdag
  15 september thuisgebleven en zit momenteel in thuisquarantaine volgens de richtlijnen van
  het RIVM. Er is opnieuw contact geweest met de GGD. Bij elke nieuwe besmetting die
  ontstaat op onze school gaan we in overleg met de GGD en laten we ons adviseren door de
  experts.

  Net zoals bij elke andere middelbare school kan het voorkomen dat er een corona
  besmetting op school is. Als school kunnen we dat helaas niet voorkomen. Wij blijven onze
  leerlingen en medewerkers wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM en het gebruik
  van mondkapjes in de gangen.

  Vanaf de start van het schooljaar hebben wij schoolbreed gecommuniceerd als een leerling
  positief getest was op COVID-19. De volledige opening van de middelbare scholen was
  immers voor iedereen spannend en daarom wilden we u hierbij betrekken. Momenteel
  merken we dat corona besmettingen veel vaker voorkomen onder jongeren, op onze school
  en op veel andere scholen in heel Nederland.

  Mocht er hierna onverhoopt opnieuw een besmetting zijn onder onze leerlingen, dan kiezen
  wij er vanaf dat moment voor om de betreffende groep(en) leerlingen en hun ouders, op de
  hoogte te stellen. We volgen hierin de adviezen van de GGD. We informeren uiteraard weer
  breder als de GGD ons dit adviseert. Zoals al genoemd; bij elke besmetting hebben we
  contact met de GGD om van experts te vernemen welke stappen we moeten zetten. U kunt
  er dus op vertrouwen dat wij u op de hoogte stellen als het nodig is. Open en transparant
  communiceren vinden we belangrijk.

  Wij wensen de betreffende leerling een spoedig herstel toe.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
  Rector

  +
  -

  Update dinsdag 15 september, 16.00 uur

  Dinsdag 15 september is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Vraag & Antwoord voor leerlingen en ouders over COVID-19

  Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

  De school is al meer dan twee weken open. We moeten allemaal nog een beetje wennen aan de mondkapjes. Ook zijn er nog een aantal vragen met betrekking tot corona. Daarom hebben we hieronder een Q&A (vraag en antwoord) voor leerlingen en ouders opgesteld.

  Wanneer moet je een mondkapje dragen?

  Iedereen draagt een mondkapje bij het lopen door de gangen. Tijdens leswisselingen gelden ook de domeinen als gang. In het vmbo-gebouw geldt de volgende toevoeging op deze afspraak: op de begane grond hoeven leerlingen tijdens pauzes geen mondkapje te dragen. De gehele begane grond is in dit gebouw pauzeruimte. Is de pauze afgelopen en loop je naar je les, dan zet je weer je mondkapje op. Tijdens tussenuren zet je een mondkapje op als je loopt. Zit je aan tafel, dan kun je je mondkapje afdoen.

  Waarom vinden we het belangrijk dat je een mondkapje draagt?

  Tijdens de wisseling van de lessen lopen er heel veel leerlingen in de gangen. Het is dan niet haalbaar om anderhalve meter afstand tot de medewerkers te houden. Er zijn de laatste tijd steeds meer signalen dat jongeren net zo besmettelijk zijn. Omdat we een veilige leer- en werkplek belangrijk vinden, stellen we de mondkapjes verplicht bij het lopen in de gangen.

  Moet je een mondkapje op als het rustig is?

  Ja, ook als het rustig is in de gangen moet je een mondkapje op.

  Mogen docenten naast mij aan tafel uitleg geven als de docent en ik allebei een mondkapje dragen? 

  Nee, ook met een mondkapje op hoor je anderhalve meter afstand te houden. Lukt dit niet bij een uitleg, dan kan de docent het spatscherm gebruiken.

  Ik ben niet bang voor het coronavirus. Moet ik dan ook anderhalve meter afstand houden tot de docenten?

  Ook als jij je geen zorgen maakt over het coronavirus ben je nog steeds verplicht om anderhalve meter afstand te houden tot de docenten en medewerkers. Anderhalve meter afstand houden doe je niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers van het Corlaer College en je naaste familie. Natuurlijk kan het voorkomen dat je het een keer vergeet, wij helpen je eraan te herinneren. Als je zelf ziet dat een docent of leerling vergeet om anderhalve meter afstand te houden, spreek hem daar gerust op aan. We moeten elkaar hierbij een beetje helpen.

  Moeten de ramen ook open als het regent of de temperatuur verder daalt? En moeten de deuren ook open als je last van geluidsoverlast hebt, bijvoorbeeld bij het domein?

  Het beste is om zo goed mogelijk te ventileren in het lokaal door de ramen en deuren open te zetten. Maar als het naar binnen regent, het erg koud is of de klas heeft last van geluidsoverlast, dan mag de docent het raam of de deur dicht doen. De docent ventileert altijd tussen de lessen door en zet dan de ramen en deuren tegen elkaar open.

  Mag ik een jas dragen in de klas?

  De afspraak blijft: geen jassen in de klas. Heb je het koud doordat er extra geventileerd wordt, dan kun je een extra trui of vest aandoen. 

  Wat zijn milde klachten?

  Heb jij milde klachten, maar twijfel je of je naar school mag gaan? Bekijk de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte Of neem bij twijfel contact op met de huisarts of GGD.

  Mag ik naar school als een vader, moeder of ander gezinslid in quarantaine zit omdat hij uit een oranje gebied komt?

  Ja, alleen als jezelf uit een oranje gebied komt, moet je in quarantaine blijven. Bekijk de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

  Ik ben negatief getest, maar ben nog wel verkouden. Mag ik weer naar school komen? 

  Als blijkt dat je op dit moment geen infectie met het coronavirus hebt, mogen jij en je huisgenoten weer naar buiten. Je kunt zelf ook weer naar buiten en naar school, tenzij je daar te ziek voor bent. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bekijk de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

  Ik zit in quarantaine thuis. Volg ik dan thuisonderwijs?

  Als je milde klachten hebt, volg je vanuit huis onderwijs. Zit jij in thuis quarantaine, dan meld je dit direct bij je mentor. De mentor neemt dan contact met je op over het thuisonderwijs. Je volgt de studieplanner en bent zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdrachten en het huiswerk. De mentor houdt je vorderingen in de gaten. Waar mogelijk kun je uitgenodigd worden voor een hangout en/of chat om de instructie in een les te volgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van nieuwe afspraken voor inhaalwerk van toetsen (op dezelfde manier als gebruikelijk bij ziekte).

  Ik blijf met milde klachten thuis of zit in quarantaine thuis, is er dan sprake van een ziekmelding?

  Nee, er is hier sprake van geoorloofde absentie. Alleen als je echt ziek bent (dus als je je normaal ook ziek zou melden), dan is er sprake van ziekmelding.

  +
  -

  Update dinsdag 15 september, 16.00 uur

  Maandag 14 september is onderstaande brief verstuurd naar ouders en leerlingen.

  Leerling positief getest op COVID-19

  Beste ouder/verzorger, beste leerling,

  Hierbij wil ik u/jou informeren dat er een leerling positief is getest op COVID-19, oftewel het coronavirus. Het betreft een leerling van de afdeling havo/atheneum. 

  Deze leerling is vanaf dinsdag 8 september niet meer op school geweest en heeft zich laten testen. Momenteel zit de leerling thuis in quarantaine.

  De GGD start een contactonderzoek. Het contactonderzoek bij jongeren tot 18 jaar ziet er anders uit dan bij volwassenen, omdat jongeren geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden. De GGD maakt onderscheid tussen contacten waarbij geen anderhalve meter afstand werd gehouden (categorie 3-contacten) en contacten waarbij er intensief en frequent contact met elkaar was (categorie 2-contacten). Klasgenoten, docenten en andere leerlingen die geen anderhalve meter afstand tot deze leerling hebben gehouden, vallen onder de categorie-3 contacten. Zij hoeven volgens de GGD niet thuis te blijven, worden niet actief gemonitord, en hoeven niet door de GGD individueel geregistreerd te worden. De GGD neemt contact op met de personen die frequent en intensief contact hebben gehad met de leerling in de besmettelijke periode (dit zijn de categorie 2-contacten). Bekijk voor meer toelichting: (https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen). 

  Extra maatregelen zijn volgens de GGD niet nodig. We wijzen nog een keer extra op het gebruik van mondkapjes bij het lopen in de gangen en op de algemene richtlijnen van het RIVM:

  • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
  • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed:

  ○ bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek.

  • We schudden geen handen.
  • We hoesten en niezen in onze elleboog.
  • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

  Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

  Een leerling (of personeelslid) met de volgende (luchtweg)klachten vragen wij om je te laten testen. Blijf thuis, of ga naar huis wanneer dit zich ontwikkelt gedurende de dag, bij:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
  • Koorts boven 38°C.
  • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

  Wanneer mag je weer naar school?

  • Heb je klachten? Laat je dan testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar school mag. En of ook je huisgenoten thuis blijven. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
  • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Je wordt hierover geïnformeerd door de GGD.

  De klasgenoten van de leerling worden ook geïnformeerd. We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

  Hartelijke groet,

  Helga van de Gronden en Lonneke Hosmar,
  Rector

  +
  -

  Update donderdag 10 september, 11.30 uur

  Maandag 7 september is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Leerling positief getest op COVID-19

  Beste ouder/verzorger, beste leerling,

  Hierbij wil ik u/jou informeren dat er een leerling positief is getest op COVID-19, oftewel het coronavirus. Het betreft een leerling van het vmbo. 

  Dinsdag 1 september ging de school weer volledig open. Vrijdag 4 september kreeg een leerling klachten en heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven volgens de richtlijnen van het RIVM. 

  We hebben contact gehad met de GGD. Het contactonderzoek bij jongeren tot 18 jaar ziet er anders uit dan bij volwassenen, omdat jongeren geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden. De GGD maakt onderscheid tussen contacten waarbij geen anderhalve meter afstand werd gehouden (categorie 3-contacten) en contacten waarbij er intensief en frequent contact met elkaar was (categorie 2-contacten). Personen of groepen leerlingen waarbij er geen anderhalve meter afstand werd gehouden, bijvoorbeeld klasgenoten, docenten en andere leerlingen, vallen onder de categorie 3-contacten: zij hoeven niet thuis te blijven, worden niet actief gemonitord, en hoeven niet door de GGD individueel geregistreerd te worden. Bekijk voor meer toelichting: 

  (https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen)

  De GGD start een contactonderzoek en neemt contact op met de personen die frequent en intensief contact hebben gehad met de leerling in de besmettelijke periode (dit zijn de categorie 2-contacten). 

  Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het gebruik van mondkapjes verplicht blijft bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

  • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
  • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed:

  ○ bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek.

  • We schudden geen handen.
  • We hoesten en niezen in onze elleboog.
  • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

  Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

  Een leerling (of personeelslid) met de volgende (luchtweg)klachten vragen wij om je te laten testen. Blijf thuis of ga naar huis wanneer dit zich ontwikkelt gedurende de dag bij:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
  • Koorts boven 38°C.
  • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

  Wanneer mag je weer naar school?

  • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
  • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.

  De klasgenoten van de leerling worden tegelijkertijd met deze brief geïnformeerd. We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

  Hartelijke groet,

  Helga van de Gronden en Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update donderdag 3 september, 16.30 uur

  Vrijdag 28 augustus is er een nieuwsbrief naar ouders en leerlingen verstuurd met daarin onderstaande informatie met betrekking tot corona.

  Welkom in het nieuwe schooljaar!

  Na maanden veel thuis te hebben gezeten, mag je eindelijk weer de hele week naar school. Thuis heb je niet stil gezeten, want er was onderwijs op afstand. Misschien vond je het afstandsleren ook best fijn. Maar thuis leren aan de keukentafel of op je kamer is wel een stuk ongezelliger dan op school. Wij vinden het erg fijn om jou weer te zien op school. Hopelijk heb jij ook zin om naar school te gaan en je klasgenoten en docenten weer te ontmoeten. Door corona zal dit schooljaar anders zijn dan andere jaren, maar we gaan er een mooi jaar van maken. Natuurlijk blijven we de RIVM-richtlijnen volgen. Lees in deze nieuwsbrief alles over een goede start van het schooljaar.

  Ventilatie voldoet ruimschoots aan de eisen

  De afgelopen weken waren er veel vragen in het nieuws over de ventilatie in schoolgebouwen. Een goede ventilatie is namelijk belangrijk tegen de verspreiding van het coronavirus. Het Corlaer College heeft een externe expert gevraagd de ventilatie van onze gebouwen te beoordelen. Daaruit is naar voren gekomen dat de gebouwen ruimschoots aan de eisen voldoen. Gemiddeld wordt per lokaal 500 tot 600 m³ per uur geventileerd. Uitgaande van 30 leerlingen en een docent in een klaslokaal moet dit minimaal 372 m²/h/per lokaal zijn.

  Er is geen sprake van recirculatie in het ventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem laten wij op volle toeren te draaien en daarnaast ventileren we de lokalen zoveel mogelijk door de ramen en deuren open te zetten.

  Mondkapje verplicht tijdens het lopen op de gangen

  Omdat de besmettingen weer oplopen en wij een veilige leer- en werkplek erg belangrijk vinden, stellen wij mondkapjes tijdens het lopen in de gangen verplicht voor leerlingen en medewerkers. In de pauzeruimte hoef je geen mondkapje te dragen.

  Tijdens de wisseling van de lessen lopen er heel veel leerlingen in de gangen. Het is dan niet haalbaar om anderhalve meter afstand tot medewerkers te houden. Er zijn de laatste tijd steeds meer signalen dat jongeren net zo besmettelijk zijn. We stellen daarom de mondkapjes verplicht voor elke leerling. Het is de bedoeling dat de leerling zelf een mondkapje meeneemt. Is een leerling een mondkapje vergeten, dan kan bij de receptie een mondkapje gekocht worden.

  Dinsdag 1 september bespreken de mentoren deze maatregel met alle leerlingen. De maatregel gaat de dag erna in; woensdag 2 september.

  Vakantie in het buitenland

  Ben je op vakantie geweest naar een land met een oranje of rood reisadvies zoals Kroatië, Zweden of een ander land, dan is het noodzakelijk om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Je ouders moeten je bij het zorg- en opvanglokaal en je mentor afmelden. Wel wordt er van je verwacht dat je thuis werkt aan je huiswerk en opdrachten, zodat je geen achterstand oploopt.

  Wat zijn de regels ook alweer?

  De regels blijven strikt. Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog en bij klachten blijf je thuis. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Ook niet als een leerling ouder is dan 18 jaar. Wel moeten leerlingen anderhalve meter afstand houden tot het personeel. Hopelijk overkomt het je niet, maar mocht je besmet zijn met het coronavirus: wil je dat zo snel mogelijk melden aan je afdelingsleider? Voor de zomervakantie is een bericht gestuurd met alle coronamaatregelen na de zomervakantie. Bekijk de update van dinsdag 21 juli, 10.30 uur met daarin de coronamaatregelen.

  Hartelijke groet,

  mevrouw L. Hosmar en mevrouw H. van de Gronden
  rector

  +
  -

  Update dinsdag 21 juli, 10.30 uur

  Coronamaatregelen na de zomervakantie

  Beste leerling, beste ouder/verzorger,

  De zomervakantie is aangebroken, tijd voor jou om uit te blazen en te genieten van je vakantie. We berichten jullie nu al wel over hoe het zal gaan na de vakantie, als we elkaar hopelijk weer gezond mogen ontmoeten.

  Na de zomervakantie komen alle leerlingen weer naar school, maar we zullen rekening moeten blijven houden met het coronavirus. Jullie als leerlingen onderling hoeven geen afstand meer te houden zoals je weet, maar je moet nog wel afstand houden tot je docent en alle andere medewerkers in de school. De medewerkers zelf houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar.

  Ook al vind je dat misschien best lastig omdat de coronatijd al zo lang duurt, toch willen wij jou vragen om de 1,5 meter afstand te houden. Het gaat om de gezondheid van mensen, iets om serieus rekening mee te houden. 

  Er zijn in de school nog een aantal regels en afspraken vanwege corona, zoals jullie deze gewend zijn van voor de zomervakantie. De belangrijkste vind je hieronder:

  • De basisregels rondom corona die gelden in Nederland blijven natuurlijk ook voor onze school gelden: 
   • samengevat zijn deze regels: 1,5 meter afstand houden tot volwassenen, goed je handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog en thuisblijven bij klachten. Alle RIVM richtlijnen en de coronaregels op school kun je ook nalezen op de website van de school. Alle informatie over corona staat daar bij elkaar. 
  • We ventileren zo goed mogelijk. Ramen staan zoveel mogelijk open, hou daar rekening mee op een koudere dag.
  • Sommige medewerkers werken achter een plexiglas scherm of dragen een veiligheidsmasker of mondkapje.
  • In het vmbo-gebouw wordt één trappenhuis gereserveerd speciaal voor medewerkers.
  • De schoolkantine is weer open.
  • Kom zoveel mogelijk op de fiets of eventueel met de auto. Maak zo min mogelijk gebruik van de bus/trein. 
  • Bij klachten moeten ook medewerkers thuisblijven. Het kan dus gebeuren dat, als je docent bijvoorbeeld verkouden is, hij/zij niet naar school mag komen om les te geven. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen, maar dat lukt niet altijd. Waarschijnlijk zal er dit schooljaar dus wat meer lesuitval zijn. Het kan dan zijn dat de les op een ander moment nog online wordt gegeven.
  • Met excursies zijn we voorzichtig. Die zullen we alleen plannen als het lukt om de regels rondom corona heel goed te kunnen volgen.
  • Wat betreft de reizen: helaas is er door de corona uitbraak en de daarbij horende maatregelen nog zoveel onduidelijk, dat we het niet verantwoord vinden om in de eerste helft van komend schooljaar (dus in 2020) met jullie naar het buitenland te reizen. In het najaar kijken we verder en hopen we daarover beslissingen te kunnen nemen. 
  • Het kan zijn dat er voor jouw opleiding nog speciale afspraken zijn. Daarover wordt je dan, indien nodig, geïnformeerd door je afdelingsleider. 

  Voor je ouders:

  • Het contact met ouders zal zoveel mogelijk online plaatsvinden, zolang de corona maatregelen van kracht zijn. Het kan zijn dat het in sommige gevallen wel nodig is dat ouders op school komen. In dat geval zullen wij u een aantal vragen stellen over uw gezondheid en eventuele klachten (triage).  

  Voor nu wensen we jou en je ouders een hele fijne vakantie!

  Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
  Rector

  +
  -

  Update vrijdag 29 mei, 17.45 uur

  Volgende week start het onderwijs op school

  Beste leerlingen, beste ouders en verzorgers,

  Volgende week dinsdag is het zover. Wij gaan weer gedeeltelijk onderwijs geven op school. We vinden het ontzettend fijn om jullie weer te zien en les te geven! Iedereen is druk om het onderwijs voor volgende week op te zetten. We moeten immers rekening houden met anderhalve meter afstand en alle andere RIVM-richtlijnen. 

  Vorige week heb je informatie ontvangen over de vorm van het onderwijs. Dit bericht kun je nalezen op de website, Nieuwsupdate maandag 25 mei: www.corlaercollege.nl/coronavirus.

  Rooster online

  Het rooster van volgende week staat vanaf vandaag op Webuntis. Daarin kun je zien op welke dagen je les hebt. De dag start meestal met een mentorles tijdens het tweede uur. Na de mentorles heb je maximaal vier lessen op school, namelijk uur 3 t/m 6 volgens het rooster. Het kan zijn dat er een keer andere uren worden ingeroosterd omdat dit beter past (nooit meer dan een mentorles en vier lessen). Let dus goed op wat er in Webuntis staat. De lessen duren, net als we normaal gewend zijn, 50 minuten. Omdat je maar één dag in de week naar school gaat, heb je op de andere dagen afstandsonderwijs, inclusief de online lessen. 

  Weekoverzicht – Leerjaren op school

  In onderstaand weekoverzicht kun je zien welk leerjaar op welke dag aanwezig is. Leerlingen van havo leerjaar 4 en atheneum leerjaar 4 en 5 krijgen in een aparte e-mail hun rooster van coachtijd en toetsen. Ook de leerlingen van vmbo basis/kader 3 worden in een aparte mail geïnformeerd over de momenten dat zij op school komen voor het praktische deel van de beroepsgerichte vakken.

  Totaaloverzicht weken 1x per week
  datum weeknummer Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  01-06-2020 Wk 23 Pinksteren 1 2 Losdag P
  08-06-2020 Wk 24 1 2 3 P P
  15-06-2020 Wk 25 2 3 P P 1
  22-06-2020 Wk 26 3 P P 1 2
  29-06-2020 Wk 27 P P 1 2 3
  06-07-2020 Wk 28 1 2 3 P P

   

   

  P=dag voor praktijklessen basis/kader leerjaar 3, toetsen en overige activiteiten
  1= leerjaar 1
  2= leerjaar 2
  3= leerjaar 3

   

  Speciale routes

  In het rooster op Webuntis kun je zien in welke ruimte je les hebt. Elke ruimte heeft een eigen plek om je fiets te stallen en een eigen ingang en route. Heb je bijvoorbeeld les in de aula van het vmbo, dan zet je je fiets bij de personeelsingang aan de andere kant van het vmbo-gebouw. Daarna neem je de rechtstreekse ingang naar de aula. Je ontvangt hierover een apart e-mail met een uitleg van jouw route naar de juiste ruimte.

  Veiligheid en gezondheid voorop

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben we nog een paar extra afspraken.

  • Kom met de fiets naar school en reis niet met het OV. 
  • Bekijk vooraf goed je rooster en looproute, zodat je gelijk naar de juiste ruimte kunt lopen.
  • Laad van tevoren je chromebook op, in de ruimtes die we gebruiken zijn er slechts beperkt oplaadpunten aanwezig.
  • Je kunt je kluisje niet gebruiken. Neem je jas en tas mee het lokaal in. 
  • Houd 1,5 meter afstand tot je klasgenoten en docent, ook als je het lokaal inloopt.
  • Bij binnenkomst van de ruimte desinfecteer je je handen met desinfecterende gel (staat in elke ruimte).
  • Maak je tafel en stoel schoon met water en zeep.
  • Je hebt pauze in het lokaal waar je les hebt. De kantine is gesloten, neem dus zelf eten en drinken mee.
  • En natuurlijk volg je altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

  Wat te doen als de school uitgaat?

  • Ga aan het eind van de schooldag direct naar huis. Wacht niet op medeleerlingen. 

  Wanneer kun je niet naar school?

  Heb je geen klachten van neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts? Dan kun je onderwijs op het Corlaer College volgen. Heb je wel klachten, dan kun je helaas niet naar school komen. Dit geldt ook als je huisgenoten klachten hebben. Je ouders kunnen je afmelden via Magister. 

  Wat moet je doen bij problemen met je chromebook?

  Storingen/vragen meld je via systeembeheer@corlaercollege.nl. De ICT-helpdesk zal inschatten of je op je werkplek geholpen kunt worden (zij komen dan naar jou toe) of dat je langs moet komen bij de ICT-helpdesk. Houd bij de helpdesk 1,5 meter afstand.

  Veel plezier op school! Vergeet niet dat je de andere dagen thuis onderwijs op afstand hebt.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar
  Rector

   

  +
  -

  Update maandag 25 mei, 9.00 uur

  Leerlingen op school vanaf 2 juni 2020

  Onderstaande bericht is afgelopen vrijdag naar ouders, verzorgers en leerlingen toegestuurd.

  Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

  Dinsdag 2 juni gaat het Corlaer College weer gedeeltelijk open. Wij kijken er naar uit om onze leerlingen op school te ontmoeten. Wel moeten we rekening houden met anderhalve meter afstand en alle andere RIVM-richtlijnen. Doordat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden, kan slechts een deel van de leerlingen fysiek op school aanwezig zijn. Dit stelt ons voor een flinke uitdaging, want in een gewoon lokaal passen door deze maatregel maar negen leerlingen. Om de leerlingen toch goed onderwijs te bieden, kiezen we voor een combinatie van onderwijs op afstand met onderwijs op school. 

  De afgelopen weken hebben we goed nagedacht over de vorm van onderwijs met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Hoe geef je als docent zowel onderwijs op school als onderwijs op afstand? Hoe kunnen we het persoonlijke contact en de persoonlijke begeleiding, wat zo past bij het Corlaer College, zo goed mogelijk invullen? Hoe kunnen we leerlingen kansen bieden om over te gaan en goed het nieuwe schooljaar te starten? Hoe kunnen onze leerlingen in de voorexamenklassen dit jaar alsnog hun schoolexamens maken? En hoe kunnen we het zo organiseren dat we alle leerlingen op school kunnen ontvangen? Dit zijn allemaal vragen die we ons gesteld hebben bij het vormgeven van het onderwijs vanaf 2 juni.

  Het onderwijs vanaf 2 juni

  Vmbo, havo en atheneum leerjaar 1, 2 en 3

  Vanaf dinsdag 2 juni gaan leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 één dag in de week naar school. Voor de leerlingen is het fijn om met de hele klas samen te zijn en niet met een klein groepje. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze leerlingen per gehele klas naar school te halen. Dit maken we mogelijk doordat de leerlingen les krijgen in een grote ruimte zoals bijvoorbeeld op een domein of in de aula. Op deze manier krijgt de hele klas in één keer les met anderhalve meter afstand en heeft de docent daarnaast ook tijd om het onderwijs op afstand vorm te blijven geven. De leerlingen blijven in deze ruimte, de docenten komen naar hen toe voor de lessen. Ook tijdens de pauzes blijven de leerlingen in deze ruimte. De dag dat je naar school komt is iedere week anders. Zo hebben leerlingen niet telkens dezelfde les op school en zien ze zoveel mogelijk verschillende docenten.

  Omdat de leerlingen op de dag dat ze naar school gaan de hele dag in dezelfde ruimte moeten blijven, worden deze dagen ingekort. De dag start meestal met een mentorles tijdens het tweede uur. Na de mentorles zijn de leerlingen maximaal vier lessen op school, namelijk uur 3 t/m 6 volgens het rooster. De lessen duren, net als we normaal gewend zijn, 50 minuten. De andere lessen van de dag, waarop de leerling op school is, vervallen. Heeft de leerling een tussenuur, gymles, techniekles of les van een kunstvak, dan heeft de leerling zelfstudie in dezelfde ruimte onder begeleiding van een medewerker. Lessen van een docent die om gezondheidsredenen niet op school les kan geven, worden op afstand gegeven. Ook hierbij is altijd een medewerker aanwezig.

  Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn, krijgen zij afstandsonderwijs. Dit gaat op dezelfde manier als we de afgelopen weken hebben gedaan.

  Vmbo-basis/kader: beroepsgerichte vakken bij de profielen

  Het praktische deel van de beroepsgerichte vakken kan het beste op school gevolgd worden. Daarom komen de leerlingen van vmbo-basis/kader leerjaar 3, naast de eerder genoemde dag, ook nog op school voor deze vakken. Tijdens die lessen kan de afstand van anderhalve meter niet altijd worden gewaarborgd, maar we streven er wel naar. Daarom maken leerlingen en personeel gebruik van speciale veiligheidsmiddelen, zoals gelaatsmaskers en medische handschoenen. Dit kan worden verplicht.

  Havo leerjaar 4 en atheneum leerjaar 4 en 5

  Voor leerlingen uit havo leerjaar 4 en atheneum leerjaar 4 en 5 ligt de nadruk op het op school maken van toetsen conform het aangepaste PTA (Programma van Toetsen en Afsluiting). Daarnaast wordt er coachtijd met de mentor ingepland. Verder volgen deze klassen onderwijs op afstand.

  Examenklassen: vmbo 4, havo 5 en atheneum 6

  De examenleerlingen worden op 4 juni geïnformeerd of ze zijn geslaagd. Na 4 juni is er nog de gelegenheid om de resultaatverbeteringstoetsen te maken, met name voor wie zijn afgewezen. Momenteel zijn we aan het nadenken over de wijze waarop we de diploma-uitreikingen gaan organiseren binnen de geldende richtlijnen.

  Toetsen voor de leerjaren 1 t/m 3

  Voor de periode tussen 2 juni en de zomervakantie wordt er kritisch gekeken naar wat echt nodig is om te toetsen. De lesmomenten op school gebruiken we vooral voor begeleiding en coaching. Voor leerlingen in de bespreekzone zal maatwerk leidend zijn. We kijken naar wat deze leerlingen nodig hebben en wat ze nog moet laten zien om over te kunnen gaan, zodat zij goed in het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Naast de dag dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 3 op school komen voor de lessen, kunnen er op andere dagen toetsen worden ingepland. 

  Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding van onze leerlingen vinden wij als school erg belangrijk. We gaan eerst bekijken hoe het onderwijs gaat verlopen zoals hierboven beschreven. Als dat goed gaat, willen we in de tweede week starten met extra persoonlijke begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. Deze begeleiding kan op verzoek van een docent plaatsvinden in een lokaal naast het reguliere programma. Ook hierbij worden de RIVM-maatregelen gehandhaafd. 

  Veiligheid en gezondheid voorop

  Als het gebouw weer open is, zullen er allerlei veiligheidsmaatregelen zijn. We gaan bijvoorbeeld werken met meerdere ingangen, er zullen allerlei materialen zijn om handen en de tafels te reinigen, etc. Natuurlijk zijn er ook gedragsregels zoals het aanhouden van anderhalve meter afstand. Dat doen we allemaal om de veiligheid van de leerlingen en van de medewerkers zo veel mogelijk te garanderen. Bij de indeling van de leerjaren wordt ook een uitgebreide instructie meegestuurd over wat wél en niet mag.

  Vervoer

  De VO-raad, het ministerie van Onderwijs en de regionale vervoerders hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het openbaar vervoer (OV). Leerlingen worden uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik van het OV te maken en zoveel mogelijk op de fiets te komen, dan wel zich te laten brengen en halen. Indien dit niet mogelijk is, vragen we om dit uiterlijk dinsdag 26 mei te mailen naar bedrijfsvoering@corlaercollege.nl. Voor de betreffende leerlingen zal in overleg met de regionale vervoerders naar een oplossing worden gezocht. Hoe deze oplossing eruit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. 

  Overige activiteiten tot de zomervakantie

  Tot de zomervakantie vervallen alle overige activiteiten zoals excursies, reizen en uitjes. Op 4 juni zullen we wel de LOS-dag plaats laten vinden zoals gepland.

  Na de zomervakantie
  Het is goed mogelijk dat we na de zomervakantie door moeten gaan met een combinatie van online en fysiek onderwijs. Ook dat is een reden voor ons om de lessen en het rooster in te richten zoals we nu gaan doen. De lessen op school zijn een aanvulling op ons afstandsonderwijs. De periode vanaf 2 juni kunnen we gebruiken om ervaring op te doen en dit te gebruiken voor de invulling van het onderwijs na de zomervakantie.

  Tenslotte 

  Volgende week informeren wij u over de nadere invulling van het onderwijs na 2 juni, onder meer de indeling van de leerjaren, de invulling van de LOS-dag op 4 juni en de veiligheidsmaatregelen. Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de afdelingsleider.

  Sinds halverwege maart zijn de scholen dicht en zeker tot de zomervakantie blijft het onderwijs heel anders dan we gewend zijn. Wij missen de leerlingen en de sfeer op school. Wij missen het lesgeven zoals we dat graag doen. Wij vragen van onszelf en jullie om vol te houden, ook al is dat moeilijk. Wij hebben heel veel waardering voor alle inzet van onze leerlingen, de ouders en onze medewerkers: dank jullie wel!

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar
  Rector

  +
  -

  Update maandag 18 mei, 15.45 uur

  2 juni school gedeeltelijk open en aangepaste overgangsnormering

  Onderstaande bericht is vandaag naar ouders, verzorgers en leerlingen toegestuurd.

  Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

  Vanaf dinsdag 2 juni a.s. gaan de middelbare scholen weer gedeeltelijk open. Ook het Corlaer College opent die dag zijn deuren. Wij zijn blij om onze leerlingen weer op school te ontvangen. Wel moeten we rekening houden met anderhalve meter afstand en alle andere RIVM-richtlijnen. Op dit moment zijn we druk bezig om dit te organiseren op school. We willen daarbij vasthouden aan het onderwijs op afstand gecombineerd met onderwijs op school. Door de anderhalve meter afstand kunnen namelijk niet alle leerlingen tegelijk naar school komen. Binnenkort ontvangt u van ons informatie hoe het onderwijs er precies uit gaat zien.

  Overgangsnormering

  De schoolsluiting door de coronacrisis heeft op veel manieren invloed gehad op het leren van onze leerlingen. Niet alleen is er tijdens het afstandsleren veel meer zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd, ook is het aanbod van onderwijs veranderd. Daarbij hebben leerlingen minder of andere kansen gehad om de cijfers die ze voor de crisis gehaald hebben nog te verbeteren. Hierdoor lijkt het ons als school niet gerechtvaardigd om hetzelfde beoordelingskader voor leerlingen te gebruiken, zoals aan het begin van het jaar afgesproken is. Daarom hebben we voor dit schooljaar, met instemming van de MR, de overgangsnormen aangepast.

  In het kort zijn de aangepaste normen als volgt:

  Leerjaar 1 alle afdelingen én leerjaar atheneum 4:

  • Alle leerlingen worden in principe bevorderd naar het volgende leerjaar. 
  • Alle leerlingen waar het docententeam twijfels heeft bij de leerroute, krijgen op basis van de overgangsvergadering een advies om van route te wijzigen. 
  • Ouders geven onderbouwd aan de school terug of ze het advies opvolgen of niet.

  Leerjaar 2 en 3 alle afdelingen, Leerjaar Havo 4 en Atheneum 5:

  • Alle leerlingen die voldoen aan de huidige bevorderingsnorm worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De cijfers van het hele jaar worden daarbij meegerekend.
  • Alle leerlingen die niet aan de bevorderingsnorm voldoen, worden in de vergadering besproken, waarna een besluit volgt. Bij het besluit houden we er rekening mee dat de leerling vanaf half maart op afstand onderwijs heeft gevolgd.

  Een uitgebreidere beschrijving van uitgangspunten en opstroomregelingen vindt u in dit document Overgangsnormen 2019/2020

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update woensdag 22 april, 17.30 uur

  Middelbare scholen tot 1 juni dicht

  Onderstaande bericht wordt vandaag naar ouders, verzorgers en leerlingen toegestuurd.

  Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

  Gisteravond heeft minister-president Rutte tijdens de persconferentie aangekondigd dat de scholen voor Voortgezet Onderwijs na de meivakantie nog niet opengaan. Wel heeft de minister-president het Voortgezet Onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op een gedeeltelijke openstelling van de scholen per 1 juni a.s. met daarbij handhaving van de gedragsregels van de ‘anderhalve meter samenleving’.

  Dit betekent dat het Corlaer College na de meivakantie gesloten blijft en dat het onderwijs op afstand na de vakantie vanaf maandag 4 mei voortgezet wordt. De komende weken gaan wij ons voorbereiden op het weer (gedeeltelijk) openen van de school. Ook hebben we na de vakantie overleg met de medezeggenschapsraad over aangepaste bevorderingsnormen voor dit schooljaar.

  De activiteiten voor de eindexamenleerlingen gaan volgens planning gewoon door na de meivakantie. Voor een aantal leerlingen die om verschillende redenen extra moeite heeft met het onderwijs op afstand, verzorgen wij opvang en begeleiding op school. Ook dat wordt na de meivakantie voortgezet.

  Wij hebben u gevraagd om een enquête in te vullen over het afstandsleren, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter kan. Als u deze enquête nog niet heeft ingevuld, zou u dat alsnog willen doen? Mocht u persoonlijk nog vragen of zorgen hebben, dan kunt u uiteraard ook bij de mentor of afdelingsleider terecht.

  Ik wens u nog een hele fijne vakantie toe.

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update donderdag 2 april, 19.15 uur

  Scholen blijven dicht tot en met meivakantie

  Onderstaande bericht is vandaag naar de ouders/verzorgers en leerlingen toegestuurd.

  Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

  Afgelopen dinsdag heeft het kabinet tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de scholen tot en met de meivakantie dicht blijven. In de week vóór 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de geldende maatregelen worden verlengd of aangepast. 

  Eind april begint ook de meivakantie. In de meivakantie is er geen onderwijs op afstand. Als de maatregelen niet worden verlengd of aangepast, dan gaat het Corlaer College woensdag 6 mei open en hopen we alle leerlingen weer te zien. Maandag 4 mei zijn wij gesloten voor leerlingen, zodat docenten zich kunnen voorbereiden op het onderwijs op school. Dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag, een vrije dag voor iedereen.

  Onze docenten hebben het onderwijs op afstand voor de leerlingen in korte tijd georganiseerd. Natuurlijk hoopten we dat we de leerlingen snel weer op school mochten ontvangen. Het besluit van het kabinet zorgt er echter voor dat we langer doorgaan met onderwijs op afstand. We begrijpen dat dit veel van leerlingen, docenten en ouders vraagt. 

  We willen onze complimenten uit laten gaan naar jullie als ouders. Er wordt veel van u gevraagd als het gaat om thuisonderwijs, vaak in combinatie met thuiswerken en/of de zorg voor anderen. Van de verschillende mentoren krijgen we terug dat voor het overgrote deel het contact met de leerlingen goed gaat en dat er geleerd wordt. Daar heeft u als ouder/verzorger een belangrijke rol in. Structuur bieden en het gesprek met je kind blijven aangaan is bij thuisonderwijs belangrijk. We spreken dan ook ons vertrouwen uit. Onzekerheid over de (nabije) toekomst is daarbij logisch, ook wat betreft schoolzaken. Gelukkig weet u ons te vinden met vragen en wanneer we nog geen antwoorden hebben, dan zijn we daar ook open en eerlijk over. 

  Om te helpen met het onderwijs op afstand hebben we als bijlage een stappenplan toegevoegd. Het stappenplan Jezelf motiveren helpt leerlingen om thuis te leren. De ouderkaart helpt ouders om hun kinderen hierin te begeleiden.

  We zijn een christelijke school en daarom willen we u laten kennismaken met de digitale oase. De methode Oase gebruiken we voor de dag- en weekopeningen. Via de link komt u in de digitale oase terecht en kunt u samen met uw kind praten over verschillende thema’s. In deze tijd staan we altijd stil bij Pasen. Jezus wordt gekruisigd en staat op uit de dood. Dit wonder op zichzelf kan aanspreken. Ook de symboliek, dat door een rotsvast vertrouwen te hebben in God de grootste moeilijkheden overwonnen kunnen worden, kunnen die extra kracht geven. Kracht die nodig is om de problemen die we tegenkomen te overwinnen, kracht die nodig is om de ander te helpen, kracht die nodig is om er samen het beste van te maken. We willen u dus complimenteren en bedanken voor alles wat u doet in de huidige situatie en uitdagen om door te gaan op basis van liefde voor elkaar en voor God.

  Hartelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update vrijdag 27 maart, 17.00 uur

  Planning schoolexamens bekend

  Onderstaande bericht is vrijdag 27 maart naar de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers toegestuurd.

  Beste examenleerlingen en ouders,

  Na de nieuwe richtlijnen van de overheid én het besluit om de centrale eindexamens te laten vervallen, hebben we voor deze week de activiteiten van de examenleerlingen stilgelegd. We hebben deze dagen gebruikt om onze plannen bij te stellen en een nieuwe planning te maken van de activiteiten die nog gedaan moeten worden.

  In de bijlage vindt u een nieuwe planning van de komende weken. Graag hierbij aandacht voor de volgende punten:

  • Activiteiten die op afstand kunnen, zoals mondelingen, zullen op die manier georganiseerd worden.
  • Bij activiteiten die op school plaats moeten vinden, zullen de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.
  • Per afdeling krijgen de leerlingen meer informatie over de verschillende activiteiten.
  • Leerlingen die volgens de richtlijnen van het RIVM niet op school kunnen komen, moeten dus ook echt niet komen. Het betreft leerlingen met verkoudheidsklachten en/of koorts en leerlingen met een huisgenoot met verkoudheidsklachten met koorts.
  • Voor deze leerlingen en voor leerlingen die om een andere reden niet kunnen komen wordt een oplossing gezocht.

  Tot slot wil ik u laten weten dat we ons uiterste best doen om alle leerlingen zo goed mogelijk de gelegenheid te geven om het schoolexamen af te ronden. We leven echter voortdurend met de onzekerheid hoe de situatie in het land zich ontwikkelt en wat daarbij de richtlijnen en besluiten van de overheid zullen zijn. Onze planning blijft dus onder enig voorbehoud.

  Met vriendelijke groet,

  Rieneke Brouwer, conrector Havo Atheneum

  +
  -

  Update woensdag 25 maart, 16.50 uur

  Scholen waarschijnlijk ook na 6 april dicht

  Onderstaande bericht is vandaag naar de ouders/verzorgers en leerlingen toegestuurd.

  Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,

  Hierbij ontvangt u weer een update naar aanleiding van de recente ontwikkelingen.

  Scholen waarschijnlijk ook na 6 april dicht
  De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid ook na 6 april dicht. Minister Slob wil met een besluit over het heropenen van de scholen nog steeds wachten op de uitkomst van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Het onderzoek is pas gisteren begonnen. Mogelijk duurt het nog zes weken voor er resultaten zijn.

  Activiteiten en reizen
  Alle activiteiten en reizen tot 1 juni vervallen. Van enkele ouders krijgen wij de vraag hoe wij omgaan met terugbetaling. Wij gaan er vanuit dat u er begrip voor zal hebben dat wij dit op een later moment zullen bekijken.

  Bereikbaarheid school
  De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Vragen kunt u ook per mail stellen bij afdelingsleiders.

  Toegankelijkheid gebouwen
  De school is open, maar de toegang is beperkt tot het eigen personeel en voor examenleerlingen die een afspraak hebben voor een inhaaltoets.

  En verder

  De afgelopen tijd is veelvuldig gecommuniceerd over praktische zaken. Daarbij verandert de situatie met de dag, zeker voor de examenkandidaten. Verandering geeft vaak een gevoel van onbehagen, want de situatie is onzeker. Wat betekent de verandering voor mij, hoe ga ik als leerling om met het niet doorgaan van het Centraal Examen, wat betekent het voor mij als ouder wanneer mijn kinderen de hele dag thuis zijn en lukt het me zicht te houden op de schoolzaken. Zo speelt er heel veel naast de algehele onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus en de zorg om de gezondheid van onze naasten. Vanuit onze christelijke identiteit, de basis waarop de school staat, willen we een ieder meegeven dat we steeds jullie op het oog en in gedachten hebben. Ook als er dingen veranderen. We willen een ieder oproepen om elkaar digitaal te ontmoeten en er op andere manieren voor elkaar te zijn. In het evangelie wordt aangemoedigd om naar elkaar om te zien, de zorgen die er zijn met elkaar te delen en ook dankbaar te zijn voor dat wat goed gaat. Vanuit de ouders is er ook een gebedsgroep die bidt voor de school, dat geeft een fijn gevoel.

  Afsluitend wil ik namens de schoolleiding een ieder danken, leerlingen, collega’s, ouders en alle anderen die zich nu voor de volle 100% inzetten om het leven en het onderwijs in het bijzonder, doorgang te laten hebben.

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, Rector

  +
  -

  Update dinsdag 24 maart 2020, 21.15 uur

  Centrale examens geschrapt, scholen krijgen tot begin juni voor schoolexamens

  Onderstaand bericht is vandaag naar de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers verstuurd.

  Beste leerling, beste ouder/verzorger,

  U zult allemaal ervaren dat het coronavirus onze wereld op zijn kop zet. Het leidt tot zorgen om de gezondheid, bezorgdheid om werk en inkomen en onzekerheid over de examens. Dit laatste werd gisteren nog duidelijker na de persconferentie van het kabinet over de nieuwste maatregelen. Grote verwarring en zorg om de gezondheid van examenleerlingen en medewerkers bij het afnemen van schoolexamens: mag en kan dat nog, gegeven het verbod op bijeenkomsten?

  Inmiddels is vandaag een deel van de onzekerheid en onduidelijkheid opgeheven. Belangrijkste nieuws hierbij is dat het centraal examen is geschrapt en dat het schoolexamen bepalend wordt voor het wel of niet slagen. Voor het goed en zorgvuldig afronden van het schoolexamen hebben we tot begin juni de tijd gekregen. Die tijd gaan we goed gebruiken in het belang van onze examenleerlingen. Zij hebben in deze moeilijke tijd recht op een maximale kans een volwaardig diploma te halen.

  Samen met onze collega-scholen binnen de Meerwegen scholengroep hebben we besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen schoolexamens in school af te nemen om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te kunnen blijven waarborgen. Het betreft hier de schoolexamens die in het toetsrooster zijn opgenomen, individuele inhaaltoetsen kunnen nog wel op school worden afgenomen. Op afstand afnemen van een schoolexamen of een andere vorm van toetsing behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hoe we dit gaan organiseren hoort u uiterlijk vrijdagochtend 27 maart a.s.

  Wat nog niet duidelijk is, maar hopelijk wel snel duidelijk zal worden, is de zogenoemde “Slaag-/zakregeling”. Deze regeling bepaalt met welke cijfers een kandidaat geslaagd is of niet. Daarnaast komen er regels rond de herkansingen en komt er een beroepsmogelijkheid tegen de bepaling van de einduitslag. 

  Zoals gezegd, een deel van de onzekerheid en onduidelijkheid is nu opgeheven. Zo snel als mogelijk willen wij alle vragen die er nog zijn beantwoorden en goed regelen wat nog geregeld moet worden. Dat kost even tijd en die willen we er ook voor nemen.

  We staan hierbij voor zorgvuldigheid en duidelijkheid in het belang van onze examenleerlingen. Uiteraard houden we u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiterlijk vrijdagochtend 27 maart a.s. hoort u meer van ons. 

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update dinsdag 24 maart, 7.00 uur

  Alle examenactiviteiten voor morgen (dinsdag 24 maart) vervallen

  Gisteravond is onderstaand bericht naar ouders en leerlingen verstuurd.

  Nijkerk, 23 maart 2020

  Onderwerp: Alle examen activiteiten voor morgen (dinsdag 24 maart) komen te vervallen.

  Beste ouder/verzorger, beste leerling,

  Vanavond zijn door de overheid aanvullende maatregelen bekend gemaakt in de aanpak van het Corona virus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor ons onderwijs.

  Momenteel wordt er door de verantwoordelijke minister, de vo-raad en andere belangenorganisaties voor het onderwijs, gesproken over het al dan niet door laten gaan van het gehele centraal examen. Om deze landelijke discussie tijd en ruimte te geven, heeft de vo-raad de besturen van alle scholen in het voortgezet onderwijs opgeroepen om gehoor te geven aan de oproep tot een time-out. De Meerwegen Scholengroep waar wij onderdeel van zijn doet dit ook. Wij volgen daarmee de landelijke lijn en konden daardoor niet anders dan het volgende besluiten:

  Morgen gaan alle geplande schoolexamens en alle andere onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen niet door. Alle geplande mondelingen, ook die op afstand, zullen morgen niet doorgaan.

  We begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is. Voor morgen stonden weer belangrijke toetsen gepland waar iedere leerling zich goed op heeft voorbereid. De examens zijn belangrijk, maar de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat altijd voorop. Na de persconferentie van de minister-president deze avond is de gehele situatie in een stroomversnelling gekomen. Dat betekent dat onze eerdere keuzes heroverwogen moesten worden. Zoals aangegeven volgen we daarin de landelijk ingezette lijn.

  Morgen verwachten we een definitieve beslissing over het schoolexamen en het centraal examen van minister Slob. Zo snel mogelijk na dat bericht zullen wij u informeren over de gevolgen hiervan voor de examenleerlingen van het Corlaer College.

  We hopen u hiermee, alhoewel op zeer korte termijn en op een laat tijdstip, voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdelingsleider.

  Met vriendelijke groet,

  Schoolleiding Corlaer College

  +
  -

  Update woensdag 18 maart ,18.30 uur

  Aangepast programma voor afname schoolexamens

  Beste examenleerlingen en ouders,

  Zoals bekend mogen we voor examenleerlingen weer schoolexamens af gaan nemen. Gezien de uitzonderlijke situatie hebben we de programma’s enigszins aangepast.

  Het programma tot de meivakantie wordt als volgt:

  Basis/kader (BK) leerjaar 4

  23 – 27 maart:     

  • Schoolexamens inhalen en herkansingen 
  • Mondeling enz.

  30 maart – 3 april: 

  • Schoolexamens inhalen en herkansingen 
  • Mondeling enz.

  6 – 9 april:        

  • Schoolexamens inhalen en herkansingen 
  • Mondeling enz.

  14 – 17 april:      

  • Centraal eindexamen Basis/Kader

  Theoretische leerweg (TL) leerjaar 4

  23 – 27 maart :      

  • Mondelingen
  • Herkansingen
  • Inhalen toetsen

  30 maart – 3 april: 

  • CSPE tekenen
  • CSPE D&P
  • Inhalen toetsen

  6 – 9 april:

  • CSPE tekenen
  • Practicum
  • CSPE D&P
  • Inhalen toetsen

  14 – 17 april:

  • Inhalen toetsen

  Atheneum 6 en havo 5

  23 – 27 maart:      

  • Toetsen volgens nieuw toetsrooster
  • Mondelingen (onder voorbehoud)
  • Inhalen toetsen

  30 maart – 3 april: 

  • Toetsen volgens nieuw toetsrooster
  • Mondelingen (onder voorbehoud)
  • Inhalen toetsen

  6 – 9 april:

  • 9 april: inschrijven herkansing

  14 – 17 april:

  • 14 april: herkansingen

  Alle leerlingen krijgen per afdeling meer informatie hun eigen programma. Mochten er vanuit de overheid nieuwe instructies komen, dan hoort u dat natuurlijk weer van ons.

  Met vriendelijke groet,

  Rieneke Brouwer, Conrector AH

  +
  -

  Update woensdag 18 maart, 18.00 uur

  Instructie leren op afstand

  Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,  

  Zoals we jullie afgelopen maandag al hebben beloofd, krijgen jullie in deze brief een instructie voor het leren op afstand. 

  Vandaag is ook gesproken over de maatregelen die worden genomen voor de eindexamenklassen. De uitkomsten van dat overleg worden nu verder uitgewerkt. Later vandaag krijgen alle examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) (ook voor leerlingen die versneld examen doen) een update. De maatregelen gelden alleen voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen en dus niet voor leerlingen in voorexamenjaren die al wel PTA-verplichtingen hebben. 

  Mededelingen:

  • Voorlopig en in ieder geval tot en met 9 april worden alle vormen van stage geannuleerd. Leerlingen mogen dus geen stage (ook geen maatschappelijke) meer lopen. De bedrijven en instellingen waaraan onze leerlingen verbonden zijn, hebben we hiervan op de hoogte gebracht.
  • Tot aan de meivakantie zijn alle externe activiteiten en excursies geannuleerd.
  • Leerlingen die problemen ervaren met hun Chromebook, kunnen direct contact opnemen met the Rent company: T: 085-0036150 of E: help@rentcompany.nl  Zij kunnen leerlingen ondersteunen en zo nodig een reparatie in gang zetten. Als een Chromebook voor reparatie wordt aangemeld en voor 15.00 uur wordt opgestuurd, dan zorgt de Rent Company, dat de Chromebook binnen 4 werkdagen gerepareerd wordt teruggestuurd. Meer informatie: https://rentcompany.nl/help

  Mochten leerlingen meerdere schooldagen zonder device komen te zitten en is er geen ander device beschikbaar, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider. In overleg met u kunnen we dan kijken welke mogelijkheden we nog beschikbaar hebben.

  Leren op afstand voor niet-examenklassen:

  De afgelopen dagen is er door het team hard gewerkt aan een programma voor leren op afstand. Vanaf donderdag 19 maart starten we hiermee. Docenten zijn op afstand beschikbaar om de leerlingen zo goed als mogelijk te coachen en ondersteunen bij deze taken. Afstandsleren op het Corlaer College gaat op de volgende manier:

  Onze uitgangspunten bij leren op afstand:

  • Iedere leerling weet wat er van ze verwacht wordt.
  • Ouders weten wat de leerlingen moeten doen voor school.
  • Contact tussen leerling en docenten is nodig voor goed onderwijs.
  • Coaching en begeleiding blijft onderdeel van ons onderwijs.

  De inhoud van het onderwijs:

  • In Magister heeft iedere docent, voor ieder vak een studieplanner klaarstaan met opdrachten en uitleg. In dit filmpje kan je zien hoe je de studiewijzers vindt. Als er andere digitale leermiddelen gebruikt worden, zoals Google Classroom, Google Drive of de digitale methode van het vak, dan verwijzen we in de studiewijzer daar naartoe. 
  • We gebruiken zoveel mogelijk digitale leermiddelen die de leerlingen al kennen en gebruiken.
  • In de studieplanner geeft de docent aan op welke momenten en op welke manier leerlingen contact kunnen maken met hun docent.
  • Het normale lesrooster komt in het roosterprogramma Untis te staan. Leerlingen kunnen dit lesrooster volgen. Dat geeft houvast en structuur voor de leerlingen.
  • Voor ieder vak is er tenminste 1 lesuur per week een gezamenlijke les. De docent en de leerlingen zijn dan het hele lesuur bezig met dat vak. Dit moment vindt plaats tijdens één van de lesuren van dat vak op het rooster. De docent geeft in de studieplanner aan tijdens welke les dit is en op welke manier contact mogelijk is. Denk hierbij aan Hangout (videobellen), telefonisch of binnen een online omgeving. 
  • We verwachten dat leerlingen de taken die door docenten zijn klaargezet, uitvoeren. 
  • Bij vakken met veel praktijkopdrachten bepaalt de vakgroep wat haalbaar en uitvoerbaar is. De rest van deze opdrachten komt voorlopig te vervallen.

  Coaching:

  • De mentor/coach gebruikt zijn mentorlessen of coachlessen om gesprekken op afstand met de leerlingen te kunnen voeren. 
  • De mentor/coach monitort de voortgang van de klas.
  • Docenten zijn, mits in goede gezondheid, buiten de geplande momenten beschikbaar via mail op hun eigen werkdagen. 

  Toetsing:

  • Schriftelijke toetsen voor een cijfer zijn op dit moment niet mogelijk.
  • Opdrachten voor een cijfer kunnen nog wel opgegeven worden. De leraar vermeldt dit dan in de studieplanner en geeft ook aan wanneer en op welke manier die opdracht ingeleverd moet worden. Inleveren gebeurt altijd digitaal.
  • We zetten in op formatief toetsen. Dit zijn toetsvormen waarvoor je wel een beoordeling krijgt, maar geen cijfer. Leerlingen en docenten zien zo of de lesstof begrepen is en waar leerlingen nog moeite mee hebben. Er zijn veel digitale formatieve toetsen beschikbaar waarvan de leerlingen direct kunnen zien hoe ze het gedaan hebben.
  • In de komende weken onderzoeken we verder welke toetsvormen geschikt zijn voor afstandsleren.

  Ziekte:

  • Als leerlingen te ziek zijn om aan hun schoolwerk te werken, dan melden hun ouders hen ziek via Magister. Niet via het telefoonnummer van de school.
  • Als docenten ziek zijn, dan geven ze dat aan in de studieplanner. Hierdoor kunnen contactmomenten komen te vervallen.

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update dinsdag 17 maart, 16.40 uur

  Organisatie van school- en praktijkexamens

  Nieuwsbericht vandaag verstuurd naar examenleerlingen:

  Beste leerlingen,

  Zoals jullie waarschijnlijk ook al via de media hebben gelezen, heeft de Minister van Onderwijs een aantal besluiten genomen over de examens. Duidelijk is in ieder geval dat school- en praktijkexamens kunnen worden afgenomen. Wij zijn druk bezig te bedenken hoe we dit voor jullie gaan organiseren. Morgen of overmorgen horen jullie daar meer over. Als het goed is hebben jullie de afgelopen dagen gewoon door geleerd en geoefend. Blijf dat dus doen.

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

   

  +
  -

  Update maandag 16 maart, 17.15 uur

  Onderwijs op afstand start donderdag

  Nieuwsbericht vandaag verstuurd naar ouders en leerlingen:

  Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,

  Vandaag was de eerste dag dat de school dicht was voor leerlingen. Door de medewerkers van school is deze dag hard gewerkt aan de voorbereidingen om leerlingen op afstand onderwijs te kunnen bieden. Ook de komende 2 dagen zullen wij hiervoor nodig hebben. Vanaf donderdag zal er een programma klaar staan voor alle leerlingen. Dan krijgt u ook meer informatie over de manier waarop wij dit willen gaan aanbieden. Tot en met woensdag kunnen de leerlingen werken aan de bestaande studiewijzers/planners of het huiswerk in Magister.

  Boeken ophalen
  Het is nodig dat alle leerlingen hun schoolboeken thuis hebben. Veel leerlingen hebben al hun boeken uit de kluis meegenomen. Voor leerlingen die nog boeken op school hebben, is er een schema gemaakt, zodat zij die alsnog kunnen ophalen. Dit schema vind je hier. Alleen op de tijden in dit schema mag je dinsdag op school komen om kort je kluis leeg te halen (daarna z.s.m. weer naar huis). Dat mag alleen als je geen ziekteverschijnselen hebt. Heb je die toch? Mail dan de afdelingsleider. We zullen dan een andere manier bedenken hoe de boeken bij je komen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om nog in groepjes op of bij school te blijven hangen.

  Examenleerlingen
  Voor examenleerlingen geldt dat wij nog geen informatie hebben gekregen van de minister over hoe er met de examens om wordt gegaan. Dat betekent dat wij ook nog niet weten of de toetsweek, eventueel in aangepaste vorm, door kan gaan. Wij verwachten hier de komende dagen meer duidelijkheid over te krijgen. Het blijft belangrijk om door te gaan met het voorbereiden op de (PTA) toetsen en opdrachten.

  Het zijn bijzondere tijden. We begrijpen dat het voor onze leerlingen voelt als extra vrije tijd. Toch is het belangrijk met schoolwerk bezig te blijven en een vast dagritme aan te houden. We vragen u als ouder om uw kind daar ook bij te ondersteunen.

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  +
  -

  Update zondag 15 maart, 18.30 uur

  Corlaer College sluit tot 6 april de deuren

  Nieuwsbericht vandaag verstuurd naar ouders en leerlingen:

  Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,

  Zoals u waarschijnlijk al uit de media heeft vernomen, is vanmiddag door het kabinet aangekondigd dat alle scholen de komende drie weken, tot 6 april, dicht gaan. Aangezien de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop staat, ondersteunen wij dit besluit.

  Dit betekent dat de leerlingen vanaf morgen niet op school worden verwacht. Wij hebben echter wel een verantwoordelijkheid voor het verzorgen van onderwijs voor onze leerlingen. Wij gaan in de komende  dagen met onze medewerkers aan de slag om voorbereidingen te treffen zodat we het onderwijs, ook tijdens deze verplichte schoolsluiting, zo veel mogelijk doorgang kunnen laten vinden. Minister Slob heeft met de onderwijsorganisaties afgesproken dat de kinderen van ouders met vitale beroepen (zoals zorgmedewerkers, politie en brandweer) wel opgevangen moeten worden. Wij gaan er van uit dat dit, gezien de leeftijd van onze leerlingen, niet of beperkt nodig zal zijn. Mocht hier wel behoefte aan zijn dan vragen wij u contact op te nemen met de afdelingsleider.

  Het is nog niet duidelijk wat dit gaat betekenen voor onze examenleerlingen. Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat daar deze week meer duidelijkheid over komt. Voor examenleerlingen is het belangrijk wel te blijven leren voor de toetsen. Wij hopen dat er een manier kan worden gevonden om deze door te laten gaan.

  U heeft gemerkt dat de ontwikkelingen snel gaan. Wij doen ons uiterste best om hier steeds zo goed mogelijk mee om te gaan en de juiste stappen te zetten. Om u zo goed mogelijk geïnformeerd te houden kunt u op onze site steeds de meest recente informatie kunt vinden (https://www.corlaercollege.nl/coronavirus/).  Vragen kunt u stellen via ons algemene e-mailadres corlaer@corlaercollege.nl

  Tenslotte wil ik u meegeven dat de burgemeesters van Nijkerk, Amersfoort en Bunschoten er op wijzen dat kinderen niet elders moeten samenkomen.

  Met vriendelijke groet,

  Lonneke Hosmar, rector

  Update zondag 15 maart 2020, 17.00 uur

  De scholen gaan morgen niet open. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het hele onderwijs komt stil te liggen. Basisscholen, middelbare scholen, universiteiten en hbo-opleidingen gaan allemaal dicht, hebben de meest betrokken ministers vanmiddag na telefonisch overleg afgesproken. Dat betekent dat het Corlaer College vanaf morgen dicht is. Ouders, leerlingen en medewerkers van het Corlaer College ontvangen vanavond na de persconferentie per mail meer informatie over de sluiting van de school.

  Lees hier het nieuwsbericht.

  Wat kun je zelf doen?

  • Was regelmatig je handen met water en zeep. Schud geen handen. Op die manier voorkom je verspreiding van het virus.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Wil je op de hoogte blijven van de laatste landelijke ontwikkelingen, kijk dan op de website van het RIVM.